На головну сторінку

XVII. 14. Протест в неацепте і неплатежі

Факт відмови в акцепті, датуванні акцепту (в певних випадках) або платежу ставить під загрозу невиконання вимог векселедержателя і взагалі може нівелювати вексельне зобов'язання загалом. Тому при настанні вказаних випадків чинне законодавство передбачило певну сукупність норм, що захищають права вексельних кредиторів. Таки норми можна класифікувати як загальногромадянські і спеціальні. До перших відноситися подача позовних вимог проти головних платників по векселю (акцептанта в перевідному і векселедержателя в протестом векселі) і їх авалистов. До других відносяться випадки пред'явлення регресних вимог до всіх солідарно зобов'язаним по векселю особам, для здійснення яких необхідно здійснення певних дій - складання акту протесту в неакцепте, недатуванні акцепту або неплатежі.

Протест - це публічний акт, складений з дотриманням певних вимог і що засвідчує певні юридично значущі факти, з настанням яких законодавець зв'язує певні юридичні наслідки. Протест по векселі обов'язково повинен бути нотаріально засвідчений. Значення нотаріального посвідчення протесту складається в тому, що вексельне зобов'язання виникає, бере участь в майнових відносини і припиняється волею тільки приватних осіб. При порушенні вимог хоч би одного вексельного учасника, в дію вступає правоохоронна функція держави. Нотаріус, здійснюючи протест, підтверджує, по-перше, наявність самого факту вексельного зобов'язання, по-друге, законність держания векселя у кредитора, по-третє, законність його вимог, в-четвертих, відмова вексельного кредитора від здійснення акцепту або платежу, по-п'яте, бесспорность прав векселедержателя, а також дає початок для пред'явлення вимог до зобов'язаних по векселю осіб.

Крім випадків протесту векселя в неакцепте, недатуванні акцепту і неплатежі, передбачених в ст. 95

Основ законодавства про нотаріат, діюче Положення передбачає наступні види протестів по векселю: а) примірник векселя, посланий для акцепту, не був переданий зворотно векселедержателю, незважаючи на його вимогу (п.1) абз.2 ст. 66 Положення); б) акцепт або платіж не могли бути отримані по іншому примірнику (п.2) абз.2 ст. 66 Положення); в) оригінал векселя не був переданий законному держателя його копії (абз.2 ст. 68 Положення); г) відмову векселедавця поставити датовану відмітку про пред'явлення векселя до платежу з терміном платежу "у стільки-то часу від пред'явлення" (ст. 78 Положення).

У основі вимог про здійснення протесту лежать чотири що становлять: нотаріальне здійснення протесту (протест здійснюється державними або приватними нотаріусами, що мають відповідну ліцензію); вимоги об здійснення протесту в неакцепте, недатуванні акцепту і неплатежі пред'являються тільки в місці знаходження платника, у випадки домициляції - в місці знаходження домицилянта; пред'явлення векселя до протесту може здійснити толь законний держатель векселя; Вексель повинен бути пред'явлений для здійснення протесту в певний час. На останній обставині необхідно зупинитися детальніше.

Термін пред'явлення векселя до протесту є важливим становлячим елементом нормального здійснення протесту. У практики це питання іноді по різному трактується.

Протест в неакцепте повинен бути довершений в терміни для пред'явлення до акцепту. У відповідності зі ст. 44 Положення, якщо трасат зажадає повторного пред'явлення йому векселі для акцепту на наступний день після першого пред'явлення, то терміни здійснення протесту продляются на один день.

Протест в неплатежі векселя терміном на певний день або "у стільки-то часу від складання" або "у стільки-то часу від пред'явлення" повинен бути довершений в один з двох днів, які слідують за вдень, в який перевідний вексель підлягає оплаті (абз.3 ст. 44 Положення). Так, наприклад, вексель з терміном платежу 15 травня 2000 року може бути пред'явлений до платежу 15, 16 і 17 травня (ст. 38 Положення), а до протесту цей вексель може бути пред'явлений 16, 17, 18 і 19 травня відповідно.

Вексель з терміном по пред'явленні повинен бути пред'явлений до здійснення протесту в неплатежі в терміни, передбачені для здійснення протесту в неакцепте.

У випадки, якщо платник припинив платежі, незалежно від того, чи був довершений протест чи ні, або у випадки безрезультатного звернення стягнення на майно платника векселедержатель може достроково пред'явити вексель до платежу і опротестувати його (абз.5 ст. 44

Положення). Якщо платник оголошений неспроможним (банкротом), то векселедержатель має право достроково зажадати здійснення від платника обов'язку про оплату векселя тільки після пред'явлення судового визначення про оголошення неспроможності (абз.6 ст. 44 Положення).

Нотаріус приймає від векселедержателя векселя не пізнє 12 годин останнього дня для здійснення протесту під розписку з вказівкою терміну і повідомляє, коли векселедержатель може прийти за результатами. Нотаріус після отримання векселя від векселедавця не здійснює відразу ж протест на векселі, а інформує платника в цей же день про вексель, що поступив до нього і пропонує зробити платіж без здійснення протесту. Якщо платник сплатить вексель, то нотаріус, не проводячи на векселі протест, передає його платнику з відміткою про довершений платіж (ст. 163 Інструкції про порядок здійснення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами РСФСР № 01/16-01 від 6.01.87 м.- далі по тексту Інструкція). Ялини платіж по векселю не був отриманий, або ж до нотаріуса прийшла відповідь від платника з вказівкою на відмову платежу, то нотаріус учиняє протест векселя шляхом складання Акту за встановленою формою, робить відмітку на самому векселі про факт здійснення протесту, а також вносить відповідний запис в реєстр для реєстрації нотаріальних дій (ст. 164 Інструкції).

