На головну сторінку

Учнівський договір

Учнівський договір, його зміст, форма

і термін дії, сторони

Працівники мають право на професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації, включаючи навчання новим професіям і спеціальностям. Дане право реалізовується шляхом укладення додаткового договору між працівником і роботодавцем. Саме таким договором і є учнівський договір.

Учнівський договір носить цивільно-правовий характер і тому регулюється нормами цивільного законодавства.

З особою, що шукає роботу, укладається учнівський договір на професійне навчання, а з працівником конкретної організації - учнівський договір на перенавчання без відриву від роботи.

Якщо учнівський договір укладається з особою, що шукає роботу, то він є цивільно-правовим актом, якщо ж з працівником даної організації, то він є додатковим актом до трудового договору, однак також регулюється нормами цивільного права.

На учнів розповсюджується трудове законодавство, включаючи законодавство про охорону труда.

Учнівський договір повинен містити:

1) найменування сторін;

2) вказівка конкретної професії, спеціальності, кваліфікації, що придбавається учнем;

3) обов'язок роботодавця забезпечити працівнику можливість навчання відповідно до учнівського договору;

4) обов'язок працівника пройти навчання і відповідно до отриманої професії, спеціальності, кваліфікації проробити за трудовим договором з роботодавцем протягом терміну, встановленого в учнівському договорі;

5) термін учнівства;

6) розмір оплати в період учнівства.

По угоді сторін в учнівському договорі можуть міститися і інакші умови.

По закінченні навчання працівник повинен укласти з роботодавцем трудовий договір на термін, вказаний в учнівському договорі. Якщо працівник відмовляється укласти трудовий договір, то він на вимогу роботодавця зобов'язаний повернути отриману під час навчання стипендію і інакші витрати, пов'язані з учнівством, які поніс роботодавець.

Учнівський договір полягає в письмовій формі в двох примірниках. У договорі повинен бути вказаний термін, на який він укладається. Якщо термін не визначений, то договір вважається недійсним. Термін договору залежить від терміну, необхідного для освоєння нової професії, який в свою чергу залежить від:

1) міри кваліфікації і рівня знань;

2) періоду навчання;

3) положення в області зайнятості;

4) придатність учнівства.

Умови, визначені учнівським договором, не можуть бути змінені в односторонньому порядку. Зміна можлива тільки по угоді сторін. Вироблювані зміни не можуть погіршувати положення сторін в порівнянні з трудовим законодавством.

Договір признається недійсним, якщо він суперечить чинному законодавству.

При укладенні учнівського договору з особою, що шукає роботу, сторонами є учень і роботодавець, а якщо укладається договір, що є додатковим до трудового договору, - роботодавець і його працівник.

Дія учнівського договору

Учнівський договір діє від дня, вказаного в цьому договорі, протягом передбаченого ним терміну.

У тому випадку, якщо в самому договорі не визначена дата початку його дії, то він починає діяти від дня, наступного за вдень підписання договору. Якщо ж цей день випадає на вихідного або неробочий святковий день, то в цьому випадку дія договору починається від дня, наступного за цими днями.

Учнівським договором повинен бути визначений термін його дії. У односторонньому порядку зміна цього терміну неможлива. Це здійснюється тільки по угоді між працівником і роботодавцем.

Протягом терміну дії учнівського договору його зміст може бути змінений тільки по угоді сторін.

Дія учнівського договору продовжується на час хвороби учня, проходження ним військових зборів і в інших випадках, передбачених законами і інакшими нормативними правовими актами. Таке продовження повинне бути здійснене в письмовій формі.

Однак дія договору може бути і скорочена у випадку, якщо працівник пройшов навчання в більш короткі терміни, ніж які були встановлені договором.

Учнівський договір припиняє свою дію з дати, вказаної в договорі.

Організаційні форми учнівства. Час учнівства

Учнівство організується в формі індивідуального, бригадного, курсового навчання і в інакших формах. Всі ці форми учнівства передбачають навчання безпосередньо в організації.

Під індивідуальною формою навчання мається на увазі, що працівник самостійно вивчає теоретичний курс за професією, що освоюється, спеціальності або кваліфікаціям, консультуючись при цьому у кваліфікованого викладача, який також є працівником даної організації. Даний працівник здійснює керівництво по виробничому навчанню працівника-учня. Навчання здійснюється на робочому місці, при цьому працівник-інструктор не звільняється від основної роботи. Тривалість такого навчання не повинна перевищувати норми робочого часу протягом тижня. При цьому повинні бути враховані вік учня працівника, його професія або категорія, стан здоров'я, а також інакші дані, які впливають на режим труда і відпочинку конкретного працівника. Нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 ч в тиждень.

