На головну сторінку

8. Економічна ефективність програми

Економічна ефективність Програми визначається у наступних трьох напрямах:

суспільна (народногосподарська) ефективність, що враховує додатково до ефекту в транспортній сфері супутні виробничий і соціально-економічний ефекти в суміжних галузях народного господарства і соціальній сфері;

комерційна ефективність, що характеризує результативність витрат в транспортній сфері з позицій інвестора;

бюджетна ефективність, що дозволяє оцінити вплив економіки транспорту на консолідований бюджет Російської Федерації внаслідок реалізації Програми.

Пріоритет в оцінці ефективності Програми віддається показникам суспільної ефективності, оскільки вони дозволяють найбільш повно оцінити економічні наслідки її реалізації.

Для оцінки економічної ефективності використовуються базові показники інтегрального ефекту (протягом життєвих циклів проектів Програми): по суспільній ефективності - чистий дисконтований дохід (ЧДД), по комерційній ефективності - інтегральний ефект (NPV), по бюджетній ефективності - бюджетний ефект.

Реалізація Програми забезпечить отримання народногосподарського ефекту у вигляді чистого дисконтованого доходу (протягом життєвих циклів проектів, включених в Програму), в розмірі 1596,2 млрд. рублів.

Комерційна ефективність Програми у вигляді інтегрального ефекту (протягом життєвих циклів проектів) становить 551,6 млрд. рублів.

Бюджетна ефективність, що оцінюється через величину інтегрального бюджетного ефекту, розрахованого як сальдо сумарних дисконтованих доходів бюджетів і бюджетних витрат, загалом по Програмі очікується в розмірі 1222,6 млрд. рублів.

Характерною особливістю динаміки інтегрального ефекту по видах ефективності є отримання його негативного значення в перші роки реалізації Програми, що пояснюється наявністю тимчасового лага між моментами здійснення витрат і термінами настання їх віддачі.

Комерційна ефективність не визначалася по підпрограмах, в яких практично весь ефект формується в суміжних галузях економіки і соціальній сфері. Це торкається підпрограм "Автомобільні дороги", "Внутрішні водні шляхи" і "Безпека дорожнього руху".

Суспільна ефективність підпрограми "Залізничний транспорт" становить 487,9 млрд. рублів, комерційна - 429,7 млрд. рублів, бюджетна - 589,2 млрд. рублів. Висока ефективність ведучої транспортної подотрасли зумовлена як результативністю її модернізації, так і отриманням додаткового внетранспортного соціально-економічного ефекту від підвищення якості транспортного обслуговування виробництва і населення. Зберігається роль залізничного транспорту, як одного з основних платників податків країни.

Суспільна ефективність підпрограми "Автомобільні дороги" визначена в розмірі 700,0 млрд. рублів, бюджетна - 500,0 млрд. рублів. Значний народногосподарський ефект від заходів щодо модернізації автомобільних доріг підкреслює особливе значення чинників транспортної освоенности територій і стану дорожньої мережі для розвитку народного господарства і соціальної сфери регіонів.

По підпрограмі "Цивільна авіація" суспільна ефективність становить 181,6 млрд. рублів, комерційна - 39,1 млрд. рублів, бюджетна - 59,3 млрд. рублів.

По підпрограмі "Єдина система організації повітряного руху" суспільна ефективність становить 11,4 млрд. рублів, комерційна - 10,4 млрд. рублів, бюджетна - 6,6 млрд. рублів.

Суспільна ефективність підпрограми "Морський транспорт" досягає 85,7 млрд. рублів, комерційна - 63,9 млрд. рублів, бюджетна - 57,4 млрд. рублів.

Показник суспільної ефективності підпрограми "Внутрішній водний транспорт" становить 12,4 млрд. рублів, комерційної ефективності - 9,6 млрд. рублів, бюджетної - 8,0 млрд. рублів.

Суспільна ефективність підпрограми "Внутрішні водні шляхи" становить 1,5 млрд. рублів, бюджетна - 2,7 млрд. рублів.

По підпрограмі "Реформування пасажирського транспорту загального користування" суспільна економічна ефективність визначена в розмірі 23,6 млрд. рублів, однак показники комерційної і бюджетної ефективності мають негативне значення, що пояснюється особливим соціальним статусом громадського пасажирського транспорту, що зберігається.

По підпрограмі "Безпека дорожнього руху" суспільна ефективність визначена в розмірі 92,1 млрд. рублів. Істотний вплив на ефективність заходів підпрограми надає оцінка наслідків запобігання загрозі людського життя і матеріальним втратам від аварій і катастроф.

Суспільна ефективність підпрограми "Міжнародні транспортні коридори" становить 480,1 млрд. рублів, комерційна - 242,5 млрд. рублів, бюджетна - 135,7 млрд. рублів.

