На головну сторінку

Гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу

З НАВЧАННЯМ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ

Гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу

з навчанням в освітніх установах вищої

професійної освіти, і працівникам, що поступають

у вказані освітні установи

Гарантії і компенсації, що надаються працівникам, учням у вищому учбовому закладі, перераховані в Законі про вищу і послевузовском професійну освіту, що стосується рівнів, термінів і форм отримання вищої професійної освіти, документів про вищу освіту.

Інтерес для керівників і практичних працівників, в тому числі майбутніх абітурієнтів, може представляти перелік напрямів підготовки фахівців і спеціальностей, по яких отримання вищої професійної освіти в заочній формі або в формі екстернату не допускається.

Успішне поєднання трудової діяльності з навчанням у вищих учбових закладах гарантується наданням роботодавцями додаткових відпусків із збереженням середнього заробітку.

Стаття 173 ТК РФ розрізнює наступні види оплачуваних відпусків:

1) відпуски для проходження проміжної атестації;

2) відпуски на період підготовки і захисти випускної кваліфікаційної роботи і здачу підсумкових державних екзаменів;

3) відпуски на період здачі підсумкових державних екзаменів.

Тривалість відпуску залежить від курсу, на якому навчається працівник (від терміну освоєння освітніх програм), і від конкретної мети відпуску.

Працівникам, направленим на навчання роботодавцем або що поступив самостійно в маючу державну акредитацію освітні установи вищої професійної освіти незалежно від їх організаційно-правових форм за заочною і очно-заочною (вечірньої) формами навчання, успішно учнями в цих установах, роботодавець надає додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку для:

1) проходження проміжної атестації на першому і другому курсах відповідно - по 40 календарних днів, на кожному з подальших курсів відповідно - по 50 календарних днів (при освоєнні основних освітніх програм вищої професійної освіти в скорочені терміни на другому курсі - 50 днів);

2) підготовки і захисти випускної кваліфікаційної роботи і здача підсумкових державних екзаменів - 4 місяці;

3) здача підсумкових державних екзаменів - 1 місяць.

Роботодавець зобов'язаний надати відпуск без збереження заробітної плати:

1) працівникам, допущеним до вступних випробувань в освітню установу вищої професійної освіти, - 15 календарних днів;

2) працівникам - слухачам підготовчих відділень освітніх установ вищого професійного утворення для здачі випускних екзаменів - 15 календарних днів;

3) працівникам, учням в маючу державну акредитацію освітніх установах вищого професійного утворення за очною формою навчання, що суміщають навчання з роботою, для проходження проміжної атестації - 15 календарних днів в учбовому році, для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи і здачі державних екзаменів - 4 місяці, для здачі підсумкових державних екзаменів - 1 місяць (див. п. 63 Типових положення про освітню установу вищого професійного утворення (вищому учбовому закладі) Російської Федерації).

Основою для надання відпуску в зв'язку з навчанням є довідка-виклик освітньої установи.

Довідки надаються особам, учням у вищих учбових закладах за заочною і очно-заочною (вечірньої) формами. Одна довідка призначена для отримання додаткового відпуску із збереженням заробітної плати в зв'язку з проходженням проміжної атестації, інша - в зв'язку з підготовкою і захистом випускної кваліфікаційної роботи і здачею підсумкових державних екзаменів або здачею підсумкових державних екзаменів.

З отриманням довідки-виклику у працівника виникає право вимагати своєчасного надання відпуску, а у роботодавця - обов'язок надати йому відпуск.

Відпуски, що надаються в зв'язку з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти без відриву від роботи, мають суворо цільове призначення і повинні бути надані і використані тільки у встановлені терміни.

Тому, якщо студент не брав участь в екзаменаційній сесії і не використав учбовий відпуск, він втрачає на нього право. При шанобливій причині нез'явлення студента на сесію (наприклад, у разі хвороби) право на відпуск за ним зберігається.

Працівники, учні в освітніх установах вищої професійної освіти, залишені по шанобливих причинах на повторний курс навчання і що не користувалися за даний курс учбовим відпуском для здачі курсових екзаменів, мають на нього право, якщо вони за другий рік навчання успішно виконали відповідний учбовий план.

Відпуски в зв'язку з навчанням звичайно надаються працівникам для участі в екзаменаційній сесії на число встановлених днів підряд. Якщо освітня установа дозволила студенту виконувати лабораторні роботи, здавати заліки і екзамени в міжсесійний період, він може використати відпуск по частинах. Тривалість наданого врозбивку відпуску не повинна перевищувати встановленої в учбовому році загальної тривалості відпуску за відповідний курс навчання.

Студентам останніх курсів заочних освітніх установ вищої професійної освіти, що проходить згідно з учбовим планом теоретичний курс в об'ємі одного семестру і що бере участь в одній екзаменаційній сесії, відпуск надається в половинному розмірі.

Відпуск на період здачі підсумкових державних екзаменів надається, як правило, одноразово. І лише тоді, коли підсумкові екзамени проводяться в два терміни, він надається по частинах. Але і в цьому випадку учбовий відпуск не повинен перевищувати тривалість, визначену для нього законом.

Оплата часу додаткового відпуску проводиться виходячи з середнього заробітку, що обчислюється в порядку, встановленому для щорічних відпусків.

Заробітна плата за час відпуску виплачується перед початком, а не після повернення студента, учня у вищому учбовому закладі без відриву від роботи, з екзаменаційної сесії, як це нерідко буває на практиці. Якщо студент не здав повністю заліків або екзаменів, ніякого утримання з його заробітної плати не проводиться.

Як передбачене ч. 3 ст. 17 Закони про вищу і послевузовском професійну освіту, студентам, учням за заочною формою в освітніх установах вищої професійної освіти, які мають державну акредитацію, один раз в учбовому році організація-роботодавець оплачує проїзд до місцезнаходження вищого учбового закладу і зворотно для виконання лабораторних робіт, здачі заліків і екзаменів, а також для здачі державних екзаменів, підготовки і захистів випускної кваліфікаційної роботи.