Якщо навчання здійснюється в бригадній формі, то це передбачає об'єднання учнів в спеціальну групу. Така форма навчання може здійснюватися як безпосередньо на робочих місцях, так і в учбових групах в технічних школах або спеціальних матеріально-технічних базах.

Курсова форма навчання застосовується при освоєнні працівником складної професії. У цієї форми навчання є багато переваг, таких як:

1) велика організованість;

2) краща учбово-виробнича база;

3) постійний викладацький склад;

4) значні теоретичні знання;

5) стислі терміни навчання.

У основному курсове навчання працівник проходить на курсах, організованих по місцю роботи, в ПТУ, учбових центрах, учбово-курсових комбінатах і т. д.

Статтею 202 ТК РФ приведений перелік форм навчання працівників, який не є вичерпним. Отже, можуть застосовуватися і інакші форми, відповідні специфіці конкретної професії.

По закінченні навчання працівник повинен здати залік або екзамен.

Також працівник може бути направлений на стажування в інститут підвищення кваліфікації. Для цього необхідне укладення угоди між працівником і роботодавцем.

Навчання, засноване на учнівському договорі, прирівнюється до роботи за трудовим договором. Між працівником і роботодавцем повинна бути досягнуте угода про співвідношення часу навчання з робочим часом.

Роботодавець по своєму розсуду може повністю звільнити працівника від роботи на період навчання або перевести його на неповний робочий день.

У період дії учнівського договору працівники не можуть притягуватися до понаднормових робіт, прямувати в службові відрядження, не пов'язані з учнівством.

Все це забезпечує учню працівнику безперервний процес навчання, що, в свою чергу, підвищує якість освіти, що отримується.

Однак працівник може бути залучений до роботи в нічний час, у вихідні дні і неробочі святкові дні.

Оплата учнівства. Поширення на учнів

трудового законодавства

Учням в період учнівства виплачується стипендія, розмір якої визначається учнівським договором і залежить від професії, що отримується, спеціальності, кваліфікації, але не може бути нижче за встановлений федеральним законом мінімальний розмір оплати труда (ст. 204 ТК РФ).

Робота, що виконується учнем на практичних заняттях, оплачується по встановлених розцінках.

Потрібно відмітити, що максимальний розмір стипендії, що виплачується російським законодавством не встановлений.

Якщо ж працівник одночасно з навчанням виконує свої трудові обов'язки, то в цьому випадку йому повинна виплачуватися середня заробітна плата.

Також працівнику оплачується робота, що виконується на практичних заняттях, по встановлених розцінках.

За роботу, яка привела до виготовлення браку, працівник не може бути притягнутий до матеріальної відповідальності.

На учнів розповсюджується трудове законодавство, включаючи законодавство про охорону труда.

Час навчання включається в стаж роботи працівника, який дає йому право на отримання щорічного оплачуваного відпуску.

І роботодавець, і учень працівник в період учнівства повинні дотримувати норми охорони труда.

До норм, які повинні дотримуватися роботодавцем і працівником, відносяться:

1) проведення медичних оглядів деяких категорій працівників. Медичні огляди повинні пройти працівники, які зайняті на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами труда, а також на роботах, пов'язаних з рухом транспорту, працівники організацій харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідного споруд, лікувально-профілактичного і дитячого установ;

2) забезпечення здорових і безпечних умов труда: право працівників на труд, який відповідає вимогам безпеки і гігієни, забезпечення працівників коштами індивідуального захисту, санітарно-побутове і лікувально-профілактичне обслуговування працівників, додаткові гарантії охорони труда окремим категоріям працівників;

3) розслідування нещасних випадків і відшкодування шкоди, заподіяної учню працівнику, обов'язку роботодавця при нещасній нагоді на виробництві, порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків на виробництві і їх облік.

Також обов'язки роботодавця і працівника в області охорони труда закріплені в ст. ст. 212 - 214 ТК РФ.

Норми трудового законодавства підлягають застосуванню, якщо не суперечать статтям ТК РФ, регулюючим відносини між учнем-працівником і роботодавцем. Якщо є протиріччя, то вони не підлягають застосуванню згідно з ТК РФ.

Недійсність умов учнівського договору

Якщо умови учнівського договору суперечать ТК РФ, колективному договору, угодам, то такий договір не підлягає застосуванню, а договір, що вже застосовується признається недійсним.

