На головну сторінку

з 68. Роззброєння - ключ до розв'язання глобальних проблем

Чому запобігання термоядерній війні є першочерговою проблемою людства? Основні шляхи демілітаризації економіки. Місце і роль країн, що розвиваються в світовому господарстві

Чому запобігання термоядерній війні є першочерговою проблемою людства? У світі накопичено біля 57 тис. різних ядерних боезарядов загальною потужністю майже 50 тис. Мт, що в 1 млн раз перевищує силу атомного вибуху в Хиросиме в 1945 р. Цього запасу досить, щоб знищити людство. Вибух всього однієї мегатонной ядерної бомби по своїй силі перевищує сумарну силу всіх вибухів, що мали місце в роки другої світової війни. Широке застосування зброї масової поразки приведе, насамперед, до знищення міст, в яких сконцентроване 40 % населення планети і майже все промислове виробництво, основний економічний потенціал людства.

Якщо хтось і вціліє, то навряд чи зможе вижити в умовах радіації рівень якої буде в п'ять разів вище за ту дозу, яку отримали жителі Хиросими і Нагасакі. Застосування зброї масової поразки носить глобальний характер. Це означає, що воно не може бути локалізованим межами однієї країни, і, отже, регіони і райони нашої планети, де не буде використовуватися термоядерна зброя, також будуть приречені.

Гонка озброєнь - величезна небезпека людству не тільки як загроза ядерної війни. На неї, як вже відмічалося, щорічно витрачається біля 700 млрд дол., що дорівнює витратам труда в сумі приблизне 100 млн чол.. Під військові бази відведена значна частина територій, тільки в регулярних військах зайнято біля 25 млн чол. Виготовлення і нарощування величезних арсеналів зброї шкодить непоправну навколишньому середовищу. Особливо небезпечними є зберігання і захоронення ядерних відходів, відходів хімічного і бактеріологічного виробництва, аварії на військових заводах, бойових літаках з ядерними і водневими бомбами.

Нарівні із загрозою термоядерної зброї реальною стає загроза екологічної зброї (провокування землетрусів, цунамі, порушення озонового шара над територією противника), мілітаризація космосу.

Зростання мілітаризації економіки заглиблює і загострює економічні, соціальні, політичні і інші проблеми. Тому першочерговою задачею є припинення гонки озброєнь. Її рішення вимагає демілітаризації економіки. У зв'язку з цим виникає питання: як дозволити суперечність між інтересами виживання людства і гонкою термоядерних озброєнь?

Основні шляхи демілітаризації економіки. Пошуки шляхів демілітаризації економіки залежать, передусім, від позиції США і Росії, на частку яких доводиться велика частина ядерного потенціалу, або біля 90 % ядерних боєголовок світу.

Центральна ланка стратегічних ядерних сил - мобільні і стаціонарні МРБ наземного базування. Демілітаризація економіки передбачає, що у цих країн залишиться по 1-2 тис. одиниць. Саме таку кількість вважають оптимальним досвідчені експерти світу, оскільки його досить для знищення ядерним ударом ключових цілей противника.

Важливою проміжною ланкою в запобіганні загрозі термоядерної війни є конверсія, тобто перехід від процесу мілітаризації економіки до економіки роззброєння, переклад військового виробництва на випуск мирної продукції.

Попередня умова конверсії військового виробництва - істотна зміна пропорцій розподілу фінансових, матеріальних і людських ресурсів між військовою і цивільною сферами. Наприклад, в США у виробництві військової продукції беруть участь 20 тис. великих підприємств і компаній як підрядчики і понад 150 тис.- як субпідрядники.

Велику частину замовлень Пентагона виконують 100 найбільших корпорацій. У Англії, Франції, ФРН від 40 до 70 % вартості всіх військових державних замовлень отримує 10-15 гігантських монополій. У США виконанням військових замовлень зайняті біля 5,5 млн чол., а з урахуванням членів їх сімей майже 20 млн чол. живуть на доходи, отримані від виконання таких замовлень. Щорічно тільки прямі військові витрати США складають в останні роки біля 280 млрд дол. Перерозподіл цих ресурсів на користь цивільних галузей - одна з попередніх умов конверсії військового виробництва.