При наявності у учнів в даному календарному році права на два різних відпуски (наприклад, відпуски для здачі курсових екзаменів за останній курс і для здачі підсумкових державних екзаменів за останній курс і для здачі підсумкових державних екзаменів), проїзд у вказаному вище порядку оплачується двічі.

При численні 10-місячного періоду, що надається перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі підсумкових державних екзаменів, враховуються тільки учбові місяці, а канікулярні місяці (липень-серпень) з підрахунку виключаються.

Порядок надання гарантії у вигляді скорочення робочого часу протягом тижня (на 1 вільний від роботи день або на відповідну кількість вільних від роботи годин) визначається угодою сторін.

Підсумовування вільних від роботи днів, що надаються працівникам в зв'язку з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, як правило, не допускається.

Студентам освітніх установ вищої професійної освіти, здійснюючих підготовку фахівців для рибної промисловості, дозволено на період 10 учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі підсумкових державних екзаменів вільні від роботи дні підсумовувати і використати в зручний для них час за домовленістю з роботодавцями.

За бажанням вчителів, учнів в освітніх установах вищої професійної (педагогічного) освіти, вільні від роботи дні надаються сумарно в канікулярний період.

Гарантії і компенсації, передбачені ст. 173 ТК РФ, не розповсюджуються на працівників, що поєднують труд з навчанням у вищих учбових закладах, що не мають державної акредитації. Для таких працівників гарантії і компенсації можуть бути включені як додаткова умова в трудові договори, що укладаються з ними. Для працівників-студентів організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності можуть встановлювати гарантії і компенсації в колективних договорах і навіть більш високій мірі соціальної захищеності (наприклад, додаткові відпуски більшої тривалості, замість відпуску без збереження заробітної плати передбачати відпуск із збереженням заробітної плати і інш.).

Щоб врахувати інтереси роботодавців при виконанні покладеного на них обов'язку по наданню гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують труд з навчанням, в ч. 6 ст. 17 Закони про вищу і послевузовском професійну освіту закріплене нормативне положення, що звільняє організації, працівники яких навчаються за очно-заочною (вечірньої) і заочною формами навчання, від податків на суму коштів, затрачених на учнів.

Так, для завершення дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата наук працівникам організацій по місцю роботи надається відпуск із збереженням середньої заробітної плати тривалістю 3 місяці. Такий відпуск надається по рекомендації вченої поради вищого учбового закладу або науково-технічної поради наукової установи організації з урахуванням актуальності наукової роботи, об'єму проведених досліджень, можливості завершення дисертації за час відпуску з вказівкою часу і терміну його надання.

Співробітники вищих учбових закладів з вченим ступенем кандидата наук можуть переводитися на посаді наукових співробітників на термін до 2 років для підготовки докторських дисертацій.

Кандидати наук, що претендують на посаді наукових співробітників, подають на ім'я ректора вищого учбового закладу по місцю своєї основної роботи заяву з додатком розгорненого плану докторської дисертації, списку опублікованих наукових робіт. На основі представлених кандидатом документів і висновку відповідної кафедри (факультету, вченої ради) ректор вищого учбового закладу приймає рішення про переклад його на посаду наукового співробітника для підготовки докторської дисертації.

Кандидати наук, переведені на посаді наукових співробітників, можуть бути на їх прохання прикомандировані для проведення наукового дослідження і до інших вищих учбових закладів або наукових установ, організацій.

Вищі учбові заклади і наукові установи, організації, що дали згоду на прикомандирование наукового працівника, забезпечують його науковими консультаціями, здійснюють контроль за його роботою і несуть всі витрати, пов'язані з проведенням наукового дослідження. При необхідності для надання допомоги науковому співробітнику в проведенні диссертационних досліджень може призначатися наказом ректора науковий консультант з числа докторів наук, професорів.

Після закінчення року наукові співробітники представляють вченій пораді вищого учбового закладу, в штаті якого вони складаються, звіт про роботу над дисертацією, за результатами якого вчена рада приймає рішення з рекомендацією про продовження перебування їх в посаді наукових співробітників або про повернення на колишнє місце роботи.

Обличчя, прикомандировані до інших вищих учбових закладів і наукових установ, організацій, представляють науковий звіт вченій пораді вищого учбового закладу або науково-технічній пораді наукової установи, організації по місцю прикомандирования. Висновок ради прямує у вищий учбовий заклад, в штаті якого складається науковий співробітник, і враховується при розв'язанні питання про подальше перебування кандидата наук в посаді наукового співробітника.

Для закінчення роботи над докторською дисертацією працівникам організацій, що поєднують основну роботу з науковою діяльністю, надаються відпуски із збереженням заробітної плати тривалістю 6 місяців. Відпуск надається по місцю роботи на основі рекомендації вченої поради вищого учбового закладу або науково-технічної поради наукової установи, організації.

Гарантії і компенсації надаються слухачам, учням в освітніх установах додаткової професійної освіти. Основною задачею додаткової професійної освіти є безперервне підвищення кваліфікації працівників в зв'язку з постійним вдосконаленням освітніх стандартів.

Підвищення кваліфікації, якщо трактувати широко, являє собою процес поглиблення професійних знань, вдосконалення ділових навиків і умінь. У вузькому значенні підвищення кваліфікації потрібно розуміти як вигляд додаткової професійної освіти.

Іншими видами додаткової професійної освіти є стажування і перепідготовка (перенавчання) кадрів.

Законодавець дифференцированно підходить до урегулювання питань, що стосуються організації і отримання додаткової професійної освіти (обліком його видів, форм і контингенту учнів працівників), що і було прийнято до уваги.