Ефективність основних заходів щодо інформатизації транспорту визначена в галузевих підпрограмах. Ефективність заходів підпрограми "Інформатизація" засновується на результатах впровадження сучасних інформаційних технологій, але полягає в досягненні високого економічного, соціального і науково-технічного ефекту в сфері міжгалузевих відносин. У цей час розрахунок кількісних оцінок ефективності цієї підпрограми не має достатнього методичного забезпечення, тому її ефективність отримала лише логічне підтвердження.

Таблиця 8.1.

Розрахунок показників суспільної економічної ефективності Програми

(млн. крб.)

Доходи, витрати, ефективність Загальний об'єм фінансування

2002-2020 роки 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006-2020 роки

Залізничний транспорт

Доходи від реалізації проектів (в цінах 2001 року) 3860758 91874 107624 111483 141405 3408371

Витрати на реалізацію проектів (в цінах 2001 року) 1539915 136369 150800 156693 183616 912437

Інтегральний ефект - ЧДД (з урахуванням дисконтування) 487864 -36772,5 -32438,7 -30879 -22883,7 610837,9

Автомобільні дороги

Доходи від реалізації проектів (в цінах 2001года) 18440000 142000 160000 188000 217000 17733000

Витрати на реалізацію проектів (в цінах 2001года) 1540000 136000 136000 150000 164000 954000

Інтегральний ефект - ЧДД (з урахуванням дисконтування) 700000 5000 17000 22000 26000 630000

Цивільна авіація

Доходи від реалізації проектів (в цінах 2001года) 979356 31120 55111 73120 83470 736535

Витрати на реалізацію проектів (в цінах 2001года) 409714,3 26751,8 48109,8 50879,7 56582,3 227390,7

Інтегральний ефект - ЧДД (з урахуванням дисконтування) 181569 3286 3435 11692 12144 151012

Єдина система організації повітряного руху

Доходи від реалізації проектів (в цінах 2001года) 169337 2295 2594 2806 3078 158565

Витрати на реалізацію проектів (в цінах 2001года) 29350 2663 2793 2935 3084 17875

Інтегральний ефект - ЧДД (з урахуванням дисконтування) 11446 -306 -140 -75 -2 11969

Доходи, витрати, ефективність Загальний об'єм фінансування

2002-2020 роки 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006-2020 роки

Морський транспорт

Доходи від реалізації проектів (в цінах 2001года) 3944820,2 4068,9 14349,5 26845,4 42288,7 3857267,7

Витрати на реалізацію проектів (в цінах 2001года) 1594164,1 24146,4 36883,9 46000,4 45347,2 1441786,2

Інтегральний ефект - ЧДД (з урахуванням дисконтування) 85655,2 -16724,3 -32359,5 -43451,8 -44928 223118,8

Внутрішній водний транспорт

Доходи від реалізації проектів (в цінах 2001года) 232601 271 1354 2658 4215 224103

Витрати на реалізацію проектів (в цінах 2001года) 46658 2390 4576 5059 5383 29250

Інтегральний ефект - ЧДД (з урахуванням дисконтування) 12441 -1765 -2238 -1390 -563 18397

Внутрішні водні шляхи

Доходи від реалізації проектів (в цінах 2001года) 43971 1183 1233 1302 1499 38754

Витрати на реалізацію проектів (в цінах 2001года) 28096 1018 1397 1483 1587 22611

Інтегральний ефект - ЧДД (з урахуванням дисконтування) 1531 137 -114 -105 -42 1655

Реформування пасажирського транспорту загального користування *

Доходи від реалізації проектів (в цінах 2001года) 143611 5770 8329 10918 13095 105499

Витрати на реалізацію проектів (в цінах 2001года) 71242 5577 5780 6334 6881 46671

Інтегральний ефект - ЧДД (з урахуванням дисконтування) 23593 160 1769 2654 2995 16014

Доходи, витрати, ефективність Загальний об'єм фінансування

2002-2020 роки 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006-2020 годи

Безопасность дорожного движения

Доходи от реализації проектов (в цінах 2001года) 105754,2 2350,1 4700,2 7050,3 9400,4 82253,2

Расходи на реализацию проектов (в цінах 2001года) 25138,9 1465,2 1629,6 1885,9 1921 18237,2

Интегральний еффект - ЧДД (з урахуванням дисконтування) 92119 659,1 3360,9 5808,7 8887,5 73402,8

Международние транспортние коридори **

Доходи от реализації проектов (в цінах 2001года) 4280796 66979 93493 109529 135300 3875496

Расходи на реализацию проектов (в цінах 2001года) 2167346 99216 119310 110198 121284 1717338

Интегральний еффект - ЧДД (з урахуванням дисконтування) 480117 -28717 -20161 -967 8652 521310