Проблеми конверсії безпосередньо торкаються всієї системи економічних, соціальних, політичних, юридичних, психологічних і інших суспільних відносин, В економічному плані конверсія на перших етапах вимагає певних витрат на переоснащение специфічної військової техніки на виробництво товарів і послуг цивільного призначення. Крім того, вона вимагає специфічних структурних зсувів в рамках кожної з них. У соціальному аспекті конверсія торкається осіб, зайнятих військовим виробництвом, і членів їх сімей. Оскільки заробітна плата працівників у військових галузях в США в середньому на 40. % вище, ніж в цивільній сфері, вони бояться значного зниження свого життєвого рівня. Соціальний аспект конверсії пов'язаний також з можливістю опору зі сторони ВПК. Політичний аспект конверсії зумовлений тим, що її проведення, передусім, політична проблема, з якою пов'язана якісна зміна зовнішньої політики держави. Комплексний характер проблеми конверсії означає, що для її здійснення необхідна допомога уряду.

При цьому навіть в розвинених країнах Заходу не існує непереборних соціально-економічних перешкод для проведення конверсії військового виробництва. З економічної точки зору це зумовлене тим, що припинення гонки озброєнь зрештою буде сприяти розширенню зайнятості, подоланню гострих диспропорцій в народному господарстві, ослабленню дефіциту державного бюджету, інфляційних тенденцій, буде стимулювати використання науки у виробництві. У широкому плані конверсія буде сприяти подоланню всіх негативних тенденцій, пов'язаних з мілітаризацією економіки. Це зажадає значних витрат на перекваліфікацію робітників і інженерно-технічних працівників, зайнятих у військовому виробництві. Часткову втрату ними заробітної плати можна компенсувати соціальними виплатами держави, джерелом яких стане економія, отримана за рахунок конверсії. Конверсія військового виробництва буде сприяти розширенню процесу диверсифікації, проникненню військових концернів у виробництво товарів і послуг цивільного призначення.

З точки зору розв'язання найважливішої глобальної проблеми сучасності - запобігання термоядерній війні - конверсія військового виробництва додає ослабленню гонки озброєнь безповоротний характер, зміцнює міжнародну співпрацю, сприяє дозволу інших глобальних проблем.

Місце і роль країн, що розвиваються в світовому господарстві. Однією з самих гострих глобальних проблем є подолання відсталості країнами, що розвиваються. Ці країни утворилися внаслідок розпаду колоніальної системи. До них відносяться колишні колоніальні, напівколоніальні і залежні країни Азії, Африки і Латинської Америки. У цей час їх нараховується біля 150 з 230 країн світу. У цих країнах проживає більше за 50 % населення планети.

До спільних економічних рис їх народного господарства відносяться, по-перше, низький рівень розвитку продуктивних сил; по-друге, монокультурний характер сільського господарства і гіпертрофований розвиток окремих галузей, працюючих на експорт; по-третє, многоукладность економіки з переважанням тих укладів, які засновуються на натуральній формі господарювання; в-четвертих, панування докапіталістичних форм власності; по-п'яте, наявність окремих форм державного втручання в економіку; в-шестих, надзвичайно низький життєвий рівень більшості населення.

Основними соціально-економічними укладами в країнах, що розвиваються є державний, капіталістичний, кооперативний, дрібнотоварний, а також натуральні форми господарства. Соціально-економічні уклади - це особливі типи виробничих відносин з властивими ним специфічними законами розвитку.

Ведучу роль серед соціально-економічних укладів в цих країнах грає державний уклад. Це зумовлене низьким розвитком економічної і соціальної інфраструктури, вирішальна роль в формуванні яких належить державі. Саме держава і державний сектор економіки здійснює боротьбу за економічну незалежність. У умовах відсутності численного і досвідченого класу підприємців, низького життєвого рівня населення воно бере на себе функції накопичення капіталу, інвестора і грає домінуючу роль в проведенні аграрної реформи, здійсненні структурних перетворень в економіці, розвитку базових галузей промисловості. Державний уклад є інтегруючим чинником у взаємодії інших укладів і перетворенні дезинтегрированной системи в єдину цілісність. Державі належить вирішальна роль в протистоянні іноземному капіталу, в залученні іноземних інвестицій в національну економіку, воно в найбільшій мірі здібно розвивати науку, опановувати досягненнями НТП. Адже державі у всі часи відводилася ведуча роль в забезпеченні народного господарства грошима, в проведенні грошових реформ, в процесі регулювання грошово-кредитної системи.