Згідно з ст. 196 ТК РФ роботодавець зобов'язаний провести професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників в освітніх установах початкової, середньої, вищої професійного і додаткової освіти на умовах і в порядку, які визначаються колективним договором, угодами, трудовим договором.

Форми професійної підготовки, перепідготовки і підвищень кваліфікації працівників, переліку необхідних професій і спеціальностей визначаються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників.

Основним актом, що закріплює правовий статус освітніх установ додаткової професійної освіти і правове положення учнів в них фахівців, є Постанова Уряду РФ від 5 квітня 2001 р. N 264 "Про затвердження Типового положення про освітню установу вищого професійного утворення (вищому учбовому закладі) Російської Федерації" (з изм. і доп. від 17 вересня 2001 р., 3 жовтня, 23 грудня 2002 р., 31 березня 2003 р., 17 січня 2006 р.).

Згідно з листом МНС РФ від 7 червня 2000 р. N ВП-6-19/437@ "Про норми і порядок відшкодування витрат на відрядження при напрямі на курси підвищення кваліфікації", іногороднім слухачам, направленим на навчання з відривом від роботи, зберігається середня заробітна плата по основному місцю роботи і виплачуються протягом перших двох місяців добові по нормах, встановлених при відрядженнях на території Російській Федерації, а в подальший період - стипендії в розмірі мінімальної оплати труда, затвердженої у встановленому порядку, якщо інакша оплата не передбачена договором між керівником організації і особою, направленим на навчання. Оплата проїзду слухачів до місця навчання і зворотно, добових за час знаходження в дорозі, а також виплата стипендії здійснюються за рахунок організації по місцю основної роботи.

На час навчання слухачі забезпечуються гуртожитком готельного типу з оплатою витрат за рахунок направляючої сторони.

У разі неможливості надання житлового приміщення працівникам при напрямі на курси підвищення кваліфікації витрати по найму житлового приміщення відшкодовуються по фактичних витратах, підтверджених відповідними документами, але не більш встановленої норми витрат по найму житлового приміщення при відрядженнях на території Російській Федерації.

Підвищення кваліфікації і перенавчання управлінських кадрів вищої і середньої ланок здійснюються на основі державних планів, що щорічно затверджуються, які складаються відповідно до Указу Президента РФ від 23 липня 1997 р. N 774 "Про підготовку управлінських кадрів для організацій народного господарства Російської Федерації" (з изм. і доп. від 16 березня 1999 р., 15 липня 2000 р., 1 квітня 2003 р., 9 вересня 2006 р.), що визначає контингент працівників, що направляються на навчання, Постановою Уряду РФ від 16 серпня 2000 р. N 598 "Про Державний план підготовки управлінських кадрів для організацій народного господарства Російської Федерації в 2000/2001-2002/2003 учбових роках", і з самим Державним планом, в якому встановлене число фахівців, що щорічно навчаються і врегульовані питання фінансового забезпечення гарантій, що надаються.

У Постанові Уряду РФ від 19 січня 1998 р. N 44 "Про затвердження Положення про порядок забезпечення роботою фахівців, підготовлених відповідно до Державного плану підготовки управлінських кадрів для організацій народного господарства Російської Федерації, і Типового контракту з фахівцем, підготовленим відповідно до Державного плану підготовки управлінських кадрів для організацій народного господарства Російської Федерації" у вказаному Положенні передбачаються гарантії працівникам, що знаходяться у трудових відносинах з організацією і що направляються на навчання з відривом від виробництва.

Підвищення кваліфікації державних службовців регулюється Постановою Мінтруда РФ і Міносвіти РФ від 13 січня 2000 р. N 3/1 "Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки безробітних громадян і незайнятого населення" (з изм. і доп. від 8 лютого 2001 р.). Положення про організацію професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки безробітних громадян і незайнятого населення (утв. Постановою Мінтруда РФ і Міносвіти РФ від 13 січня 2000 р. N 3/1), відповідно до якого особи, уперше прийняті на федеральну державну службу, підвищувати кваліфікацію протягом першого року роботи повинні обов'язково.

У залежності від груп федеральних державних посад і форм навчання встановлюються наступні терміни підвищення кваліфікації: від 2 до 6 тижнів - з відривом від державної служби і від 6 тижнів до 6 місяців - без відриву від державної служби.

Конкретні терміни і форми підвищення кваліфікації державних службовців федеральних органів виконавчої влади визначаються їх керівниками.

Порядок і умови перепідготовки (перекваліфікації) для державних службовців встановлені Положенням про підвищення кваліфікації і перепідготовку федеральних державних службовців, що звільняється з апаратів органів державної влади Російській Федерації в зв'язку з ліквідацією або реорганізацією цих органів, скороченням штату, затвердженим Указом Президента Російської Федерації від 23 серпня 1994 р. N 1722.

Згідно п. 1 вищеназваних Положення, тривалість підвищення кваліфікації і перепідготовки федеральних державних службовців (далі іменуються - державні службовці), що звільняються з апаратів органів державної влади Російській Федерації в зв'язку з ліквідацією або реорганізацією цих органів, скороченням штату, в залежності від складності нової професії (спеціальності), що отримується складає від трьох до шести місяців.

На період підвищення кваліфікації і перепідготовки за державними службовцями зберігається середній заробіток по раніше посаді.

Період підвищення кваліфікації і перепідготовки, протягом якого за державним службовцем зберігається середній заробіток, зараховується в загальний трудовий стаж. При прийомі працівника після підвищення кваліфікації і перепідготовки на роботу в апарати органів федеральної державної влади період підвищення кваліфікації і перепідготовки зараховується в стаж державної служби.

