На головну сторінку

Зміна трудового договору

Переклад і переміщення на іншу постійну роботу

Працівнику при укладенні трудового договору гарантується право виконувати тільки ті функції, які обмовляються при прийомі на роботу.

Переклад на іншу роботу - це зміни в діяльність працівника або надання йому іншої роботи в порівнянні з обумовленою в трудовому договорі.

Інакшими словами, під перекладом потрібно розуміти переклад на іншу роботу в цій же організації, переклад в іншу організацію, переклад в іншу місцевість разом з організацією.

Інша робота передбачає зміну місця роботи, оплати труда, об'єму роботи.

Допускається зміна роботодавцем істотної умови трудового договору без згоди працівника, якщо змінилися технологічні умови труда, але в цьому випадку працівник ставиться в популярність не пізніше ніж за два місяці.

Така зміна можлива лише в тому випадку, якщо колишні умови труда не могли бути збережені.

Перекладом на іншу роботу не вважається, а також не потрібно згоди працівника на переміщення його на цьому ж підприємстві на інше робоче місце без змін в трудовому договорі його істотних умов.

При перекладі працівника на іншу роботу у всіх випадках потрібно його письмова згода. У випадках якщо роботодавець не отримав письмової згоди працівника, але при цьому він добровільно приступив до виконання роботи, то і в цьому випадку здійснений переклад признається законним.

Переклад повинен оформлятися наказом роботодавця або повинні бути внесені відповідні зміни в раніше укладений трудовий договір. У трудову книжку працівника на основі виданого наказу вносяться записи про звільнення і про прийом на роботу в порядку перекладу.

Якщо працівник використав надане йому право відмови від перекладу в філію або представництво організації, що знаходяться в іншій місцевості, у випадку якщо сам роботодавець в цю місцевість не переміщається, то тоді це служить основою для розірвання трудового договору.

Ініціатива перекладу може вийти як від роботодавця, так і від працівника. Існують випадки, коли на роботодавця покладається обов'язок, пов'язаний з перекладом працівника на іншу роботу. Наприклад, медичне свідчення, т. е. коли працівнику протипоказане виконання його прямих трудових обов'язків. У цьому випадку працівнику, але тільки з його згоди, надається інша робота, яка не протипоказана йому за станом здоров'я, причому із збереженням середнього заробітку по колишній посаді. Працівник підлягає звільненню у разі відмови ним від роботи, що надається або відсутності в організації відповідної роботи. Крім цього роботодавець відповідно до медичного висновку повинен перекласти на іншу роботу вагітну жінку із збереженням середньої заробітної плати, але яка виключає вплив шкідливих чинників.

Не вважається перекладом на іншу роботу і не вимагає згоди працівника переміщення його на цьому ж підприємстві на інше робоче місце без зміни істотних умов трудового договору. Однак якщо в трудовому договорі обмовляється конкретне робоче місце або визначений конкретний механізм, то зміна їх признається перекладом.

Зміна певних сторонами умов

трудового договору

В положеннях ТК РФ закріплений перелік умов, які повинні бути вказані в трудовому договорі. Даний перелік є відкритим і тому в трудовий договір, але тільки по угоді сторін, можуть бути включені і інші істотні умови.

Трудове законодавство РФ забороняє роботодавцю вимагати від працівника виконання роботи, не зумовленої трудовим договором, оскільки ця робота буде вважатися іншою і її виконання буде означати зміну трудового договору.

Істотні умови трудового договору можуть бути змінені не тільки при здійсненні перекладу працівника на іншу роботу, але і якщо це пов'язано із змінами технологічних або організаційних умов труда, що відбулися. Такі зміни проводяться роботодавцем в односторонньому порядку.

Роботодавець зобов'язаний повідомляти працівника про всі майбутні зміни істотних умов трудового договору, але не пізніше ніж за два місяці до їх введення і обов'язково в письмовій формі.

Якщо працівник не виявив бажання продовжувати здійснення своїх трудових зобов'язань в нових умовах, роботодавець зобов'язаний запропонувати йому іншу роботу, що є в організації. Ця робота повинна відповідати його кваліфікації і стану здоров'я. При умові відсутності в даній організації такої роботи роботодавець зобов'язаний запропонувати іншу вакантну, що є, але нижчеоплачувану роботу або нижчестоячу посаду, яка відповідає його кваліфікації і стану здоров'я. Трудовий договір розривається з працівником при його відмові від запропонованої йому роботи, а роботодавець зобов'язаний довести неможливість збереження колишніх його умов.

