На головну сторінку

6. План реалізації програми

1. План реалізації Програми передбачає використання важелів державної економічної, фінансової і бюджетної політики в області транспорту при раціональному поєднанні федеральних, регіональних, галузевих інтересів і інтересів транспортних організацій.

2. Фінансування програмних заходів щодо розвитку окремих видів транспорту передбачається здійснювати в основному за рахунок власних коштів організацій транспорту, використання ними кредитів державних і комерційних банків, емісії цінних паперів і залучення іноземних інвестицій, а також коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень і федерального бюджету.

Фінансування Програми в частині розвитку дорожнього господарства буде здійснюватися переважно за рахунок коштів федерального бюджету і територіальних дорожніх фондів, консолідованих в бюджетах суб'єктів Російської Федерації, а також залучення позабюджетних джерел (коштів приватних інвесторів, кредитів державних і комерційних банків, іноземних інвестицій).

3. Заходи державної підтримки залізничного, повітряного і морського транспорту фінансуються виключно з федерального бюджету. Спільно за рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і коштів місцевих бюджетів фінансується державна підтримка річкового, громадського пасажирського транспорту, а також дорожнього господарства.

При цьому передбачається використати всі основні можливості федеральної бюджетної системи.

Бюджетний і податкові кредити. Бюджетний кредит надається на умовах возмездности і поворотності. Податкові кредити можуть надаватися юридичній особі тільки в формі бюджетного кредиту.

Бюджетний кредит може бути наданий юридичній особі, що не є державним або муніципальним унітарним підприємством, бюджетною установою на основі договору, укладеного відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації, тільки при умові надання позичальником забезпечення виконання свого зобов'язання по поверненню вказаного кредиту.

Способами забезпечення виконання зобов'язань по поверненню бюджетного кредиту можуть бути тільки банківські гарантії, поручительства, застава майна, в тому числі у вигляді акцій, інакших цінних паперів, паїв, в розмірі не менше за 100 відсотків кредиту, що надається. Забезпечення виконання зобов'язань повинно мати високу міру ліквідності.

Бюджетні субсидії і субвенції. Надання субсидій і субвенцій виконавцям Програми допускається на умовах і в порядку, які особливо визначені федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік. Поверненню до бюджету підлягають субсидії і субвенції у разах їх нецільового використання, а також у разах їх невикористання у встановлені терміни.

Бюджетні інвестиції. Витрати на фінансування бюджетних інвестицій передбачаються відповідним бюджетом при умові включення їх в Програму.

Надання бюджетних інвестицій виконавцям Програми, що не є державними або муніципальними унітарними підприємствами, спричиняє виникнення права державної або муніципальної власності на еквівалентну частину статутних (складочних) капіталів і майно даних юридичних осіб і оформляється участю Російської Федерації в статутних (складочних) капіталах таких юридичних осіб.

Бюджетні інвестиції виконавцям Програми, що не є державними або муніципальними унітарними підприємствами, включаються в проект бюджету тільки при наявності техніко-економічного обгрунтування інвестиційного проекту, проектно- кошторисної документації, плану передачі землі і споруд, а також при наявності проекту договору між Урядом Російської Федерації, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або органом місцевого самоврядування і даною юридичною особою про участь Російській Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального утворення у власності суб'єкта інвестицій.

Створені із залученням бюджетних коштів об'єкти виробничого і невиробничого призначення в еквівалентній частині статутних (складочних) капіталів і майна передаються в управління відповідним органам управління державним або муніципальним майном.

Об'єкти державної власності суб'єктів Російської Федерації або муніципальної власності можуть бути включені в Програму і на стадії складання, розгляду і затвердження федерального бюджету на черговий фінансовий рік. При виконанні федерального бюджету асигнування, передбачені на фінансування цих об'єктів, передаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації або місцевим бюджетам в рамках межбюджетних відносин.

4. З метою мобілізації фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів Програми Міністерство транспорту Російської Федерації і Міністерство шляхів повідомлення Російської Федерації можуть створювати галузеві інвестиційні фонди по модернізації і розвитку транспортних систем. Вказані фонди формуються шляхом переліку організаціями транспорту коштів на договірній основі.

Органи влади суб'єктів Російської Федерації можуть створювати регіональні інвестиційні фонди державної підтримки громадського пасажирського транспорту, що формуються за рахунок коштів від збору єдиного податку на ставлений дохід від комерційної діяльності на транспорті, частині амортизаційних відрахувань організацій пасажирського транспорту, добровільних внесків інших організацій, а також субвенцій федерального бюджету на пасажирський транспорт, поступаючих до бюджетів відповідних суб'єктів Російської Федерації.

5. Державну підтримку реалізації Програми передбачається здійснювати у наступних основних напрямах.