Працевлаштування державних службовців, звільнених з апаратів органів державної влади Російській Федерації в зв'язку з ліквідацією або реорганізацією цих органів, скороченням штату і минулих підвищення кваліфікації або перепідготовку, виготовляється у відповідності із законодавством Російської Федерації, якщо відсутня можливість працевлаштування в апаратах федеральних органів державних влади (п. 4 Положення).

При прийомі працівника після перепідготовки на роботу період навчання зараховується в стаж державної служби.

Указом Президента РФ від 3 вересня 1997 р. N 983 "Про додаткові заходи по підготовці державних службовців" (з изм. і доп. від 16 квітня, 8 серпня 2001 р.) передбачена обов'язкова професійна перепідготовка осіб, уперше призначених на державні посади федеральної державної служби не нижче за заступника начальника відділу (на керівні посади), протягом першого року роботи у вказаних посадах.

Гарантії і компенсації працівникам, учням в

освітніх установах середньої професійної

освіти, і працівникам, що поступають у вказані

освітні установи

В Типовому положенні про освітню установу середньої професійної освіти (середньому спеціальному учбовому закладі), затверджену Постановою Уряду Російської Федерації від 3 березня 2001 р., закріпляються статус середнього спеціального учбового закладу і права і обов'язків учнів.

Роботодавцям, працівникам кадрової служби, майбутнім абітурієнтам корисно ознайомитися з Переліком спеціальностей середньої професійної освіти (утв. Наказом Міністерства освіти і науки РФ від 12 квітня 2005 р. N 112) (з изм. від 18 травня 2006 р.), отримання яких в очно-заочній (вечірньої), заочній формах і в формі екстернату в освітніх установах середньої професійної освіти не допускається. Наявність у освітньої установи середнього професійного утворення державної акредитації дає право на надання особам, учням без відриву від роботи, гарантій і компенсацій, встановленого ТК РФ. (Положення про державну акредитацію установ середньої і вищої професійної освіти в Російській Федерації, затверджене Наказом Міністерства освіти РФ від 2 липня 2001 р. N 2574.)

Працівникам, направленим на навчання роботодавцем або що поступив самостійно в маючу державну акредитацію освітні установи середньої професійної освіти незалежно від їх організаційно-правових форм за заочною і очно-заочною (вечірньої) формами навчання, успішно учнями у вказаних установах, роботодавець надає додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку для:

1) проходження проміжної атестації на першому і другому курсах відповідно - по 30 календарних днів, на кожному з подальших курсів відповідно - по 40 календарних днів;

2) підготовки і захисти випускної кваліфікаційної роботи і здача підсумкових державних екзаменів - 2 місяці;

3) здача підсумкових державних екзаменів - 1 місяць.

Роботодавець зобов'язаний надати відпуск без збереження заробітної плати:

1) працівникам, допущеним до вступних випробувань в маючу державну акредитацію освітні установи середньої професійної освіти, - 10 календарних днів;

2) працівникам, які навчаються в маючу державну акредитацію освітніх установах середньої професійної освіти за очною формою навчання, що суміщає навчання з роботою, для проходження проміжної атестації - 10 календарних днів в учбовому році, для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи і здачі підсумкових державних екзаменів - 2 місяці, для здачі підсумкових екзаменів - 1 місяць;

3) працівникам, які навчаються за заочною формою навчання в маючу державну акредитацію освітніх установах середньої професійної освіти, один раз в учбовому році роботодавець оплачує проїзд до місцезнаходження вказаної освітньої установи і зворотно в розмірі 50% вартості проїзду;

4) працівникам, які навчаються за очно-заочною (вечірньої) і заочною формами навчання в маючу державну акредитацію освітніх установах середньої професійної освіти, протягом 10 учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі державних екзаменів встановлюється за їх бажанням робочий тиждень, скорочений на 7 ч. За час звільнення від роботи вказаним працівникам виплачується 50% середніх заробітки по основному місцю роботи, але не нижче за МРОТ.

По угоді сторін трудового договору скорочення робочого часу проводиться шляхом надання працівнику одного вільного від роботи дня в тиждень або скорочення робочого дня протягом тижня.

Гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням в освітніх установах середньої професійної освіти, що не мають державної акредитації, встановлюються колективним договором або трудовим договором.

Працівники, які навчаються в середніх спеціальних учбових закладах, залишені по шанобливих причинах на повторний курс навчання і що не користувалися за даний курс учбовим відпуском для проходження проміжної атестації, мають на нього право, якщо вони за другий рік навчання успішно виконали відповідний учбовий план.

Відпуски в зв'язку з навчанням, як правило, надаються для участі в лабораторно-екзаменаційній сесії на число встановлених днів підряд. Якщо освітня установа дозволила працівнику-студенту виконувати лабораторні роботи, здавати заліки і екзамени в міжсесійний період, він може використати відпуск по частинах. Тривалість наданого врозбивку відпуску не повинна перевищувати встановленої в учбовому році загальної тривалості відпуску за відповідний курс навчання.

На період здачі підсумкових державних екзаменів учбовий відпуск працівнику-студенту звичайно надається одноразово. І лише тоді, коли підсумкові державні екзамени проводяться в два терміни, він надається по частинах. Але і в цьому випадку учбовий відпуск не повинен перевищувати тривалість, визначену для нього законом.

Заробітна плата за час відпуску виплачується перед його початком, а не після повернення учня працівника-студента з лабораторно-екзаменаційної сесії в розмірі, визначуваному з розрахунку середньомісячної заробітної плати за останні 12 місяців роботи перед відпуском.

При захворюванні працівника-студента під час учбового відпуску, який перешкодив йому здати екзамени, заліки або виконати лабораторні роботи, він зобов'язаний поставити про це в популярність організацію і освітню установу. У цьому випадку здачу екзаменів (заліків), виконання лабораторних робіт переносять на інший термін, і до цього ж терміну приурочують надання невикористаної частини відпуску. За дні хвороби працівнику видається допомога по тимчасовій непрацездатності на загальних основах, а перенесена частина відпуску не оплачується, оскільки заробітна плата за час учбового відпуску працівнику була виплачена до відходу в цей відпуск.