Всего по Программе

Доходи від реалізації проектів (в цінах 2001года) 27920208,4 280932 355295 424183 515451 26344348

Витрати на реалізацію проектів (в цінах 2001года) 5284279,3 336380,4 387969,3 421270 468401,5 3670258,1

Інтегральний ефект - ЧДД (з урахуванням дисконтування) 1596217 -46326 -41725 -33746 -18392 1736407

Таблиця 8.2. Розрахунок показників комерційної ефективності Програми (млн. крб.) Доходи, витрати, ефективність Загальний об'єм фінансування

2002-2020 роки 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006-2020 роки

Залізничний транспорт

Сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань (в цінах 2001 року) 3409623,9 76143 91306 96728 123592 3031855,2

Витрати на інвестиції (в цінах 2001года) 1428432,9 119421 127995 129796 146391 904831,1

Інтегральний ефект -NPV (з урахуванням дисконтування) 429654,8 -35766,6 -27564,9 -22586 -14156,2 529728,37

Цивільна авіація

Сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань (в цінах 2001 року) 582613 10983 39790 53990 68990 408860

Витрати на інвестиції (в цінах 2001 року) 409714,3 26751,8 48109,8 50879,7 56582,3 227390,7

Інтегральний ефект -NPV (з урахуванням дисконтування) 39102 -13488 -7197 616 5150 54020

Єдина система організації повітряного руху

Сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань (в цінах 2001 року) 166920 2047 2353 2560 2819 157140

Витрати на інвестиції (в цінах 2001 року) 29350 2663 2793 2935 3084 17875

Інтегральний ефект -NPV (з урахуванням дисконтування) 10395 -512 -307 -217 -126 11558

Морський транспорт

Сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань (в цінах 2001 року) 2388212,4 2601,3 8903,7 16561,7 25857,1 2334288,6

Витрати на інвестиції (в цінах 2001 року) 387887,6 21781,5 30907,6 36265,7 32382,6 266550,2

Інтегральний ефект -NPV (з урахуванням дисконтування) 63883,9 -15977,3 -31247,9 -42656,4 -45801,8 199567,3

Внутрішній водний транспорт

Сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань (в цінах 2001 року) 211455 247 1231 2416 3832 203729

Витрати на інвестиції (в цінах 2001 року) 46658 2390 4576 5059 5383 29250

Інтегральний ефект -NPV (з урахуванням дисконтування) 9571 -1786 -2323 -1529 -748 15957

Реформування пасажирського транспорту загального користування *

Сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань (в цінах 2001 року) 85611 270 2329 4418 6595 71999

Витрати на інвестиції (в цінах 2001 року) 69400 5564 5673 6174 6674 45315

Інтегральний ефект -NPV ( дисконтування -986 -4410 -2321 -1017 -38 6800

Міжнародні транспортні коридори**

Сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань (в цінах 2001 року) 1503125 15209 27570 39550 49845 1370951

Витрати на інвестиції (в цінах 2001 року) 279259 33981 29065 33179 29059 153975

Інтегральний ефект -NPV (з урахуванням дисконтування) 242547 -16455 -444 5379 13677 240389

Всього по Програмі

Сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань (в цінах 2001 року) 6844435,3 92291,3 145912,7 176673,7 231685,1 61997871,8

Витрати на інвестиції (в цінах 2001 року) 2371444 178571,3 220054,4 231109,4 250496,9 1491212

Інтегральний ефект -NPV (з урахуванням дисконтування) 551620,7 -71939,9 -70960,8 -67389,4 -55720 817630,7

Таблиця 8.3. Розрахунок показників бюджетної ефективності Програми (млн. крб.) Доходи, витрати, ефективність Загальний об'єм фінансування

2002-2020 роки 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006-2020 роки

Залізничний транспорт

Доходи бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 1648463 54343,71 61099,37 61809,34 75599,26 1395611,1

Витрати бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 155748,6 13510,4 15810,3 18313,6 23990,8 84123,5

Бюджетний ефект (з урахуванням дисконтування) 589176,9 37121,19 37428,98 32678,99 35249,27 446698,4

Автомобільні дороги

Доходи бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 14770000 120000 143000 165000 185000 14157000

Витрати бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 1520000 133000 133000 147000 161000 946000

Бюджетний ефект (з урахуванням дисконтування) 500000 -10800 6900 10500 12000 481400

Цивільна авіація

Доходи бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 227074 4925 8907 14700 18016 180526

Витрати бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 19430,3 1571,8 2229,8 2926,7 3405,3 9296,7

Бюджетний ефект (з урахуванням дисконтування) 59335 1283 1649 3912 4384 48107

Єдина система організації повітряного руху

Доходи бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 45491 716 781 826 888 42281

Витрати бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 26,94 0,44 3 3 3 17,5

