На головну сторінку

Тема 4. Страхування відповідальності за якість продукції

1. Страхування відповідальності товаровиробників

Однією з новин страхового ринку Росії є страхування відповідальності товаровиробників (продавців, виконавців) перед споживачами (третіми особами) за шкоду, заподіяну їх життю, здоров'ю, майну внаслідок використання продукції (послуги, роботи), зробленому (реалізованої або наданої) з недоліками, а також неналежного виконання товаровиробником (продавцем, виконавцем) своїх обов'язків перед споживачами, передбачених законодавством. Такий вигляд страхування звичайно називається страхуванням відповідальності товаровиробників (продавців, виконавців) перед споживачами за якість товарів і послуг, або просто страхуванням відповідальності за якість.

Об'єктивні передумови розвитку в Росії цього вигляду страхування виникли в зв'язку з введенням в дію в квітні 1992 р. Закону Російської Федерації «Про захист прав споживачів» (в ред. Федерального закону від 19.01.96 м. № 2-ФЗ) і подальшим прийняттям ряду нормативних актів.

При страхуванні відповідальності за якість товарів (робіт, послуг) в Росії захищаються інтереси всіх сторін: споживачів, виробників і держави. Споживачі отримують додаткові гарантії реалізації своїх законних прав, оскільки нарівні із зобов'язаннями виготівників (продавців, виконавців) існують і зобов'язання страхових компаній. Зацікавленість підприємців у такому вигляді страхування зумовлюється розширенням практики застосування до них заходів судової відповідальності за порушення прав споживачів, що спонукає їх шукати відповідні способи захисту своїх інтересів.

Даний вигляд страхування широко поширений в промислово розвинених країнах і закріплений в нормах міжнародного права.

Проведення в Росії страхування відповідальності за якість продукції дозволить підвищити конкурентоздатність вітчизняної продукції на зовнішньому ринку і розширити експортні можливості виробників.

Аналізуючи практику проведення добровільного страхування відповідальності за якість продукції в США, Канаді, Японії і країнах Європейського Союзу, можна зробити висновок, що розмір страхового тарифу коливається в інтервалі від 0,1 до 0,6 відсотка і залежить від характеру продукції, об'єму страхової відповідальності і чинників, що впливає на якість продукції (послуг). Розмір страхового тарифу залежить також від того, на ринок якої країни прямує продукція - вітчизняний або зарубіжний, - і може бути збільшений в 10 раз. Враховуючи якість продукції, що реалізовується сьогодні на внутрішньому ринку Росії, а також результати державного контролю і нагляду за дотриманням стандартів і законодавства про захист прав споживачів потрібно застосовувати ці тарифи на практиці з коефіцієнтом 2.

У зв'язку з відсутністю вітчизняного досвіду в страхуванні відповідальності за якість продукції для проведення в Росії даного вигляду страхування необхідно об'єднати зусилля фахівців зайнятих як в сфері страхового бізнесу, так і в сфері забезпечення якості продукції. Як показує світовий досвід, страхування відповідальності виготівника і продавця (виконавця) за якість продукції (робіт, послуг) може бути як добровільним, так і обов'язковим.

Розглянемо особливості страхування відповідальності товаропроизовдителя.

Страхувальниками на цей вигляд страхування можуть бути товаровиробники - юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми і громадяни, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його відповідальністю за спричинення шкоди особистості і майну споживача (третіх осіб), внаслідок нестач вироблюваної продукції, а також неналежного виконання страхувальником обов'язків, передбачених чинним законодавством. Страхувальником не може бути покритий збиток, виниклий внаслідок продажу продукції з недоліками, причиною яких є порушення технологічного процесу виробництва або умисних дій страхувальника або про яких страхувальнику було відомо до реалізації продукції. І у цьому вигляді страхування зобов'язання по страховій виплаті можуть виникнути при настанні випадкової події, в цьому випадку - встановлення нестач реалізованої продукції в період дії договору страхування.

Договір страхування укладається на випадок виникнення майнової відповідальності страхувальника перед споживачами (третіми особами) за реалізацію (продаж) продукції (товарів) з недоліками. Страховим захистом покриваються наступні страхові ризики: відповідальність за майновий збиток, нанесений споживачу (третім особам); за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю споживача (третіх осіб), а також за моральний збиток у випадках, передбачених Законом Російської Федерації «Про захист прав споживачів».