Умови учнівського договору не можуть погіршувати положення працівників в порівнянні з умовами, які встановлені Конституцією РФ, трудовим законодавством, інакшими законами і нормативно-правовими актами.

Учнівським договором признається угода, досягнута між роботодавцем і працівником або інакшою особою, яка шукає роботу, на професійне навчання.

Договір, не відповідний вимогам закону або інакшим нормативно-правовим актам, признається нікчемним.

У тому числі договір признається уявним, якщо він був укладений лише для вигляду, без наміру створити відповідні йому правові наслідки, а також удаваним, якщо він був укладений з метою прикрити іншу операцію. Такі договори признаються недійсними.

Згідно з цивільним законодавством договір є двосторонньою операцією. У цьому випадку сторонами договору є роботодавець і працівник або інакша особа, що шукає роботу. Виходячи з цього операція може бути заперечною або нікчемною.

Заперечна операція (договір) є недійсною внаслідок визнання її такої судом на основі, встановленій цивільним законодавством.

Нікчемна операція (договір) є недійсною незалежно від визнання її такої судом. Нікчемна операція признається такої з моменту висновку.

Недійсним може бути визнаний не тільки договір повністю, але і яка-небудь його частина. Згідно з ст. 180 ГК РФ недійсність частини операції не спричиняє недійсності інших її частин, якщо можна передбачити, що операція була б довершена і без включення недійсної її частини. Частина операції (договору) признається недійсної при наступних умовах:

1) недійсність частини операції (договору) не спричиняє недійсності інших її частин;

2) операція може бути довершена і без включення в неї недійсної частини;

3) сторони згодні здійснити операцію без недійсної частини.

Якщо дані умови не дотримуються, операція (договір) повністю вважається недійсною.

Права і обов'язки учнів по закінченні учнівства

По закінченні процесу навчання працівник або особа, що уперше шукає роботу, здає екзамен або залік. Після здачі кваліфікаційного екзамена або заліку особі, що уперше шукає роботу, привласнюється отримана в період навчання кваліфікація, по якій він укладав з роботодавцем учнівський договір.

З особою, що шукає роботу уперше і що укладав учнівський договір з роботодавцем, після здачі таким обличчям екзамена укладається трудовий договір. При прийомі цієї особи на роботу випробувальний термін не встановлюється. Якщо учнівський договір на навчання нової професії або на підвищення кваліфікації укладався з працівником даної організації, то новий трудовий договір з цим працівником не укладається. Успішно працівник даної організації, що закінчив навчання повинен бути перекладений на іншу роботу, відповідну отриманій кваліфікації. Випробувальний термін до такого працівника також не застосовується.

Основною умовою учнівського договору є те, що працівник, що закінчив навчання зобов'язаний відпрацювати за трудовим договором певний період часу за отриманою професією.

Учень не має права відмовитися від виконання даної умови учнівського договору, за винятком шанобливих причин. Такими причинами можуть бути:

1) хвороба учня, яка перешкоджає виконанню трудових обов'язків за договором;

2) невиконання роботодавцем умов учнівського договору.

Якщо обличчя відмовляється виконувати дану умову договору без шанобливих на то причин, то воно зобов'язано відшкодувати роботодавцю затрачені на його навчання кошти, в тому числі отриману стипендію і інші матеріальні кошти.

Також працівник зобов'язаний відшкодувати витрати, понесені роботодавцем при напрямі його на навчання за рахунок коштів роботодавця, у разі звільнення без шанобливих причин після закінчення терміну, зумовленого трудовим договором або угодою про навчання працівника за рахунок коштів роботодавця.

Що Навчилося за рахунок коштів роботодавця особа відшкодовує йому понесені витрати в добровільному порядку або за рішенням суду.

Основи розірвання учнівського договору

Згідно з ст. 208 ТК РФ учнівський договір припиняється по закінченні терміну навчання або по основах, передбачених цим договором.

Основами припинення трудового договору, згідно з положеннями ст. 77 ТК РФ, є:

1) угода сторін (ст. 78 ТК РФ);

2) витікання терміну трудового договору (ст. 79 ТК РФ), за винятком випадків, коли трудові відносини фактично продовжуються і жодна з сторін не зажадала їх припинення;

3) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 80 ТК РФ);

4) розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (ст. ст. 71, 81 ТК РФ);

5) переклад працівника на його прохання або з його згоди на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посада);

6) відмова працівника від продовження роботи в зв'язку зі зміною власника майна організації, із зміною підвідомчості (підлеглість) організації або її реорганізацією (ст. 75 ТК РФ);

7) відмова працівника від продовження роботи в зв'язку із зміною певних сторонами умов трудового договору (ч. 4 ст. 74 ТК РФ);

8) відмова працівника від перекладу на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку, виданого в порядку, встановленому федеральними законами і інакшими нормативними правовими актами РФ, або відсутність у роботодавця відповідної роботи (ч. ч. 3, 4 ст. 73 ТК РФ);

9) відмова працівника від перекладу на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ);

10) обставини, що не залежать від волі сторін (ст. 83 ТК РФ);

11) порушення встановленої ТК РФ або інакшим федеральним законом правил укладення трудового договору, якщо це порушення виключає можливість продовження роботи (ст. 84 ТК РФ).