Працівникам, які навчаються за заочною формою в освітніх установах середньої професійної освіти, один раз в рік роботодавець компенсує витрати на проїзд до місцезнаходження освітньої установи і зворотно для виконання лабораторних робіт, здачі заліків і екзаменів, а також для здачі підсумкових державних екзаменів, підготовки і захистів випускної кваліфікаційної роботи.

При численні 10-місячного періоду, що надається перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі підсумкових державних екзаменів, враховуються тільки учбові місяці, а канікулярні місяці (липень-серпень) з підрахунку виключаються.

Порядок надання гарантії у вигляді скорочення робочого часу протягом тижня на 1 вільний від роботи день або на відповідну кількість вільних від роботи годин визначається угодою трудових сторін трудового договору.

Підсумовування вільних від роботи днів, що надаються працівникам в зв'язку з навчанням, як правило, не допускається. Виключення встановлюється лише для окремих категорій працівників з урахуванням особливостей умов труда, а також специфіки освітнього процесу.

Так, працівникам, які навчаються в освітніх установах середнього професійного утворення, здійснюючих підготовку фахівців для рибної промисловості, дозволено на період 10 учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі державних екзаменів вільні від роботи дні підсумовувати і використати в зручний для них час за домовленістю з роботодавцями.

За бажанням вчителів, учнів в освітніх установах середньої професійної (педагогічного) освіти, вільні від роботи дні надаються сумарно в канікулярні періоди.

Працівники, які навчаються в установах спеціальної освіти, що не мають державної акредитації, не користуються правом на отримання гарантій і компенсацій, передбачених ст. 174 ТК РФ. Для таких працівників гарантії і компенсації можуть передбачатися колективним договором або трудовим договором.

Пільги для працівників, учнів в загальноосвітніх

школах. Гарантії і компенсації працівникам, учням

в освітніх установах початкової

професійної освіти

Держава надає серйозне значення вдосконаленню початкової професійної освіти в установах, які щорічно готують біля 800 тис. кваліфікованих робітників. У концепції реформування системи початкової професійної освіти намічені заходи, направлені на поліпшення її нормативно-правового забезпечення, визнано необхідним прийняти ФЗ "Про початкову професійну освіту", який перебуває в стадії розробки < 14 >.

- -

< 14 > Коментар до Трудового кодексу РФ / Під ред. Ю. Н. Коршунова. М.: Екзамен, 2002. С. 403 - 470.

У Типовому положенні про установи початкової професійної освіти, затвердженому Постановою Уряду Російської Федерації від 5 червня 1994 р. N 650, закріплені види установ початкової професійної освіти (професійне училище, професійний ліцей, учбово-курсовий комбінат і інш.) і їх правовий статус.

Як гарантії для працівників, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти, ст. 175 ТК РФ передбачаються додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку по місцю роботи. Учбові відпуски мають певне цільове призначення, т. е. призначені для здачі екзаменів.

Працівникам, успішно учням в маючу державну акредитацію освітніх установах початкової професійної освіти незалежно від їх організаційно-правових форм, надаються додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку, а для здачі екзаменів - 30 календарних днів протягом одного року.

Гарантії і компенсації працівникам, які суміщають роботу з навчанням в освітніх установах початкової професійної освіти, що не мають державної акредитації, встановлюються колективним договором або трудовим договором.

Гарантії і компенсації працівникам, учням

у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах

Працівникам, успішно учням в маючу державну акредитацію вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах незалежно від їх організаційно-правових форм, роботодавець надає додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку, а для здачі випускних екзаменів в 9 класі - 9 календарних днів, в 11 (12) класі - 22 календарних дня.

Гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах, що не мають державної акредитації, встановлюються колективним договором або трудовим договором.

Працівникам, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах, в період учбового року встановлюється за їх бажанням робочий тиждень, скорочений на 1 робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня). За час звільнення від роботи вказаним працівникам виплачується 50% середніх заробітки по основному місцю роботи, але не нижче за МРОТ, передбачену ст. 133 ТК РФ.

Якщо за умовами виробництва (у разі сезонного, жвавого характеру роботи і т. п.) учні не мають можливості регулярно користуватися вільними днями, роботодавці можуть надавати їм вільні від роботи дні в підсумовуваному вигляді (замість щотижневого надання цих днів) в міжсезонний період або в інакший період найменшої зайнятості на виробництві в межах загальної кількості вільних від роботи днів.

Крім додаткових відпусків, інакші гарантії і компенсації для працівників в зв'язку з навчанням у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах можуть бути встановлені при укладенні з ними трудового договору або при колективному договорі організації.

Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам,

що суміщають роботу з навчанням. Надання роботи

відповідно до отриманої кваліфікації

Кожний громадянин Російської Федерації має право на конкурсній основі безкоштовно дістати вищу і послевузовское професійну освіту в державних муніципальних освітніх установах в межах державних освітніх стандартів, якщо утворення даного рівня він отримує уперше. Розвиваючи і конкретизуючи це принципове положення застосовно до працівників, що суміщають роботу з навчанням, ст. 177 ТК РФ покладає на роботодавця обов'язок надавати таким працівникам встановлені ст. ст. 173, 174, 175, 176 ТК РФ гарантії і компенсації, якщо вони дістають освіту певного рівня (загальне або професійне - початкове, середнє, вище) уперше.

Необхідно, однак, мати на увазі, що основні освітні програми вищої професійної освіти можуть бути реалізовані безперервно і по рівнях.