Масове звільнення працівників - це слідство зміни істотних умов трудового договору з ініціативи роботодавця. Для того щоб запобігти цьому несприятливому явищу роботодавець з урахуванням думки профспілкового органу даної організації має право на введення режиму неповного робочого часу, але не більш ніж на шість місяців. Трудовий договір з працівником розривається внаслідок скорочення штату, чисельності, з наданням йому відповідних гарантій і компенсацій, якщо він відмовляється від виконання роботи на умовах нового введеного режиму.

Роботодавець при встановленні режиму неповного робочого часу, а також його скасуванню зобов'язаний враховувати думку профспілкового органу даної організації.

У відповідності зі ст. 57 ТК РФ в трудовому договорі можуть передбачатися додаткові умови, не погіршуючі положення працівника.

Тимчасовий переклад на іншу роботу

у разі виробничої необхідності

Роботодавець має право тимчасово перевести працівника на іншу роботу, не зумовлену трудовим договором. У частині 1 ст. 74 ТК РФ приведений перелік випадків виробничої необхідності, він не є вичерпним. Всі перераховані випадки не можуть бути усунені в звичайному порядку, оскільки носять надзвичайний, винятковий характер.

Переклад для заміщення відсутнього працівника не може перевищувати 1 місяць протягом календарного року. Якщо потрібно продовження терміну перекладу, то це можливе тільки із згоди переведеного працівника.

Колишнє місце роботи, з якою працівник був тимчасово перекладений на іншу роботу, за ним зберігається на весь цей період. При перекладі оплата проводиться з першого дня перекладу по роботі не нижче середнього заробітку, що виконується по колишній роботі. Роботодавець зобов'язаний сплатити труд працівника у відповідному розмірі, навіть якщо він за період перекладу фактично запрацює більше.

За загальним правилом переклад на іншу роботу внаслідок виробничої необхідності проводиться з урахуванням кваліфікації і спеціальності працівника. При тимчасовому перекладі працівника на іншу роботу необхідна його письмова згода, але тільки в тому випадку, якщо переклад здійснюється на таку роботу, виконання якої вимагає більш низької кваліфікації. Переклад без урахування кваліфікації може бути здійснений у разах аварії і стихійного лиха.

Тимчасовий переклад на іншу роботу у разі виробничої необхідності може бути заборонений в тому випадку, якщо ця робота протипоказана працівнику за станом здоров'я відповідно до медичного висновку.

Тимчасовий переклад оформляється шляхом видання наказу роботодавця, вмісного термін, причину перекладу, трудову функцію працівника, а також гарантії по оплаті труда.

Відмова працівника від здійснення своїх трудових зобов'язань при перекладі, який був здійснений з дотриманням закону, признається порушенням трудової дисципліни.

Трудові відносини при зміні власника майна

організації, зміні підвідомчості організації,

її реорганізації

Зміна власника майна організації - це передача:

1) в муніципальну власність державної організації;

2) муніципальної організації в державну власність;

3) шляхом приватизації як державних, так і муніципальних підприємств.

Власник повинен бути юридичною особою, але ні в якому разі не індивідуальним підприємцем.

Новий власник майна організації має право замінити весь керівний персонал, іншими словами, він має право припинити трудовий договір з керівником організації, також з його заступниками і головним бухгалтером.

Трудовий договір з вказаними особами розривається протягом трьох місяців з моменту переходу до нього організації, підприємства на праві власності. У відповідності зі ст. 181 ТК РФ у разі розірвання трудового договору з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером в зв'язку зі зміною власника новий власник зобов'язаний виплатити вказаним працівникам компенсацію в розмірі не нижче трьох середніх місячних заробітків працівника.

Розірвання трудового договору з вказаними вище особами є право власника, а не його обов'язок. Власник по своєму розсуду може зберегти керівника організації, його заступників і головного бухгалтера як на колишніх посадах, так і з їх згоди перекласти на нижчі посади.

З іншими працівниками організації, у якої змінився власник, відносини продовжуються. Зміна власника не є обставиною, відповідно до якого трудовий договір з ними може бути розірваний.

Якщо працівника не влаштовує новий власник майна організації, в якій їм здійснюються трудові зобов'язання, то він має право відмовитися від продовження виконання роботи з новим власником. У цьому випадку припинення трудових відносин проводиться внаслідок відмови від продовження роботи в зв'язку зі зміною власника майна організації, а не з власного бажання.

