На головну сторінку

Гарантії прав профспілок і виборних профспілкових працівників

Для успішної реалізації профспілками наданих їм прав законодавство передбачило матеріальні і юридичні гарантії цих прав, а також додаткові спеціальні гарантії захисту права на труд профспілкових виборних працівників.

Система гарантій прав профспілок передбачена в гл. III Закону про профспілки. Її необхідність пов'язана з тим, що профспілки є громадськими організаціями і не можуть в повній мірі забезпечити реалізацію власних повноважень.

У систему гарантій входять:

1) майнові гарантії діяльності профспілок (ст. 24 Закону про профспілки).

Так, профспілки, їх об'єднання (асоціації), первинні профспілкові організації володіють, користуються і розпоряджаються належним їм на праві власності майном, в тому числі грошовими коштами, необхідними для виконання своїх статутних цілей і задач, володіють і користуються переданим їм у встановленому порядку в їх господарське ведіння інакшим майном.

Гарантуються визнання, недоторканість і захист прав власності профспілок, умови для здійснення цих прав нарівні з іншими юридичними особами незалежно від форм власності.

Фінансовий контроль за коштами профспілок органами виконавчої влади не здійснюється, за винятком контролю за коштами від підприємницької діяльності.

Обмеження незалежної фінансової діяльності профспілок не допускається.

Майно профспілок може бути відчужене тільки за рішенням суду.

Профспілки не відповідають за зобов'язаннями організацій, органів державної влади і органів місцевого самоврядування, які в свою чергу не відповідають за зобов'язаннями профспілок.

Джерела, порядок формування майна і використання коштів профспілок визначаються їх статутами, положеннями про первинні профспілкові організації.

У власності профспілок можуть знаходитися земельні дільниці, будівлі, будови, споруди, санаторно-курортні, туристичні, спортивні, інші оздоровчі установи, культурно-освітні, наукові і освітні установи, житловий фонд, організації, в тому числі видавництва, друкарні, а також цінні папери і інакше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності профспілок.

Профспілки мають право засновувати банки, фонди солідарності, страхові, культурно-освітні фонди, фонди навчання і підготовки кадрів, а також інші фонди, відповідні статутним цілям профспілок.

Профспілки мають право здійснювати на основі федерального законодавства через встановлені ними організації підприємницьку діяльність для досягнення цілей, передбачених статутом, і відповідну цим цілям.

У організаціях, в яких укладені колективні договори або на які розповсюджується дія галузевих (міжгалузевих) угод, роботодавці по письмовій заяві працівників, що не є членами профспілки, щомісяця перераховують на рахунки профспілкової організації грошові кошти із заробітної плати вказаних працівників на умовах і в порядку, які встановлені колективними договорами, галузевими (міжгалузевими) угодами.

Листом Центрального банку Російської Федерації від 27 травня 1997 р. N 456 "Про порядок переліку на рахунки профспілок грошових коштів (внесків) із заробітної плати працівників" (з изм. і доп. від 10 лютого 2000 р.) встановлений порядок здійснення розрахунків і проведення банківських операцій, пов'язаного з переліком на рахунки профспілки грошових коштів із заробітної плати працівників.

Вказані грошові кошти перераховуються роботодавцем відповідно до колективного договору, угоди на банківський рахунок профспілки, відкритий за рішенням постійно діючого керівного виборного колегіального органу профспілки, що здійснює права юридичної особи;

2) особисті гарантії, т. е. додаткові трудові гарантії особам, вибраним до профспілкових органів, тим, хто безпосередньо стикається з роботодавцями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування:

а) гарантії працівникам, вхідним до складу профспілкових органів і не звільненим від основної роботи (ст. 25 Закону про профспілки).

Працівники, вхідні до складу профспілкових органів і не звільнені від основної роботи, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профспілкового органу, членами якого вони є, керівники профспілкових органів в підрозділах організацій - без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в організації, а керівники профспілкових органів в організації, профорганизатори - органу відповідного об'єднання (асоціації) профспілок.

Переклад вказаних профспілкових працівників на іншу роботу з ініціативи роботодавця не може проводитися без попередньої згоди профспілкового органу, членами якого вони є.

Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, вхідних до складу профспілкових органів і не звільнених від основної роботи, допускається, крім загального порядку звільнення, тільки з попередньої згоди профспілкового органу, членами якого вони є, профгрупоргов - відповідного органу підрозділу організації (при його відсутності - відповідного профспілкового органу в організації), а керівників і членів профспілкових органів в організації, профорганизаторов - тільки з попередньої згоди відповідного об'єднання (асоціації) профспілок.

Звільнення з ініціативи роботодавця керівників (їх заступників) виборних колегіальних органів первинних профспілкових організацій, виборних колегіальних органів профспілкових організацій структурних підрозділів організацій (не нижче цехових і прирівняних до них), не звільненого від основної роботи, допускається крім загального порядку звільнення тільки з попередньої згоди відповідного вищестоящого виборного профспілкового органу (ст. 374 ТК РФ).