Рівні вищої професійної освіти:

1) вища професійна освіта, що підтверджується привласненням особі, успішно минулій підсумкову атестацію, кваліфікації (міри) "бакалавр";

2) вища професійна освіта, що підтверджується привласненням особі, успішно минулій підсумкову атестацію, кваліфікації "дипломований фахівець";

3) вища професійна освіта, що підтверджується привласнення особі, успішно минулій підсумкову атестацію, кваліфікації (міри) "магістр".

Отримання уперше утворення по освітніх програмах вищого професійного утворення різних рівнів не розглядається як отримання другої вищої освіти. Студенти, що отримали документи державного зразка про вищу професійну освіту, можуть відповідно до отриманого напряму підготовки (спеціальністю) продовжити навчання по освітній програмі вищого професійного утворення наступного рівня із збереженням права на отримання встановленої ТК РФ гарантій і компенсацій в зв'язку з навчанням у вищому учбовому закладі.

Правом на отримання гарантій і компенсацій для працівників, що суміщають роботу з навчанням, користуються і працівники, одержуючі першу освіту на платній основі в недержавних освітніх установах, при наявності у цих установ державної акредитації.

Як випливає з ст. 177 ТК РФ, отримання другої подальшої освіти здійснюється на платній основі. У тих випадках, коли роботодавець зацікавлений в фахівці певного профілю, він може взяти на себе витрати в зв'язку з навчанням працівника за рахунок коштів організації.

Держава гарантує реалізацію громадянином Російської Федерації права на утворення шляхом створення системи утворення відповідних соціально-економічних умов, передбачених в ТК РФ.

Так, в ст. 196 ТК РФ сформульована норма-принцип, що зобов'язує роботодавця створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням, надавати гарантії, встановлені справжнім Кодексом, інакшими нормативними правовими актами, колективним договором, угодами, трудовим договором.

Стаття 177 ТК РФ закріплює загальні правила надання гарантій і компенсацій безвідносно до типу освітньої установи, в якому навчається працівник:

1) працівнику, учню в двох освітніх установах одночасно, гарантії і компенсації надаються тільки в зв'язку з навчанням в одному з них (по розсуду працівника);

2) по угоді роботодавця і працівника щорічний оплачуваний відпуск, що надається даному працівнику, може бути приурочений до додаткового учбового відпуску.

Загальне положення для працівників, що поєднують труд з навчанням, міститься в ст. 287 ТК РФ, у відповідності з якої гарантії і компенсації надаються тільки по основному місцю роботи.

Крім того, організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності можуть учням працівникам встановлювати гарантії і компенсації в колективних договорах (див. ст. 41 ТК РФ).

Працівникам, учням у вищепоказаних типах освітніх установ, що не мають державної акредитації, гарантії і компенсації, встановлені ТК РФ, не надаються. Для таких працівників гарантії і компенсації можуть бути включені як додаткова умова в укладені з ними трудові договори.

Одним з найважливіших елементів сучасної системи освіти є процедура акредитації. Оскільки надання гарантій і компенсацій працівникам, учням у вечірніх (змінних) освітніх установах, поставлено в залежність від наявності у освітньої установи свідчення про державну акредитацію (ст. 176 ТК РФ), в даний розділ збірника включений Наказ Міносвіти РФ від 22 травня 1998 р. N 1327 "Про затвердження Положення про порядок атестації і державну акредитацію освітніх установ" (з изм. і доп. від 11 серпня 2000 р.).

Працівникам, учнів у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах, ТК РФ гарантуються надання додаткових відпусків і скорочення робочого часу.

Неодмінною умовою отримання гарантій і компенсацій є виконання учбового плану, т. е. відсутність негативних оцінок по предметах навчання до часу уявлення учбовим закладом відомостей про успішність по місцю роботи учнів.

У відповідності зі ст. 176 ТК РФ працівникам, що поєднують труд з навчанням у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах, надаються додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку.

Правом на отримання додаткових відпусків користуються працівники вечірніх (змінних) загальноосвітніх установ незалежно від їх організаційно-правових форм (вечірні (змінні) загальноосвітні школи, відкриті (змінні) загальноосвітні школи і інш.).

Працівникам, направленим на навчання роботодавцем або що поступив самостійно в маючу державну акредитацію освітні установи вищої і середньої професійної (ст. ст. 173, 174 ТК РФ) освіти незалежно від організаційно-правової форм за заочною і очно-заочною формами навчання, надаються додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку для проходження проміжної атестації, для підготовки і захисту кваліфікаційної роботи, для здачі підсумкових екзаменів. Працівникам, учням в маючу державну акредитацію установах професійної початкової освіти, надаються додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку, а для здачі екзаменів - 30 календарних днів протягом одного року.

Гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням, надаються при отриманні утворення відповідного рівня уперше (ст. 177 ТК РФ).

По угоді між працівником і роботодавцем щорічний оплачуваний відпуск, що надається даному працівнику, може бути приєднаний до додаткового учбового відпуску.

Працівнику, що суміщає роботу з навчанням одночасно в двох освітніх установах, гарантії і компенсації надаються тільки в зв'язку з навчанням в одній з цих освітніх установ (по вибору працівника), учню за заочною формою навчання в маючу державну акредитацію освітніх установах вищої професійної освіти, один раз в учбовому році роботодавець оплачує проїзд до місцезнаходження відповідного учбового закладу і зворотне.

Працівникам, учням за заочною і очно-заочною (вечірньої) формами навчання в маючу державну акредитацію освітніх установах вищої професійної освіти, на період 10 учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі державних екзаменів встановлюється за їх бажанням робочий тиждень, скорочений на 7 ч. За час звільнення від роботи вказаним працівникам виплачується 50% середніх заробітки по основному місцю роботи, але не нижче за МРОТ.