5.1. Фінансування з федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації:

частини капітальних вкладень на реконструкцію і будівництво особливо важливих об'єктів транспортної інфраструктури, насамперед об'єктів, що забезпечує безпеку функціонування транспортних систем, а також на модернізацію і оновлення парків транспортних засобів;

витрат на проведення наукових досліджень і інноваційних науково-технічних проектів, пов'язаних з реалізацією Програми і що мають загальнодержавне і загальногалузеве значення;

частини поточних витрат на реалізацію програмних заходів, в тому числі на зміст і експлуатацію об'єктів, що знаходяться в державній власності, що забезпечують безпечне функціонування транспортних систем, і на надання субсидій для здійснення соціально значущих перевезень пасажирів.

5.2. Забезпечення доступності кредитних ресурсів для організацій транспорту на реалізацію програмних заходів. Надання державних гарантій по капіталах вітчизняних і іноземних інвесторів (включаючи позики міжнародних фінансових організацій), що залучаються на ці цілі в рамках механізму федерального бюджету і за рахунок коштів регіональних гарантійно-заставних фондів, а також захист і страхування капіталу приватних інвесторів.

5.3. Заохочення розвитку лізингової діяльності на транспорті, направленої на модернізацію і оновлення парку жвавого складу залізниць, громадського пасажирського транспорту, повітряних, морських і річкових судів, дорожньої техніки на базі розвитку вітчизняного транспортного і дорожнього машинобудування, автомобільної, авіаційної і суднобудівної промисловості. Включення до федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації необхідних коштів для участі в фінансуванні інвестиційних проектів Програми по модернізації і оновленню парку транспортних засобів і дорожньої техніки, операцій фінансового лізингу, що реалізовуються з використанням. При цьому державна гарантія з федерального бюджету під лізинг транспортних засобів не повинна перевищувати 85% від їх вартості, а частка держави в статутному капіталі знову лізингових компаній, що створюються на транспорті - 20-25 відсотків.

5.4. Вдосконалення амортизаційної політики з метою стимулювання інвестиційної активності організацій транспорту. Застосування прискореної амортизації і інших ліберальних методів амортизаційної політики, укрупнених норм амортизації повинно супроводитися посиленням контролю за використанням амортизаційних відрахувань організаціями транспорту суворо за цільовим призначенням.

5.5. Створення економічно вигідних умов для реалізації інвестиційних проектів Програми шляхом надання організаціям транспорту податкових і митних пільг, гарантованого права придбання у власність по мінімальних цінах або безвідплатно земельних дільниць, на яких вони розміщені, випуску облігаційних позик під державні процентні гарантії, сприяння в організації консорціумів для здійснення інвестиційної діяльності на транспорті, в тому числі з участю іноземних інвесторів.

6. Кошти федерального бюджету в формі державної підтримки можуть використовуватися на реалізацію наступних програмних заходів:

реконструкцію, будівництво і експлуатацію об'єктів, що знаходяться в державній власності, що забезпечують безпеку функціонування транспортних систем;

будівництво нових магістральних залізничних ліній, що мають загальнодержавне значення, будівництво прикордонних залізничних станцій;

реконструкцію, будівництво і експлуатацію внутрішніх водних шляхів і гидросооружений на них;

модернізацію і розвиток системи організації повітряного руху (в частині забезпечення спеціальних вимог);

реконструкцію і будівництво аеропортів федерального значення;

модернізацію метрополітенів;

розвиток виробництва і закупівлю транспортних засобів нового покоління для пасажирських перевезень;

надання субсидій на соціально значущі перевезення пасажирів;

проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних з реалізацією Програми і що мають загальнодержавну значущість;

підготовку кадрів в галузевих вищих і середніх спеціальних учбових закладах.

7. Фінансування робіт по Програмі і по її окремих підпрограмах і проектах за рахунок коштів федерального бюджету здійснюється цільовим призначенням через державних замовників - Міністерство транспорту Російської Федерації і Міністерство шляхів повідомлення Російської Федерації.

Для отримання коштів з федерального бюджету державні замовники щорічно формують і у встановленому порядку представляють:

в Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації - зведену бюджетну заявку з обгрунтуванням потреби в об'ємах асигнувань з федерального бюджету на реалізацію Програми у всіх напрямах витрачання коштів, в тому числі потреби в об'ємах державних інвестицій, закупівель і постачання продукції для федеральних державних потреб з фінансуванням з федерального бюджету;

в Міністерство фінансів Російської Федерації - бюджетну заявку з обгрунтуванням потреби в асигнуваннях з федерального бюджету на фінансування поточних витрат на реалізацію заходів Програми, в тому числі витрат на зміст і експлуатацію об'єктів, що забезпечують безпеку функціонування транспортних систем, і на здійснення соціально значущих перевезень пасажирів в міжобласному повідомленні;

в Міністерство промисловості, науки і технологій Російської Федерації - бюджетну заявку з обгрунтуванням потреби в асигнуваннях з федерального бюджету на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по інноваційних проектах Програми.