Трудовий договір може бути припинений і по інших основах, передбачених ТК РФ і інакшими федеральними законами.

Потрібно мати на увазі, що не всі основи, службовці основою розірвання трудового договору, є основою до розірвання учнівського договору.

Так, учнівський договір не може бути розірваний з особою, що уперше шукає роботу, внаслідок його відмови від перекладу на іншу роботу або внаслідок відмови від продовження роботи в зв'язку із зміною істотних умов договору.

Учнівський договір з працівником може бути розірваний у разі порушення ним трудової дисципліни або припинення дії трудового договору як основного договору, яким були оформлені відносини між працівником і роботодавцем. Це можливе внаслідок того, що учнівський договір є додатковим по відношенню до трудового.

Відповіді на актуальні питання

чи Може роботодавець зобов'язати працівника відпрацювати певний термін на підприємстві після закінчення навчання, що проводиться за рахунок роботодавця? Які наслідки відмови працівника від відробляння?

У відповідності зі ст. 196 ТК РФ роботодавець проводить професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників, навчання їх другим професіям в організації, а при необхідності - в освітніх установах початкової, середньої, вищої професійного і додаткової освіти на умовах і в порядку, які визначаються колективним договором, угодами, трудовим договором. Для урегулювання взаємовідносин працівника і роботодавця в процесі такого навчання сторони можуть укласти учнівський договір (ст. 198 ТК РФ).

У учнівському договорі повинне бути вказане найменування сторін, що укладають даний договір, конкретна професія, спеціальність, кваліфікація, що придбавається учнем, і інакші відомості, які вже розглядалися нами.

Трудовий кодекс РФ передбачає два варіанти укладення такого договору:

1) учнівський договір з особою, що шукає роботу, на професійне навчання;

2) учнівський договір з працівником даного підприємства на перенавчання без відриву від роботи.

У першому випадку учнівський договір є цивільно-правовим договором і регулюється цивільним законодавством. За таким договором роботодавець зобов'язується організувати професійне навчання учня на певних умовах, а учень - пройти таке навчання і укласти трудовий договір з роботодавцем на роботу по отриманій спеціальності на певний термін. Відмова працівника від виконання своїх зобов'язань, зокрема, від зобов'язання відпрацювати певний термін на підприємстві роботодавця, спричиняє цивільно-правову відповідальність, т. е. повне відшкодування роботодавцю понесених збитків, якщо укладеним договором не передбачені відшкодування збитків в меншому розмірі або інакші обставини, при яких учень звільняється від відповідальності (ст. 15 ГК РФ). Відповідальність також не наступає, якщо таке невиконання станеться внаслідок обставин непереборної сили або не з вини порушника (ст. 401 ГК РФ). У разі суперечки стягнення збитків виготовляється в судовому порядку. По закінченні терміну учнівства сторони укладають терміновий трудовий договір у відповідності зі ст. 59 ТК РФ.

Якщо відмова працівника від виконання своїх зобов'язань сталася вже в період дії трудового договору, то відповідальність наступає відповідно до ТК РФ.

Якщо працівник без шанобливих причин не приступає до роботи по освоєній спеціальності або звільняється до витікання терміну, зумовленого трудовим договором або угодою про навчання працівника за рахунок коштів роботодавця, то працівник зобов'язаний відшкодувати витрати, понесені роботодавцем в зв'язку з навчанням працівника (ст. ст. 207, 249 ТК РФ). Як видно з викладеного, наявність шанобливих причин звільняє працівника від матеріальної відповідальності, однак роз'яснень про те, що вважати шанобливими причинами, ТК РФ не містить. Очевидно, рішення в цьому випадку повинен прийняти суд (оскільки стягнення з працівника суми збитку, якщо вона перевищує середньомісячний заробіток працівника, виготовляється тільки в судовому порядку). Відмітимо, що раніше, до вступу внаслідок ТК РФ, на практиці як шанобливі причини розглядалися важка хвороба самого працівника або хвороба члена його сім'ї, що вимагає відходу; перехід на роботу на виборну посаду до органів державної влади; переклад чоловіка на роботу в іншу місцевість і інш. У другому випадку учнівський договір є додатковим до трудового і регулюється трудовим законодавством. Відповідальність працівника при невиконанні його зобов'язань наступає у відповідності зі ст. ст. 207, 249 ТК РФ у вищевикладеному порядку.