По угоді сторін трудового договору скорочення робочого часу проводиться шляхом надання працівнику одного вільного від роботи дня в тиждень або скорочення тривалості робочого дня протягом тижня.

Гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, що не мають державної акредитації, встановлюються колективним договором або трудовим договором.

При розробці Трудового кодексу його автори інакше підійшли до оцінки пільг для працівників, які суміщають роботу з навчанням, розцінивши їх як гарантію і компенсації. Дійсно, збереження місця роботи за учнем, надання учбових відпусків є не що інакше, як гарантії з боку держави тим особам, які в період роботи прагнуть підвищити рівень своїх знань, кваліфікацію, дістати ту або інакшу професійну освіту. Оплата в ряді випадків учбових відпусків представляє гарантійну виплату, а оплата проїзду до місця навчання і зворотно - компенсаційну виплату. У зв'язку з цим гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням, виділені в окрему гл. 26, є складовою частиною всіх тих гарантій і компенсацій, що передбачені ТК РФ.

У Трудовому кодексі РФ правам і обов'язкам роботодавця і працівників по здійсненню професійної підготовки (перепідготовки) присвячений спеціальний розділ IX.

Найменування різного роду учбових закладів в ТК РФ приведені у відповідність з тими, що містяться в ФЗ від 13 січня 1996 р. N 12-ФЗ "Про внесення змін і доповнень в Закон Російської Федерації "Про освіту" і ті типові положення про освітні установи, які були прийняті після вступу внаслідок вказаних федеральних законів (наприклад, див. Типове положення про вечірню (змінному) загальноосвітню установу, затверджене Постановою Уряду РФ від 3 листопада 1994 р. N 1237; Типове положення про освітню установу професійної вищої освіти (вищому учбовому закладі), затверджене Постановою Уряду РФ від 5 квітня 2001 р. N 264 (з изм. і доп. від 17 вересня 2001 р., 3 жовтня, 23 грудня 2002 р., 31 березня 2003 р., 17 січня 2006 р.); Типове положення про освітню установу середньої професійної освіти (середньому спеціальному учбовому закладі), затверджене Постановою Уряду РФ від 3 березня 2001 р. N 160 (з изм. і доп. від 23 грудня 2002 р., 31 березня 2003 р.)

Про скорочений робочий час учнів в Трудовому кодексі РФ є трохи записів в ст. ст. 92, 176, 173 і 174. У ч. 2 ст. 92 говориться про тривалість робочого часу учнів освітніх установ у віці до 18 років, працюючих протягом учбового року у вільний від навчання час, вона не може перевищувати половини норм, встановлених ч. 1 ст. 92 ТК РФ.

Стаття 176 ТК РФ передбачає встановлення за бажанням працівників, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах, скороченого робочого часу в період учбового року. Це можуть бути скорочений на 1 робочий день тиждень або скорочення тижневого робочого часу на відповідну цьому дню кількість робочих годин (при зменшенні робочого дня протягом тижня). За час звільнення від роботи вказаним працівникам виплачується 50% середніх заробітки по основному місцю роботи, але не нижче за МРОТ.

Робочий тиждень, скорочена на 7 ч (з оплатою 50% заробітної плати по основному місцю роботи, але не нижче за МРОТ) надається працівникам-студентам, учням за заочною і очно-заочною (вечірньої) формами навчання в освітніх установах вищої і середньої професійної освіти на період 10 місяців перед початком виконання дипломного проекту або здачі державних екзаменів. Бажання працівника при цьому обов'язкове (ст. ст. 173 - 174 ТК РФ).

По угоді сторін трудового договору скорочення робочого часу проводиться шляхом надання працівнику 1 вільних від роботи дні або скорочення тривалості робочого дня протягом тижня.

Гарантії і компенсації представлені в гл. 26 ТК РФ применительно до рівня освіти: в ст. 173 вони торкаються працівників, одержуючих вищу професійну освіту, в ст. 174 - середня професійна освіта, в ст. 175 - початкова професійна освіта, в ст. 176 - загальна освіта у вечірніх (змінних) установах. Завершує розділ ст. 176, в якому містяться загальні правила для всіх учнів.

Зі вступом внаслідок ТК РФ надання гарантій і компенсацій працівникам, які суміщають роботу з навчанням, стало здійснюватися тільки в тому випадку, якщо працівник дістає освіту відповідного рівня уперше (див. ч. 1 ст. 177 ТК РФ).

Чітко обумовлене, що працівнику, що суміщає роботу з навчанням одночасно в двох освітніх установах, гарантії і компенсації надаються тільки в зв'язку з навчанням в одному з них - по вибору працівника (див. ч. 3 ст. 177 ТК РФ).

Всі гарантії і компенсації, названі в гл. 26 ТК РФ, мають лише ті працівники, які навчаються в учбових закладах, що мають державну акредитацію (див. ст. ст. 173 - 176 ТК РФ).

Гарантії і компенсації працівнику, які суміщають роботу з навчанням в установах, що не мають державної акредитації, можуть надаватися лише в тому випадку, якщо вони обумовлені в колективних або трудових договорах (див. ст. ст. 173 - 176 ТК РФ).

У статті 173 ТК РФ передбачено, що при навчанні в установі вищого професійного утворення за вечірньою формою навчання для проходження проміжної атестації на першому і другому курсах відпуск надається по 40 календарних днів, на кожному з подальших курсів - по 50 календарних днів (при звільненні основних освітніх програм вищої професійної освіти в скорочені терміни на другому курсі - 50 календарних днів). У відповідності зі ст. 174 ТК РФ працівники, учні в установах середнього професійного утворення за вечірньою формою навчання, мають право на учбовий відпуск на першому і другому курсах тривалістю по 30 календарних днів, на подальших курсах - 40 календарних днів.