Для переважної більшості таких країн найважливішим напрямом подолання економічної відсталості є індустріалізація. Цей процес індустріалізації в них відбувається нерівномірно, часто він починається з створення виробничої інфраструктури, з перетворень в сільському господарстві і добувній промисловості.

Аграрні перетворення в слаборазвитих країнах повинні здійснюватися шляхом викупу або націоналізації державою частини земель великих землевласників і її розподілу серед безземельних селян з подальшою виплатою повної ренти; організації кооперативних господарств; надання державою допомоги для поліпшення матеріально-технічної бази сільських господарств, пільгових кредитів, забезпечення високоврожайними сортами, консультаційними послугами відносно оцінки земель, вибору сільськогосподарських культур, впровадження передових досягнень аграрної науки у виробництво і інш.

По відношенню до країн, що встали на шлях інтенсивної індустріалізації, розвинені країни вживають дискримінаційні заходи в сфері зовнішньої торгівлі, активно проводять політику «ножиць цін», що веде до зростання заборгованості, викачування значної частини національного багатства. ТНК намагаються перебазувати сюди екологічно брудні і трудомісткі галузі промисловості.

З метою звільнення від неоколониалистской залежності країни, що розвиваються повинні об'єднати свої сили в здійсненні експортних операцій з паливно-енергетичними і сировинними ресурсами і ліквідувати диктат міжнародних монополій в процесі ціноутворення; добитися списання зовнішніх боргів; нарощувати випуск готової продукції; зменшити і ліквідувати вантаж гонки озброєнь; здійснювати індустріалізацію і аграрні перетворення; готувати національні кадри; провести демократичні політичні і соціальні реформи і т. д.

Вступ: Західний Сибір є регіоном Росії, в якому зростає роль етнокультурних процесів і міжетнічних взаємодій. Це зумовлено попередньою історичною взаємодією мешкаючих тут етносов і наявністю на території народів з традиційним укладом життя. Одним з таких народів є сибірські татари, чисельність яких становить 250 тисяч чоловік. Головною привабливою межею будь-якої національної культури є її я...
Страхи індивідуальні і масові: Індивідуальні страхи нескінченні за своїм змістом. Типологічно, однак, вони можуть бути розділені на суто особові страхи, часом цілком унікальні, так відбувається тоді, коли даний індивід побоюється чогось або когось, чого або кого звичайно інші люди не побоюються, і страхи, що розділяються багатьма людьми (групою, суспільством, людством загалом ). Масові страхи - соціально прийнятна ...
Статевий відбір і відмінності чоловічих і жіночих сексуальних стратегій в традиційних і індустріальних суспільствах: Застосування еволюційних підходів в аналізі поведінки людини дозволило дати нове тлумачення базових відмінностей в стратегіях репродуктивного поведінки чоловіків і жінок. У доповіді будуть представлені основні положення теорії статевого відбору в її сучасному трактуванні (теорія сексуальних стратегій Басса) і приведені конкретні приклади успішності застосування даної теорії для поясне...
Від'їзд юнкерів: ВІД'ЇЗД ЮНКЕРІВ У кінці січня гардемарини заявили нам, що училище покидає Владивосток. Їх начальник, капітан першого рангу Китіцин, наказав почати вантаження кораблів. Одночасно з цією сумною звісткою вони сказали, що якщо Толя і його товариші захочуть поїхати з Владивостоку, то їм буде надане місце. У суботу рано вранці приїхали юнкери, і ми передали їм зміст розмови. {280} Толюша ви...
Типологічна схема організації: Іноді простіше і зручніше всього з'ясувати, які проблеми можуть бути у команди, подивившись на стандартну схему організації, в якій замість імен і звань співробітників (або разом з ними) вказані їх психологічні типи. Ми неодноразово і дуже успішно застосовували цю методику. Наприклад, розгляньте схему організації на сторінці 148: на ній зображена структура правління одного південного ...