Часто при страхуванні відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок використання зробленої продукції з недоліками, страхувальник зацікавлений в страхуванні інтересів, пов'язаних з непередбаченими витратами, які можуть виникнути, в тому числі:

витрати по виявленню небезпечних властивостей продукції і їх усуненню;

витрати по інформуванню споживачів про небезпечні властивості продукції, що знаходиться в експлуатації;

витрати по безвідплатному усуненню нестач продукції, виявлених протягом гарантійного терміну (терміну придатності), по заміні продукції з недоліками, виявленими протягом гарантійного терміну (терміну придатності), по поверненню грошей споживачу внаслідок пропорційного зменшення ціни на продукцію з недоліками і інакші витрати.

Страхування здійснюється, якщо: страхувальник має дозвіл на виробництво продукції, оформлене відповідно до законодавства; на товари, належні відповідно до законодавства обов'язкової сертифікації, виданий сертифікат відповідності; встановлені чіткі і однозначні вимоги до показників якості продукції, які відповідають вимогам ст. 4 Закону Російської Федерації «Про захист прав споживачів»; страхувальник на вимогу страхувальника може представити документальне підтвердження відповідності умов виробництва встановленим вимогам до якості продукції.

На страхування приймається відповідальність за якість різних видів продукції (товарів). Однак деякі страхувальники обмежують перелік продукції, відповідальність за якість якої страхується. Так, страхова компанія «Російська якість», укладаючи договори страхування відповідальності за якість, не включає в перелік продукції наступні товари: електропобутові товари; будівельні матеріали і конструкції; товари побутової хімії і хімічної промисловості; автомототехнику; інструменти; товари легкої і текстильної промисловості; продовольчі товари; авіаційну техніку; меблі; іграшки; посуд. Подібні виключення з переліку товарів, при реалізації яких відповідальність виробника може бути застрахована, встановлюються страхувальником і можуть істотно розрізнюватися в договорах і правилах страхування.

Договір страхування укладається на основі письмової заяви страхувальника за встановленою у страхувальника формою. Разом із заявою страхувальник зобов'язаний представити страхувальнику: номенклатуру продукції, що виготовляється, відповідальність за якість якої страхується; перелік основних споживчих властивостей продукції; нормативні документи, вмісні вимоги до якості продукції (ГОСТ, ОСТ, ТУ і інш.); зведення про сертифікацію продукції, що виготовляється страхувальником (товарів): копію сертифіката або інакший документ, що засвідчує факт сертифікації; технічну супровідну документацію (технічний паспорт, інструкція по експлуатації і т. п.); довідку про включення (невімкнення) продукції, що виготовляється ним в Перелік продукції, належної обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства; довідку про передбачувані об'єми і терміни постачання продукції, що виготовляється (застрахованої) в період дії договору страхування; зведення про гарантійні зобов'язання, терміни служби і придатності, реалізації і зберігання і т. п.; інші відомості, необхідні страхувальнику для оцінки страхових ризиків.

2. Страхування відповідальності продавців продукції

Страхувальниками на цей вигляд страхування можуть бути продавці (юридичні особи - торгові організації і громадяни, що здійснюють підприємницьку діяльність), несучі відповідно до законодавства відповідальність перед споживачами за якість товарів, що реалізовуються ними. Чинне законодавство (ст. 1095 ГК РФ) не робить відмінностей між основами для виникнення обов'язків відшкодувати шкоду у продавця або виготівника товару (робіт, послуг) незалежно від їх провини і від того, складається споживач (потерпілий) з ними в договірних відносинах чи ні. При цьому під поняттям «споживач» розуміють особу, що купила товар (продукцію, послуги) з метою споживання, а не для подальшої реалізації.

Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його відповідальністю за шкоду, заподіяну особистості і майну споживача (третіх осіб), внаслідок продажу продукції (товарів), що реалізовується страхувальником з недоліками або неналежного виконання ним обов'язків, встановлених законодавством або договором.

На страхування приймається майнова відповідальність страхувальника перед споживачами (третіми особами), пов'язана з реалізацією продукції (товарів) з недоліками. Страховим захистом покриваються страхові ризики, зумовлені відповідальністю продавця за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну споживача реалізованої продавцем продукції.