У бюджетних заявках відбиваються результати предконтрактного відбору виконавців робіт з вказівкою об'ємів асигнувань на реалізацію програмних заходів з бюджетів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень і позабюджетних джерел. Для підтвердження можливості виділення вказаних коштів між державними замовниками і відповідними місцевими органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і іншими організаціями-виконавцями програмних заходів укладаються угоди про наміри.

8. Реалізація Програми здійснюється із застосуванням системи державних контрактів (договорів) на закупівлю і постачання транспортних засобів, дорожньої техніки, технологічного обладнання і іншої продукції для федеральних державних потреб, що укладаються державними замовниками з відповідними виконавцями програмних заходів.

Відбір організацій-виконавців Програми незалежно від їх форми власності здійснюється державними замовниками на конкурсній основі відповідно до критеріїв і процедури конкурсного відбору виконавців і встановленого порядку висновку державних контрактів.

Замовлення на будівництво об'єктів транспорту, що знову починається для федеральних державних потреб розміщуються державними замовниками на конкурсній основі з проведенням у встановленому порядку підрядних торгів.

Інвестиційні кредити з коштів федерального бюджету розвитку надаються організаціям транспорту на конкурсній основі по представленню розроблених ними бізнес-планів і належно оформлених гарантій за фінансовими зобов'язаннями.

Для залучення приватного сектора і іноземного капіталу до реалізації інвестиційних проектів Програми передбачається розширити практику висновку договорів про концесії по схемах СЕП (будівництво - експлуатація - передача), СВЕП (будівництво - володіння - експлуатація - передача) і СВЕ (будівництво - володіння - експлуатація), а також спільного (пайового) державно-комерційного фінансування реалізації вказаних проектів на основі тендерів.

9. З урахуванням виділених на черговий рік об'ємів бюджетних асигнувань і залучених позабюджетних коштів на фінансування програмних заходів Міністерство транспорту Російської Федерації і Міністерство шляхів повідомлення Російської Федерації щорічно уточнюють розподіл об'ємів капітальних вкладень і інших витрат на реалізацію Програми, а також річні завдання і цільові показники по її окремих підпрограмах і проектах.

10. З метою нормативно-правового забезпечення реалізації Програми передбачається розробка державними замовниками проектів необхідних законодавчих і нормативно-правових актів з уявленням і затвердженням їх у встановленому порядку, а також галузевих нормативних актів.

11. Система інформаційного забезпечення реалізації Програми передбачає ведіння бази даних про хід виконання програмних заходів щодо кожної підпрограми і загалом по Програмі, в тому числі в регіональному розрізі.

2.1. Правила формальної логіки: Визначення відповідності нижчестоячих актів вищестоящим базується на виявленні значення цих актів, точніше, їх норм, що зіставляються, встановленні схожості цього значення, а також пошуку конкретних форм логічних відносин між такими нормами з точки зору логічних значень істинності - помилковість. Закони формальної логіки, зокрема, пов'язані з відносинами між думками, при визначенні ...
Розділ XIV.: Розділ XIV. Хозрой надає Смбату Багратуні великі почесті і дарує йому марзпанство гирканское. Смбат влаштовує країну гирканскую в духовному і цивільному благочинії. У той час Смбат Багратуні 146 зробився бажаним {65} в очах царя Хозроя, який дав йому марзпанство країни гирканской. Він робить його правителем всієї тієї країни, і нагороджує його почестями і владою; виконує його золотом ...
2.6. Структура релігії: Будь-яка релігія являє собою єдність релігійної свідомості, культу і релігійних організацій. Релігійна свідомість має два рівні: релігійна доктрина і релігійна психологія людей. Релігійний культ являє собою відношення людей до вищих неземних сил і виявляється через богослужіння, жертвоприносини, обряди, свята, паломництва. У релігійному культі об'єктом культової діяльності виступає ви...
Тема 12. Загальна характеристика маржинализма: Вивчення даної теми дозволить засвоїти: що таке маржинализм і «маржинальная революція»; в чому складається значення економічних переконань попередників маржинализма; чому «маржинализм як такої додав математиці видатну роль в економічній павукові після 1S70 м.» (М. Блауг); що «економічна теорія повинна представляти з себе щось більше, ніж просто систему тавтологій, якщо вона хоче перед...
3.7. Товари: Ми повинні як і раніше торгувати самими сучасними технологіями, оскільки це наш хліб. У області мережевих технологій нам необхідно підвищити рівень знань по кросі-платформених технологіях. Крім того, ми випробовуємо нестачу відомостей про кошти безпосереднього зв'язку з Internet (direct-connect Internet) і пов'язані з цим кошти зв'язку. На закінчення, хоч наша команда чудово освоїла р...