Залучення до дисциплінарної відповідальності уповноважених профспілки з охорони труда і представників профспілки в спільних комітетах (комісіях), що створюються в організації з охорони труда, переклад їх на іншу роботу або звільнення з ініціативи роботодавця допускаються тільки з попередньої згоди профспілкового органу в первинній профспілковій організації.

Члени профспілкових органів, не звільнені від основної роботи, уповноважені профспілки з охорони труда, представники профспілки в спільних комітетах (комісіях), що створюються в організаціях з охорони труда звільняються від основної роботи для виконання профспілкових обов'язків в інтересах колективу працівників, а також на час короткострокового профспілкового навчання. Умови звільнення від основної роботи і порядок оплати часу виконання профспілкових обов'язків і часу навчання вказаних осіб визначаються колективним договором, угодою.

Члени профспілкових органів, не звільнені від основної роботи, звільняються від неї для участі як делегати з'їздів, конференцій, що скликається профспілками, а також для участі в роботі їх виборних органів. Умови їх звільнення від роботи і порядок оплати часу участі у вказаних заходах визначаються колективним договором, угодою;

б) гарантії звільненим профспілковим працівникам, вибраним (делегованим) до профспілкових органів (ст. 26 Закону про профспілки).

Профспілковим працівникам, звільненим від роботи в організації внаслідок обрання (делегування) на виборні посади до профспілкових органів, надається після закінчення терміну їх повноважень колишня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) в тій же або, із згоди працівника, в іншій організації (ст. 375 ТК РФ).

При неможливості надання відповідної роботи (посади) по колишньому місцю роботи у разі реорганізації організації роботодавець або його правонаступник, а у разі ліквідації організації профспілка зберігає за звільненим профспілковим працівником його середній заробіток на період працевлаштування, але не понад шести місяців, а у разі навчання або перекваліфікації - на термін до 1 року.

Час роботи звільнених профспілкових працівників, вибраних (делегованих) до профспілкових органів, зараховується їм в загальний і спеціальний трудовий стаж.

Звільнені профспілкові працівники, вибрані (делеговані) до органу первинної профспілкової організації, володіють такими ж соціально-трудовими правами і пільгами, як і інші працівники організації, відповідно до колективного договору, угоди;

в) гарантії права на труд працівникам, що були членами профспілкових органів (ст. 27 Закону про профспілки).

Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, що були членами профспілкових органів, не допускається протягом двох років після закінчення терміну їх повноважень, крім випадків ліквідації організації або здійснення працівником дій, за які федеральним законом передбачене звільнення. У цих випадках звільнення виготовляється в порядку, передбаченому для працівників, вхідних до складу профспілкових органів і не звільнених від основної роботи.

Надання певних гарантій працівникам, вхідним до складу виборних профспілкових органів, засноване на положеннях Конвенції МАРНОТРАТНИК N 135 "Про захист прав представників трудящих на підприємстві і можливостях, що надаються їм ". Відповідно до положень даної Конвенції представники працівників на підприємстві користуються ефективним захистом від будь-якої дії, яка може нанести їм збиток, включаючи звільнення, засноване на їх статусі або на їх діяльності як представники працівників, або на їх членстві в профспілці, або на їх участі в профспілковій діяльності в тій мірі, в якій вони діють відповідно до існуючого законодавства або колективних договорів, або інших спільно узгоджених умов.

Представникам працівників надаються на підприємстві відповідні можливості, що дозволяють їм швидко і ефективно виконувати свої функції.

Важливість гарантій, що надаються складається в тому, що профспілкові працівники по роду своєї діяльності повинні протистояти роботодавцю, роз'яснювати іншим працівникам їх права і обов'язку, не допускати ущемлення трудових прав працівників. Саме тому роботодавці прагнуть всіляко позбутися незручних для них профспілкових лідерів, з тим щоб скрутити діяльність профспілкової організації, звести її активність до мінімуму;

3) обов'язок державних органів, підприємств, установ, організацій сприяти профспілкам в їх діяльності, яка прямо передбачена Законом про профспілки.

Конституція РФ гарантує кожному право на об'єднання, включаючи право створювати професійні союзи для захисту своїх інтересів, свободу діяльності суспільних об'єднань (ч. 1 ст. 30). З даної конституційної норми витікає обов'язок держави забезпечувати свободу діяльності профспілок з метою належного представництва і захисти соціально-трудових прав громадян, пов'язаних спільними виробничими, професійними інтересами.

У відповідності зі ст. 28 Закону про профспілки роботодавець зобов'язаний створювати умови для здійснення діяльності профспілок.

Так, роботодавець надає профспілкам, діючим в організації, в безкоштовне користування необхідні для їх діяльності обладнання, приміщення, транспортні засоби і кошти зв'язку відповідно до колективного договору, угоди.

Роботодавець зобов'язаний безвідплатно надати виборним профспілковим органам первинних профспілкових організацій, діючим в організації, приміщення для проведення засідань, зберігання документації, а також надати можливість розміщення інформації в доступному для всіх працівників місці.