Скорочення чисельності або штату працівників можливе тільки після державної реєстрації переходу права. Звільнення працівників виготовляється у відповідності з ч. 2 ст. 81 ТК РФ, якщо скорочення чисельності або штату працівників можливе тільки після державної реєстрації переходу права власності.

Статтею 75 ТК РФ визначені правові наслідки, які наступають відносно працівників в зв'язку із зміною підвідомчості організації, а також при її реорганізації. Трудові договори не розриваються ні з працівниками, ні з керівником, його заступниками і головним бухгалтером внаслідок реорганізації або передачі організації з підкорення одного органу в підвідомчість іншого. Згідно ч. 6 ст. 77 ТК РФ трудовий договір припиняє свою дію на тій же основі, що і при зміні власника майна організації, якщо у разах реорганізації або передачі організації з підкорення одного органу в підвідомчість іншого працівник відмовляється від продовження виконання своїх трудових зобов'язань.

Реорганізація - це припинення юридичної особи з переходом його прав і обов'язків іншим особам.

У відповідності з ч. 1 ст. 57 ГК РФ реорганізація юридичної особи (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) може бути здійснена за рішенням його засновників або органу юридичної особи, уповноваженого на те засновницькими документами.

Трудові договори при продажу підприємства, які продовжували свою дію на період його продажу, не припиняють свою дію, при цьому до покупця підприємства переходять обов'язки колишнього роботодавця.

Відсторонення від роботи

Трудовим законодавством регламентовані випадки, коли роботодавець зобов'язаний не допускати працівника до виконання його трудових обов'язків, відчужувати від роботи, якщо він приступив до її виконання.

Відсторонення від роботи - це недопущення працівника до виконання його трудових обов'язків тимчасового характеру. Дана дія з боку роботодавця не спричиняє за собою припинення з працівником трудового договору.

Якщо працівник з'явився на роботі в алкогольному, наркотичному або токсичному сп'янінні, він в цей день відстороняється від роботи. Роботодавець, для того щоб відсторонення було об'єктивним, зобов'язаний довести факт появи працівника на роботі в нетверезому стані. Згідно з подпункту "б" п. 6 ст. 81 ТК РФ працівник на наступний день буде нести дисциплінарну відповідальність за довершену провину, це може привести до звільнення. У разі невідсторонення роботодавцем такого працівника вже на роботодавця буде покладатися відповідальність за наслідки, які виникли у разі виконання цим працівником своїх трудових обов'язків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 76 ТК РФ працівник відстороняється від здійснення своїх трудових зобов'язань до моменту закінчення навчання і перевірки знань і навиків в області охорони труда.

Працівник може бути відчужений від виконання своїх трудових зобов'язань у разі непроходження ним попереднього або періодичного медичного огляду (п. 3 ч. 1 ст. 76 ТК РФ). У цьому випадку працівник відстороняється від роботи до моменту виконання даної вимоги. При прийомі на роботу всі обличчя зобов'язані пройти попередній огляд. На відміну від попереднього огляду періодичний медичний огляд проходять тільки працівники, що здійснюють свої трудові обов'язки, безпосередньо пов'язані з транспортними засобами, шкідливими, важкими і небезпечними умовами труда, а також неповнолітні особи (що не досягли вісімнадцятирічного віку).

Виявлені протипоказання для виконання зумовлених договором трудових зобов'язань при проходженні медичного обстеження можуть послужити основою для перекладу працівника, але тільки з його згоди на іншу роботу, якщо немає необхідності в його госпіталізації і визнанні непрацездатним.

Працівник відстороняється від роботи на вимогу як органу або посадової особи, так і уповноваженого на відсторонення федеральними законами і інакшими нормативно-правовими актами.

Працівнику, відчуженому від виконання своїх трудових обов'язків на законних основах, заробітна плата за даний період не нараховується.

Відповіді на актуальні питання

Як правильно оформити перехід співробітника з однієї філії в інший: звільнити в порядку перекладу (п. 5 ст. 77 ТК РФ) або просто перевести на основі того, що філія не є юридичною особою?

Тут мова буде йти про переклад або переміщення всередині організації. Потрібно розрізнювати такі поняття, як переклад на роботу до іншого роботодавця, переклад всередині організації і переміщення, яке також можливе лише в межах однієї організації. Перший випадок, при якому працівник звільняється по п. 5 ст. 77 ТК РФ, до даної ситуації застосовуватися не може (оскільки мова йде про одну і ту ж організацію).