Бюджетний ефект (з урахуванням дисконтування) 6587 594 540 476 426 4551

Доходи, витрати, ефективність Загальний об'єм фінансування

2002-2020 роки 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006-2020 роки

Морський транспорт

Доходи бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 680018,9 733,9 2501,3 4619,7 7292,9 664871,1

Витрати бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 8573,1 1019,2 410,1 606,1 896,3 5641,4

Бюджетний ефект (з урахуванням дисконтування) 57396,1 -237,7 1213,5 3537,4 6620,6 46262,3

Внутрішній водний транспорт

Доходи бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 62936 77 375 732 1156 60596

Витрати бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 1887 8 30 79 132 1638

Бюджетний ефект (з урахуванням дисконтування) 7985 57 240 378 494 6816

Внутрішні водні шляхи

Доходи бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 31275 1040 1068 1090 1215 26862

Витрати бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 16057 505 759 797 846 13150

Бюджетний ефект (з урахуванням дисконтування) 2658 446 214 170 178 1650

Реформування пасажирського транспорту загального користування *

Доходи бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 46629 - 1226 2454 3704 39245

Витрати бюджетів всіх рівнів (в цінах 2001года) 33105 4101 4154 4257 4252 16341

Бюджетний ефект (з урахуванням дисконтування) -1101 -3416 -2032 -1044 -264 5655

Доходи, витрати, ефективність Загальний об'єм фінансування

2002-2020 роки 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006-2020 роки

Міжнародні транспортні коридори**

Доходи бюджетов всех уровней (в цінах 2001года) 866858 9133 16650 21973 27176 791926

Расходи бюджетов всех уровней (в цінах 2001года) 105248 22683 22190 10792 10720 38863

Бюджетний еффект (з урахуванням дисконтування) 135714 -11485 -3650 7060 9541 134248

Всего по Программе

Доходи бюджетов всех уровней (в цінах 2001года) 17511887,7 181835,6 218957,7 251231 292871,2 16566992,2

Расходи бюджетов всех уровней (в цінах 2001года) 1754827,9 153715,8 156396,2 173982,4 194525,4 16341

Бюджетний еффект (з урахуванням дисконтування) 1222603,9 25614,5 46153,5 50608,4 59087,9 1041139,7

* Без учета расходов и еффектов по метрополитенам. ** Ефективність заходів підпрограми "Міжнародні транспортні коридори" врахована у відповідних галузевих підпрограмах, тут вона показана з метою комплексної оцінки позитивних результатів формування міжнародних транспортних коридорів на території Росії. При розрахунку ефективності Програми загалом ефективність вказаних заходів повторно не враховується.

з 2. Критерії конституционности правових актів: Як відмічалося вище, Конституція РФ внаслідок свого верховенства, вищої юридичної сили і основоположного, базового характеру для всіх без виключення суспільних відносин, регульованих правом, володіє якістю логічної сумісності з всіма нормативними правовими актами в Російській Федерації (це витікає з самої Конституції (стаття 15). Разом з тим ряд норм Конституції (особливо це відносить...
Розділ XVI.: Розділ XVI. Отримання частини животворящого хреста. Хтось на ім'я Іосиф пригадав про сон, бачений ним за три місяці до битви. Він говорив: «чоловік вигляду чудного прийшов до мене, і сказав: після трьох місяців станеться битва; багато які пастимуть в битві; а ти піди на місце битви. Знаком тобі буде те, що ти побачиш чоловіка, лежачого ниць; тіло його блищить між всіма трупами. Ти ж с...
Розділ 3: Релігійний туризм в християнстві Християнство - сама численне по кількості прихильників релігія в світі, що нараховує біля 2млрд чоловік (майже кожний третій житель Землі є християнином). Християнство включає в себе два основних напрями: ортодоксальна церква (східна церква) і католицька церква (західна церква). Багато які вчені виділяють як напрями християнства ще і протестантизм, мон...
з 2. Особливості етапів «маржинальной революції»: У здійсненні «маржинальной революції» в економічній літературі виділяють звичайно два етапи. Перший етап охоплює 70-80-е рр. XIX в., коли виникли узагальнення ідей маржинального економічного аналізу в трудах австрійця К. Менгера і його учнів, а також згаданих вище за англійця У. Джевонса і француза При цьому що стала на даному етапі центральною теорія граничної корисності товару появ...
4.2. Стратегія сегментації цільового ринку: Ми є частиною ринку оптового продажу комп'ютерів, який розділяється на наступні категорії. Комп'ютерні ділери. Торгові посередники, що займають магазини площею менше 5000кв. м, як правило, що обмежуються декількома відомими комп'ютерними торговими марками і що пропонують мінімум програмного забезпечення, послуг і підтримки. Як правило, їх магазини оформлені в стилі 1980х років. У кор...