Для здійснення протесту, крім самого пред'явлення векселя, також необхідно надати документ, що засвідчує особистість і довіреність, якщо векселедержателем є юридична особа. Крім того, згідно із законом "Про державне мито" (в ред. № 10-ФЗ від 19.07.97 м.) для здійснення нотаріальних дій по протесту векселя необхідно сплатити державне мито в розмірі 1 % від неоплаченої суми векселя.

Векселедержатель, якому було відмовлено в акцепті або платежі векселя, зобов'язаний повідомити в 4-х дневний термін свого индоссанта про факт такої відмови. Кожний подальший індосант зобов'язаний повідомити свого в течії 2-х робочих днів, і так до першого векселедержателя. Дії, вказані в справжньому абзаці, прийнято називати нотифікацією (від лати. notic - сповіщення). Той, хто не виконає свого обов'язку по сповіщенню свого индоссанта не втрачає регресних прав по векселю, але несе відповідальність за збиток, який може статися по його недбалості 9(абз.5 ст. 45 Положення).

Векселедержатель має право вимоги по опротестованому векселя: а) вексельну суму; б) витрати по здійсненню протесту і пред'явленню позову; у) відсотки на вексельну суму в розмірі ставки рефінансування за кожний день прострочення платежу. Якщо позов пред'являється до настання терміну платежу, то з вексельної суми навпаки віднімається суму рівна облікової ставки Центрального Банку РФ за кожний день прострочення (ст. 48 Положення). Той, хто зробив платіж також має право регресної вимоги до інших зобов'язаних осіб в розмірі вексельної суми, понесених ним витрат і відсотки на вексельну суму в розмірі ставки рефінансування Центрального Банку РФ (ст. 49 Положення).

Кожний, хто сплатив вексель може вимагати вручення йому самого векселя з протестом і дачі йому розписки про зроблений платіж (абз.1 ст. 50 Положення).

У ув'язненні цієї частини хотілося б додати про ті моменти, коли для пред'явлення вимог в платежі не потрібно здійснення протесту векселя. Вексель не треба пред'являти до протесту, якщо векселедержатель хоче отримати суму векселя від платника, оскільки платник завжди відповідає за платіж, незважаючи на здійснення протесту векселя. Невчасне здійснення протесту векселя в неплатежі не перешкоджає пред'явленню позову проти платника.

Для пред'явлення вимог авалисту платнику так само не потрібно здійснення протесту векселя (ст. 16 Огляду практики).

1.5. Розподіл виграшу від торгівлі між країнами: Як можна бачити з малюнка 2.1 а, розмір чистого виграшу країни-імпортера (область b + із) залежить від фізичного обсягу імпорту (80-20 = 60) і того, наскільки знизилася ціна (200 - 150 = 50). Аналогічно, величина чистого виграшу країни-експортера (область i на. малюнку 2.16) залежить від фізичного обсягу експорту (90 - 30 = 60) і того, наскільки підвищилася ціна (150 - 120 = 30). Для ...
Міжнародне кредитування і фінансування країн, що розвиваються : Особливості міжнародного кредитування країн, що розвиваються. 1) значну частину іноземних ресурсів ці країни отримують в формі пільгових кредитів і безповоротних субсидій; 2) немає універсальної системи міжнародного кредитування різнорідних держав, що розвиваються. Для кожної країни формується механізм міжнародного кредитування в залежності від рівня її розвитку, економічної кон'юнк...
3.1. Сірія і Фіникия: Виникнення держав. Розвиток економіки Північну частину земель, що знаходилися на східному побережжі середземного море, називали Сірія і Фіникия. Ці країни, розділені горами всередині і обмежені горами ззовні, були географічно роз'єднані один від одного і відособлені від інших країн. Ця разобщенность не дозволяла створити єдиної держави. Тому тут з древніх часів існували дрібні держави...
1.   Об'єктивні умови виникнення вчення Кейнса.: Світова економічна криза 1929-ЗЗгг. уразив світову економіку. Пьер Шоню (фр. історик-економіст) дав цьому часу наступну характеристику: «У 1929-ЗЗгг. закінчився період «прихованого розвитку економіки; те було час кінця цілого ряду старих і відкриття нових технологічних горизонтів, проблиску нової цивілізованої системи. Інакшими словами, 1930 р. поклав межу тому типу зростання, який бу...
6.1. Організаційна структура: У компанії передбачені два підрозділи: адміністративний відділ (кадри і бухгалтерія) і відділ продажу. Штат компанії буде складатися з 10постоянних співробітників: директори аптеки, головного фармацевта, консультанта-ендокринолога, трьох провізорів, трьох консультантів довідкової служби і бухгалтера. Директором аптеки буде працювати Андрій Лебедев, головним фармацевтом- Сергій Вовків,...