На головну сторінку

Організаційно-управлінські правовідносини в сфері труда

Організаційно-управлінські правовідносини виникають і існують в трьох видах:

1) правовідносини трудового колективу з роботодавцем, його адміністрацією в конкретній організації;

2) правовідносини профспілкового органу з роботодавцем, його адміністрацією;

3) соціально-партнерські правовідносини.

Об'єктом всіх вказаних видів організаційно-управлінських правовідносин є соціально-економічні інтереси, питання організації і оплати труда, його охорони, т. е. вони торкаються матеріальних інтересів як цілих трудових колективів, так і цілої галузі або регіону країни і кожного окремого працівника.

Всі перераховані види організаційно-управлінських правовідносин в сфері труда направлені на поліпшення умов труда, розвиток виробничої демократії в управлінні організаціями, захист трудових прав працівників і згоду в цих питаннях представників працівників з роботодавцями, адміністрацією.

Дані правовідносини завжди дриваючий.

Правовідносини трудового колективу з роботодавцем, його адміністрацією в конкретній організації виникають з моменту надходження на роботу в трудовий колектив певного працівника і припиняються з моменту його звільнення (розірвання трудового договору).

При цьому потрібно відмітити, що організаційно-управлінські правовідносини кожного працівника трудового колективу з роботодавцем виникають і припиняються для кожного працівника окремо, незалежно від правовідносин інших членів даного трудового колективу. Наприклад, звільнення начальника фінансового відділу не спричиняє за собою припинення організаційно-управлінських правовідносин з даним роботодавцем касира, працюючого в цьому відділі.

Правовідносини профспілкового органу з роботодавцем або його адміністрацією виникають з моменту створення профспілки і припиняються з моменту його реорганізації, припинення або заборони діяльності, ліквідації. Протягом всієї своєї діяльності метою профспілок є уявлення і захист інтересів працівників.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 15 Федеральних закони від 12 січня 1996 р. N 10-ФЗ "Про професійні союзи, їх права і гарантії діяльності" (із змінами від 21 березня, 25 липня 2002 р., 30 червня, 8 грудня 2003 р., 29 червня 2004 р., 9 травня 2005 р.) відношення профспілок з роботодавцями, їх об'єднаннями (союзами, асоціаціями), органами державної влади і органами місцевого самоврядування будуються на основі соціального партнерства і взаємодії сторін трудових відносин, їх представників, а також на основі системи колективних договорів, угод.

Соціально-партнерські правовідносини є особливим виглядом організаційно-управлінських правовідносин. Їх суб'єктами є представники відповідних органів профспілок як представники працівників, з одного боку, і представники органу роботодавця - з іншою, а також органу виконавчої влади, уповноважені на представництво роботодавців законодавством або самими роботодавцями, - з третьою. Представниками інтересів працівників в соціальному партнерстві виступають професійні союзи, їх об'єднання і інші профспілкові організації. Представниками інтересів роботодавців є керівники організацій, роботодавці - індивідуальні підприємці або інакші особи, уповноважені на це.

Як основа виникнення соціально-партнерських відносин виступає такий юридичний факт, як початок колективних переговорів між суб'єктами соціального партнерства.

Змістом соціально-партнерських правовідносин є права і обов'язки суб'єктів соціального партнерства по процесу ведіння колективних переговорів і укладенню соціально-партнерської угоди, яким в свою чергу визначаються права і обов'язки кожного партнера, а також контроль за дією цієї угоди.

Дані правовідносини тривають до закінчення терміну дії укладеної угоди. Потім ці правовідносини можуть поновитися, якщо хтось з партнерів проявить ініціативу по ведінню нових колективних переговорів, по укладенню нової угоди або поновленню старого.

Ч. Кулі. Соціальна самость1: 1. З оо ley Ch. The Social Self // The Two Major Works of Charles H. Cooley; Human Nature and the Social Order & Social Organization. Glencoe, 1956. Part II. P. 168-170, 171, 179-185, 187-194, 196-200, 202-207. (Переклад Т. Новікової). З самого початку потрібно помітити, що під словом «самость» (self) в даному контексті мається на увазі просто те, що в буденній мові означається займен...
8. Аудиторська оцінка системи: ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Задовільна структура внутрішнього контролю зменшує імовірність помилок і порушень. На цьому постулаті заснована діяльність аудиторів за оцінкою ризику неефективності внутрішнього контролю. Внутрішній контроль можна визначити як систему запобігання, виявленню і своєчасному коректуванню істотних помилок в процесі обробки інформації. Аудиторам необхідно досить добре...
7.3. Історія розвитку санаторно-курортної справи в Росії: Перші згадки про гарячі мінеральні джерела на Північному Кавказі в районі сучасного Пятігорська містяться в роботах арабського мандрівника Ібн Батута, який писав про них в середині XIVв. Уперше в Росії були зроблені заходи щодо розвідки мінеральних вод і їх експлуатації з лікувальними цілями з ініціативи Петра I. В 1717р. був виданий указ «Об приисканії в Росії мінеральних вод», яким...
з 1. Основні віхи наукової біографії: Підлога Антона Самуельсон (рід. в 1915 р.) - американський економіст - один з перших лауреатів Нобелівської премії в області економіки, яка була йому вручена в 1970 р. за його підручник «Економікс» з офіційним формулюванням - «за внесок в підвищення рівня наукового аналізу в економічних науках». Після навчання в 1932-1935 рр. в Чикагськом університеті своє тривале в творчому відношенн...
3.2. Конкуренція: У широкому значенні нашими конкурентами є книги, журнали, курси, семінари, консультанти і експерти, т. е. всі ті, хто допомагає підприємцям вирішувати виникаючі перед ними задачі. Основні учасники нашого ринку хочуть мати зручний інструмент для рішення складних задач і презентації отриманих результатів. Наш сегмент ринку- програмне забезпечення для операційної системи Windows. У цей ч...