Далі необхідно уважно переглянути умови трудового договору з працівником. Якщо в договорі чітко вказане місце роботи, а співробітнику має бути надалі робота в філії, - це зміна істотних умов труда, на яку треба спочатку отримати письмову згоду працівника. Після цього оформляється наказ про переклад. Якщо ж в трудовому договорі місце роботи не обумовлене, адміністрація має право направити працівника в філію без його згоди і без якого-небудь документального оформлення. Це називається переміщенням.

Як оплачується тимчасовий переклад працівників відповідно до медичного висновку на більш легку роботу на певний термін?

На жаль, ТК РФ не регулює питання надання гарантій при перекладі працівника на іншу тимчасову роботу в зв'язку з медичним висновком. Однак порядок оплати труда в такому випадку може бути прописаний в локальному нормативному акті організації.

Стаття 182 ТК РФ встановлює гарантії лише при перекладі працівника, потребуючого за станом здоров'я в наданні іншої постійної роботи, на іншу постійну нижчеоплачувану роботу. У даному ж випадку працівник переводиться на тимчасову роботу.

У цій ситуації можна скористатися положеннями ст. 41 ТК РФ, що визначає зміст колективного договору, і вирішити питання оплати труда при тимчасовому перекладі на іншу роботу на термін, встановлений в медичному ув'язненні, в локальному нормативному акті організації.

При перекладі працівника на нову, більш високу посаду чи має роботодавець право на встановлення йому випробування з вказівкою про це в контракті?

Випробування працівника з метою перевірки його відповідності роботі, що доручається згідно п. 1 ст. 70 ТК РФ встановлюється угодою сторін виключно при укладенні трудового договору.

У описаній в питанні ситуації має місце переклад, який визначений в ст. 72 ТК РФ як зміну трудової функції або зміну істотних умов трудового договору, що, по суті, є зміною існуючого трудового договору з працівником.

Трудовий кодекс РФ не передбачає можливості встановлення роботодавцем випробувального терміну при перекладі на іншу роботу. Якщо для переведеного працівника випробування роботодавцем все ж встановлено, безсумнівно, буде мати місце зниження рівня прав і гарантій, встановленого трудовим законодавством для такого працівника. Зрештою це спричинить незастосування такої умови трудового договору, як встановлення випробувального терміну.

Зразковий перелік напрямів переговорного процесу: Сільське господарство Формування справедливої і ринково орієнтованої торгової системи, посилювання правил торгівлі і прийняття специфічних зобов'язань в області підтримки сільського господарства і його захисти для коректування і запобігання обмеженням на світових сільськогосподарських ринках. Істотне поліпшення умов доступу на ринки, скорочення, з метою скасування, експортних субсидій...
7.0. Вимоги відносно розкриття інформації: 7.1. Звіти про оцінку не повинні вводити в помилку. Звичайно звіти про оцінку, складені у відповідності з Стандартом 3 МКСО, повинні задовольняти вимогам відносно звітів, які викладені в Розділі 5 Стандарту 1 МКСО. Зокрема, сертифікат оцінки або звіт про оцінку повинні містити точну вказівку мети оцінки, сфери застосування і дат оцінки, а також отриманих Оцінювачем інструкцій і інфор...
1.3. Функціональні реформи: Проводяться з метою комплексного вдосконалення технологій, що реалізовується у встановленій Казначейству Франції сфері діяльності. Дані реформи зачіпають не тільки роботу безпосередньо Казначейства Франції, але і функціонування всієї бюджетної системи Франції. Один з найбільш важливих (пріоритетних) напрямів робіт, що проводяться Казначейством Франції. Організація робіт Організація ці...
2. Вчення Дж. М. Кейнса: Світова економічна криза 1929-1933 рр. обрушилася з колосальною силою як на розвинені, так і нерозвинені в промисловому відношенні країни. Тому саме в 1929-1933гг. закінчився період «прихованого» розвитку економіки; те було час кінця цілого ряду старих і відкриття нових технологічних горизонтів, проблиску нової цивілізованої системи. Якщо «сила» неокласичної економічної теорії кінця X...
1. Резюме для вищого керівництва: Компанія Факторія обробляє каву сорту Арабіка, вирощений в Бразілії, для подальшого продажу оптовим компаніям, торгуючим кавою в Росії. У цей час виробничі потужності компанії становлять 72000/60кг мішків в рік. Найближчим часом компанія підніме цей показник до 120-160/60кг мішків в рік. За якістю обробки наш кава перевершує своїх конкурентів. Ми входимо в п'ятірку кращих кофейних ком...