Роботодавець може передавати в безкоштовне користування профспілкам організації, що знаходяться на балансі або будівлі, що орендуються нею, споруди, приміщення і інші об'єкти, а також бази відпочинку, спортивні і оздоровчі центри, необхідні для організації відпочинку, ведіння культурно-освітньої, фізкультурно-оздоровчої роботи з працівниками і членами їх сімей. При цьому господарський зміст, ремонт, опалювання, освітлення, прибирання, охорона, а також обладнання вказаних об'єктів здійснюються організацією, якщо інакше не передбачене колективним договором, угодою.

При наявності письмових заяв працівників, що є членами профспілки, роботодавець щомісяця і безкоштовно перелічує на рахунок профспілки членські профспілкові внески із заробітної плати працівників відповідно до колективного договору, угоди. Роботодавець не має право затримувати перерахування вказаних коштів.

У організаціях, в яких профспілками укладені колективні договори, угоди або на які розповсюджується дія галузевих (міжгалузевих) тарифних угод, роботодавці по письмовій заяві працівників, що не є членами профспілки, щомісяця перераховують на рахунки профспілок грошові кошти із заробітної плати вказаних працівників на умовах і в порядку, встановлених колективними договорами, галузевими (міжгалузевими) тарифними угодами. У випадку якщо в організації діє декілька профспілок, що брали участь в підписанні колективного договору або галузевої (міжгалузевого) тарифної угоди, грошові кошти перераховуються на рахунки цих профспілок пропорціонально числу їх членів;

4) нагляд і контроль за дотриманням законодавства про права профспілок, які покликана здійснювати прокуратура як орган державного нагляду за законністю;

5) гарантії судового захисту прав профспілок (ст. 29 Закону про профспілки). Справи про порушення прав профспілок розглядаються судом по заяві прокурора або по позовній заяві або жалобі відповідного органу профспілки, первинної профспілкової організації;

6) юридична відповідальність за порушення законодавства про профспілки, т. е. за порушення передбачених законодавством профспілкових прав.

Законодавством встановлюється коло суб'єктів, належних відповідальності за порушення прав профспілок. Це можуть бути посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, роботодавці, посадові особи їх об'єднань (союзів, асоціацій).

Органи общероссийских профспілок, об'єднань (асоціацій) профспілок первинних профспілкових організацій має право вимагати залучення до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення посадових осіб, що порушують законодавство про профспілки, що не виконують зобов'язань, передбачених колективним договором, угодою. На вимогу вказаних профспілкових органів роботодавець зобов'язаний розірвати трудовий договір з посадовою особою, якщо воно порушує законодавство про профспілки, не виконує своїх зобов'язань за колективним договором, угодою (ст. 30 Закону про профспілки).

Значення гатт: Беручи до уваги, що ГАТТ створювався на тимчасовій основі і з обмеженою сферою діяльності, навряд чи можна оспорювати ті успіхи, які були досягнутий ним за 47 років існування в справі лібералізації більшої частини світової торгівлі, розвитку і закріпленні отриманих результатів. Послідовне зниження тарифів сприяло зростанню світової торгівлі в п'ятдесяті і шістдесяті роки на рівні приб...
3.0.  Визначення: 3.1. Ринкова вартість для цілей справжніх Стандартів визначається таким чином: Ринкова вартість - це розрахункова грошова сума, за яку відбувся б продаж активу на дату оцінки зацікавленим продавцем зацікавленому покупцю внаслідок комерційної операції після проведення належного маркетингу, при якій кожна з сторін володіла б достатньою інформацією, діяла ощадливо і без примушення. 3.2. ...
8.6. Національне парення, заповідники і резервації: Всі об'єкти відвідування в рамках екологічного туризму можна класифікувати таким чином: - науковий заповідник - територія, що охороняється, що використовується для суворо наукових цілей; - національний парк - територія, що охороняється для захисту видатних природних і ландшафтних об'єктів і екосистем національного або міжнародного значення з метою науки, освіти і відпочинку; - пам'ят...
Тема 9. Неокласичний напрям: На рубежі XIX і XX вв. сформувалася неокласична економічна теорія, що становить основу сучасної економічної науки. Вона використовує загальний підхід, методи і інструменти маржиналистской економічної теорії XIX віку і разом з тим спирається на методологічні і теоретичні основи, закладені такими классиками, як Д. Рікардо і Дж. Мілль. Неоклассики розширили область застосування підходу l...
5.1. Стратегія: Наша стратегія маркетингу зводиться до позиціонування себе як компанії, виробляючої кращі програми і що надає самі необхідні послуги покупцям, бажаючим отримати вищу якість і рівнем цін, що не цікавиться. Тактика, лежача в основі цієї стратегії, передбачає проведення досліджень і проектних робіт, пов'язаних з розробкою нових програм і технологій, вибір правильних каналів збуту і рекл...