Страхування відповідальності страхувальника перед споживачем (третіми особами) за якість продукції (товарів) здійснюється, якщо: на товари, належні обов'язковій сертифікації, є сертифікат відповідності; страхувальник має дозвіл на реалізацію товару, оформлений встановленим образом; страхувальник на вимогу страхувальника може представити документальне підтвердження факту дотримання умов і правил торгівлі.

Страхуванням не покриваються збитки, виниклі прямо або непрямо в результаті: нестач (дефектів) товару, які були відомі страхувальнику або працівникам (представникам) страхувальника до продажу товару; невиконання страхувальником обов'язків відкликати товар або інформувати споживача про небезпечні властивості товару, які стали відомі продавцю до страхового випадку.

При укладенні договору страхування разом із заявою про страхування відповідальності продавця за якість товарів, що реалізовуються страхувальник зобов'язаний представити страхувальнику: номенклатуру товарів, що реалізовуються; нормативні документи, вмісні вимоги до якості товару (ГОСТ, ОСТ, ТУ і інш.); зведення про сертифікацію товарів, що реалізовуються страхувальником (копія сертифіката або інакший документ, що засвідчує факт сертифікації); технічну супровідну документацію (технічний паспорт, інструкція по експлуатації і т. п.); правила торгівлі, що використовуються; документ, підтверджуючий те, яким чином доводиться до споживача інформація про якість товару (етикетка, ярлик на упаковці, маркіровка і т. д.); довідку про включення (невімкнення) товарів, що реалізовуються ним в Перелік продукції, належної обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства; довідку про передбачувані об'єми і терміни реалізації товарів в період дії договору страхування; зведення про гарантійні зобов'язання по товарах, що реалізовуються; інші відомості, необхідні страхувальнику для оцінки страхових ризиків.

3. Загальні умови договорів страхування відповідальності за якість продукції

Розглянемо найбільш загальні умови страхування відповідальності як виробників товарів (робіт, послуг), так і продавців продукції.

Договором страхування можуть встановлюватися: сукупний ліміт відповідальності по всіх страхових випадках; загальні ліміти відповідальності за спричинення шкоди особистості і майну споживача (третіх осіб); окремі ліміти відповідальності з однієї страхової нагоди по кожному вибраному клієнтом страховому ризику. Загальна сума лімітів відповідальності по окремих страхових випадках не повинна перевищувати загального ліміту відповідальності. Страхове відшкодування (забезпечення) не може перевищувати встановленого при висновку договору страхування ліміту відповідальності, а також розміру прямого збитку, заподіяного споживачу (третім особам).

У межах встановленого в договорі страхування ліміту відповідальності страхувальник звичайно також відшкодовує страхувальнику: судові витрати у справах про спричинення шкоди (узгоджені зі страхувальником); всі обгрунтовані витрати по зменшенню збитків з страхової нагоди.

Страхова премія, порядок і терміни її сплати визначаються умовами договору страхування і страховими тарифами, диференційованими в залежності від виду продукції (робіт, послуг), об'єму страхової відповідальності, терміну дії договору страхування, наявності сертифіката відповідності на продукцію (послугу), системи контролю за якістю або виробництва продукції або інших документів, підтверджуючої стабільність характеристик продукції.

Термін дії договору страхування звичайно відповідає гарантійному терміну на продукцію. За додатковий страховий внесок при згоді сторін страхувальник може прийняти на себе відповідальність страхувальника за якість виготовленої продукції (робіт, послуг) після гарантійного терміну по підвищених страхових тарифах.

При укладенні договору страхування на рік і більш страхувальнику звичайно надається право сплати страхової премії на виплат.