Оплата учбових відпусків (крім випадків, коли прямо говориться, що відпуск надається без збереження заробітної плати) виготовляється в розмірі середньої заробітної плати. Про числення середнього заробітку говориться в ст. 139 ТК РФ.

Уперше з'явилися відпуски без збереження заробітної плати, що надаються тим, хто навчається в освітніх установах вищого і середнього професійного утворення за очною формою навчання і суміщає навчання з роботою (див. ст. 173 і ст. 174 ТК РФ).

Учбові відпуски, як і раніше, надаються лише успішно учням працівникам. Основою для надання відпуску є довідка-відгук. Вона затверджується федеральним органом управління відповідним рівнем освіти. Наприклад, Наказом Міносвіти РФ від 17 грудня 2002 р. N 4426 "Про затвердження форм довідки-виклику, що дає право на надання по місцю роботи додаткового оплачуваного відпуску і інших пільг, пов'язаної з навчанням в середньому спеціальному учбовому закладі, що має державну акредитацію" була затверджена форма довідки-відгуку для студентів освітніх установ середньої професійної освіти. Непред'явлення такої довідки служить основою для визнання відсутності працівника на робочому місці прогулом, за який він може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Роботодавець має право також зажадати від працівника відшкодувати заподіяний матеріальний збиток в порядку, передбаченому ст. 248 ТК РФ.

Відповіді на актуальні питання

чи Ставлена чинним законодавством обов'язок організаціям надавати учбові відпуски на час екзаменаційної сесії співробітникам, одержуючим освіту в комерційному учбовому закладі?

На основі ст. 173 ТК РФ працівникам, направленим на навчання роботодавцем або що поступив самостійно в маючу державну акредитацію освітні установи вищої професійної освіти незалежно від їх організаційно-правових форм за заочною і очно-заочною (вечірньої) формами навчання, успішно учнями в цих установах, роботодавець надає додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку для проходження проміжної атестації, підготовки і захистів випускної кваліфікаційної роботи і здачі підсумкових державних екзаменів. Таким чином, роботодавець повинен надати своїм працівникам, учням у вузах, які мають державну акредитацію, додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку, і при цьому організаційно-правова форма учбового закладу не має значення. У тому ж випадку, якщо співробітник суміщає роботу і навчання в освітній установі, яка не має державної акредитації, учбовий відпуск йому не встановлений. У цьому випадку на основі останнього абзацу ст. 173 ТК РФ гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, що не мають державної акредитації, встановлюються колективним договором або трудовим договором. При цьому необхідно враховувати, що на основі ст. 177 ТК РФ гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням, надаються при отриманні утворення відповідного рівня уперше.

Працівник, працюючий за сумісництвом, навчається в учбовому закладі. Чи Зобов'язаний роботодавець сплатити йому проїзд до місця знаходження учбового закладу і зворотно?

У відповідності зі ст. 287 ТК РФ гарантії і компенсації особам, що суміщають роботу з навчанням, надаються працівникам тільки по основному місцю роботи. Якщо працівник, працюючий за сумісництвом, навчається в учбовому закладі, він не може вимагати від роботодавця по роботі оплати проїзду, що суміщається до місця знаходження учбового закладу і зворотний.

Працівнику, учню у вузі заочно, надана довідка для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи і здачі державних екзаменів на чотири місяці. Організація-роботодавець запропонувала працівнику тільки місячний відпуск. Чи Правомірні дії організації?

У відповідності зі ст. 173 ТК РФ працівникам, успішно учням в маючу державну акредитацію вузах за заочною і очно-заочною (вечірньої) формами навчання, роботодавець надає додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи і здачі підсумкових державних екзаменів тривалістю чотири місяці.

1.3. Зовнішня торгівля: Основною формою світових господарських зв'язків як і раніше залишається зовнішня торгівля, яка по динаміці і вартісним показникам випереджає рух капіталів і інші види зовнішньоекономічних зв'язків. Вона продовжує грати зростаючу роль в господарському розвитку країн, регіонів, усього світової спільноти, особливо в післявоєнний період, коли вартісні об'єми світової торгівлі швидко збіль...
7.0. Вимоги відносно розкриття інформації: 7.1. Звіти про оцінку не повинні вводити в помилку. Загалом такі звіти, підготовлені для оцінок, проведених у відповідності з Стандартом 4 МКСО, повинні відповідати вимогам, що пред'являються до звіту, які викладені в Розділі 5 Стандарту 1 МКСО. Зокрема, вони повинні містити конкретне посилання на визначення Ринкової вартості, що дається в справжніх Стандартах, а також посилання на т...
Розділ одинадцятий: ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКО-КРІПОСНИЦЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. ЛИХВАРСЬКА ФАЗА 1. Розвиток продуктивних сил суспільства Після разешения глибокої економічної суперечності між надмірною централізацією землеробського виробництва і низьким рівнем пооперационного розподілу праці відбувався економічне пожвавлення, що все більш прискорюється. Продуктивні сили скуті раніше величезними лат...
Тема 1. Предмет, методологія і структура курсу «Історія економічних вчень»: Предметом вивчення курсу історії економічних вчень є історичний процес виникнення, розвитку і зміни економічних ідей і переконань по мірі змін, що відбувається в людському суспільстві, в економіці, науці, техніці і соціальній сфері. Знання історії економічних вчень необхідне для осмислення і освоєння закономірностей і особливостей формування економічної теорії, здатності орієнтуватися...
4.2.3. Конкуренція і поведінка клієнтів: Здійснюючи купівлі, наші клієнти орієнтуються на високу якість продукції. Відносини, які ми встановили зі своїми клієнтами, виходять за рамки простих відносин між продавцем і покупцем. Торгова марка Факторія означає, що зерна кави були ретельно відібрані і оброблені з дотриманням найвищого стандарту якості. Наші клієнти згодні платити більш високу ціну, оскільки вони знайомі з нашою п...