Чи Ставлена організаціям чинним законодавством обов'язок надавати учбові відпуски на час екзаменаційної сесії співробітникам, одержуючим освіту в комерційному учбовому закладі?

На основі ст. 173 ТК РФ працівникам, направленим на навчання роботодавцем або що поступив самостійно в маючу державну акредитацію освітні установи вищої професійної освіти незалежно від їх організаційно-правових форм за заочною і очно-заочною (вечірньої) формами навчання, успішно учнями в цих установах, роботодавець надає додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку для проходження проміжної атестації, підготовки і захистів випускної кваліфікаційної роботи і здачі підсумкових державних екзаменів. Таким чином, роботодавець повинен надати своїм працівникам, учням у вузах, які мають державну акредитацію, додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку, і при цьому організаційно-правова форма учбового закладу не має значення. У тому ж випадку, якщо співробітник суміщає роботу і навчання в освітній установі, яка не має державної акредитації, учбовий відпуск йому не встановлений. У цьому випадку на основі останнього абзацу ст. 173 ТК РФ гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, що не мають державної акредитації, встановлюються колективним договором або трудовим договором. При цьому необхідно враховувати, що на основі ст. 177 ТК РФ гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням, надаються при отриманні утворення відповідного рівня уперше.

З якою категорією працівників може укладатися трудовий договір?

У відповідності зі ст. 198 ТК РФ учнівський договір може укладатися з особою, що шукає роботу, і з працівником даної організації. При цьому учнівський договір з особою, що шукає роботу, є цивільно-правовим і регулюється нормами цивільного законодавства, а учнівський договір на перенавчання без відриву від роботи є додатковим до трудового договору і регулюється нормами трудового законодавства.

Які виплати виробляються учням?

Статтею 204 ТК РФ встановлено, що учням в період учнівства виплачується стипендія, розмір якої визначається учнівським договором і залежить від професії, що отримується, спеціальності, кваліфікації.

2.5. Африканський регіон: Перед країнами Африки, що розвиваються стоїть немало складних проблем. Що Охопила Африканський континент в перші роки після проголошення незалежності ейфорія невдовзі змінилася глибоким розчаруванням. Надії на те, що незалежність додасть імпульс економічному зростанню і розвитку не виправдалися. У середині 90-х рр. на частку африканського континенту, де проживає більше за 11% населенн...
7.0. Вимоги відносно розкриття інформації: 7.1. Оцінки, проведені з метою визначення і уявлення звіту про Вартість діючого підприємства або Вартості у використанні, повинні містити конкретне посилання на приведене в Стандарті 1 МКСО формулювання визначення. При цьому потрібно явно указати, що вартість (вартості), що представляється (що представляються) в звіті не можна розглядати як величина (величин) Ринкової вартості. 7.2. П...
Розділ двадцятий: заключна ВІДХИЛЕННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Отже, ми бачимо, що суспільство в своєму природно-історичному розвитку проходить послідовно через десять фаз, якісно відмінних один від одного: 1. Продуктивна фаза первісно-громадського суспільства. 2. Лихварська фаза первісно-громадського суспільства. 3. Торгова фаза рабовладельческо-кріпосницького суспільства. 4. Продуктивна ф...
2. Економічна думка Європи.: Найбільш значущі представники економічної думки Європи в середньовіччі - представники школи канонистов: ранньої школи святий Августін Блаженний (353-430г.)( м.) і пізньої школи Хома Аквінський (Аквінат) (1225-1274гг.- канонізований в 1879 р.). Хома Аквінський вважається найбільш великою фігурою школи на пізньому етапі її розвитку. Його переконання в роботі «Сума теології» істотно різн...
5.4.5. Програми маркетингу: Найбільш важлива програма маркетингу полягає в збільшенні об'єму продажу, здійснюваного шляхом персональних переговорів в поєднанні з прямими розсилками пропозицій і розміщення реклами друкується. Виконання цієї програми покладене на Сім'я Пафнутьева. Витрати на її виконання становлять 300тис. крб. Її завершення намічене на 1мая 2007 р. Внаслідок виконання цієї програми компанія пови...