Страховий випадок вважається таким, що наступив, якщо пред'явлені до страхувальника претензії:

а) визнані обгрунтованими страхувальником в добровільному порядку і страхувальник згодний з таким визнанням претензій. Договором страхування може бути передбачено, що страхувальник має право не погодитися з таким визнанням і відмовити у виплаті страхового відшкодування (страхового забезпечення). Однак у разі встановлення судовими органами відповідальності страхувальника за спричинення шкоди життя і здоров'ю споживачів (третіх осіб) і їх майну страхувальник зобов'язаний виплатити страхове відшкодування;

б) підлягають задоволенню відповідно до розпоряджень Державного комітету Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур (ГКАП Росії), його територіальних органів і інших органів, що здійснює захист прав споживачів, а також Комітету Російської Федерації по стандартизації, метрології і сертифікації, Комітету санітарно-епідеміологічного нагляду, Комітету охорони навколишнього середовища і природних ресурсів і інших федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють контроль за безпекою товарів;

в) підлягають задоволенню у відповідності з рішенням суду, що вступило в законну силу (арбітражного або третейського суду).

Страхова виплата не проводиться, якщо збитки, які виникли у споживачів (третіх осіб), що використовують продукцію (результати робіт, послуг), пов'язані:

а) з всякого роду військовими діями або військовими заходами і їх наслідками, дією мін, бомб і інших знарядь, народними хвилюваннями і страйками, незаконними актами яких-небудь політичних організацій і осіб, діями і розпорядженнями військової або цивільної влади;

б) з ядерним вибухом, радіацією або радіоактивним зараженням;

в) з недотриманням страхувальником або працівниками (представниками) страхувальника положень умов правил і договору страхування;

г) з недотриманням страхувальником або працівниками (представниками) страхувальника положень законодавства або відомчих нормативних документів, порушення яких привело до страхового випадку або кваліфіковане як злочин;

д) з умисними діями або грубою недбалістю страхувальника або працівників (представників) страхувальника;

е) з недоліками (дефектами) продукції, які були відомі страхувальнику або працівникам (представникам) страхувальника до її реалізації;

із) з неправильним зберіганням на складах страхувальника продукції;

ж) з експериментальними або дослідницькими роботами; и) з повідомленням страхувальником явно помилкових відомостей, необхідних для оцінки ризику;

к) з неприйняттям страхувальником заходів по усуненню виявлених страхувальником чинників, що впливають на імовірність настання страхового випадку.

Страхувальник не приймає на страхування відповідальність за штрафи, що накладаються на страхувальника федеральними органами виконавчої влади.

з 1. Митна вартість: поняття, цілі використання: Найбільш важливий обов'язок декларанта, митного брокера і інакших осіб, що переміщує товари і транспортні засоби через митну межу Російської Федерації, складається в сплаті митного збору і інакших митних платежів. Для того щоб обчислити розмір митного збору і інакших митних платежів, належного оплаті, необхідно визначити вартість переміщуваних товарів і транспортних засобів. Цілями ви...
з 6. Ціни в міжнародній торгівлі: Ціна продукції або товару - найважливіша його характеристика і істотна умова операції. При встановленні ціни передусім визначається одиниця вимірювання (штука, тонна і т. д.), за яку встановлюється ціна. Ціна в контракті може бути встановлена: за певну кількісну одиницю або за певну кількість одиниць; за вагову одиницю виходячи з базисного вмісту речовини в товарі; за вагову одиницю в...
Відділ V: Принцип, внаслідок якого вартість не змінюється внаслідок підвищення або падіння заробітної плати і видозмінюється внаслідок неоднакової довговічності капіталу і неоднакової швидкості, з якою він повертається до підприємця В останньому відділі ми передбачали, що в двох рівних капіталах двох різних галузей промисловості частка основного і частка оборотного капіталу не рівні; тепер пере...
Тема 4.    Загальна характеристика класичної політичної економії: Вивчення даної теми дозволить вам засвоїти: що обумовило витиснення концепції меркантилізму і двохсотрічне панування класичної політичної економії; як в економічній науці трактують термін «класична політична економія»; які етапи охоплює в своєму розвитку класична політична економія; які особливості предмета і методу вивчення «класичної школи». ...
Зміст: ЗМІСТ Передмова..... 5 Ганна Комніна. Алексиада. Переклад з грецького..... 51 Введення..... 53 Книга I..... 56 Книга II..... 90 Книга III..... 116 Книга IV..... 140 Книга V..... 156 Книга VI..... 176 Книга VII..... 203 Книга VIII..... 228 Книга IX..... 245 Книга Х..... 264 Книга XI..... 293 Книга XII..... 319 Книга XIII..... 340 Книга XIV..... 372 Книга XV..... 399 Коментар..... 435 Д...