На головну сторінку

Розділ 6. Оцінка ефективності, соціально-економічних і екологічних наслідків від реалізації Програми

Передбачена Програмою активна економічна політика, направлена на задействование основних чинників динамічного розвитку економіки, забезпечить неухильне підвищення якості життя населення темпами вище за среднереспубликанских.

Основними результатами реалізації Програми стануть:

створення сучасної суспільної інфраструктури, підвищення забезпеченості населення найважливішими соціальними благами і послугами;

формування сприятливого інвестиційного і підприємницького клімату, збільшення притоки інвестицій на територію міста, зростання чисельності зайнятих в малому підприємництві;

підвищення конкурентоздатності продукції товаровиробників;

забезпечення стійкого і безперебійного функціонування жизнеобеспечивающих галузей економіки;

скорочення диференціації доходів населення, зниження бідняцтва, посилення соціального захисту малозабезпечених груп населення;

створення економічних умов, сприяючих ефективній зайнятості населення і що дозволяють працездатному населенню забезпечити гідний рівень життя за рахунок власних доходів;

поліпшення демографічної ситуації внаслідок здійснення заходів по зниженню захворюваності і смертності, формуванню здорового образу життя, створення передумов для стабілізації народжуваності і подальшого демографічного зростання;

поліпшення екологічної ситуації, виключення імовірності екологічних катастроф;

розширення міжрегіональної співпраці і зовнішньоекономічних зв'язків.

Як основні індикатори зміни соціально-економічного становища м. Новочебоксарска внаслідок реалізації Програми застосовуються:

динаміка обсягу промислового виробництва;

зростання надходження податків і інших обов'язкових платежів, що збирається на території муніципалітету і республіки загалом;

зростання реальних грошових доходів населення;

зниження чисельності населення з грошовими доходами нижче за величину прожиткового мінімуму;

бюджетний ефект, що отримується від реалізації Програми;

зростання рівня бюджетної забезпеченості міста;

кількість робочих місць і пов'язаний з цим соціальний ефект.

При оцінці соціально-економічних наслідків реалізації Програми використовуються показники поточного ефекту, розрахованого для певного моменту часу, і інтегрального ефекту, який визначається як сума поточних ефектів за певний період реалізації Програми.

Очікувані соціально-економічні результати.

Для характеристики ефектів використані показники бюджетного і соціального ефектів, які визначаються таким чином:

бюджетний ефект виражається в збільшенні бюджетних доходів і (або) зниженням бюджетних витрат внаслідок реалізації проекту;

соціальний ефект визначається в залежності від кількості збережених і знову створених робочих місць і розраховується як сума фонду заробітної плати збережених і знову прийнятих і працівників організацій.

При оцінці соціально-економічних наслідків реалізації Програми використовуються показники поточного ефекту, розрахованого для певного моменту часу, і інтегрального ефекту, який визначається як сума поточних ефектів за певний період реалізації Програми.

Внаслідок реалізації Програми передбачається забезпечити:

стабілізацію і зростання обсягів промислового виробництва;

збереження існуючих і створення додаткових робочих місць;

зниження рівня безробіття;

підвищення ефективності, якості, надійності роботи інженерних систем життя забезпечення, комфортность і безпека умов мешкання;

послідовне підвищення рівня життя населення;

підвищення ефективності системи охорони здоров'я, досягнення сбалансированности медичного обслуговування;

підтримку материнства і дитинства;

впровадження нових методів навчання, виховання толерантної свідомості учнів;

створення профільних шкіл і класів;

збереження національно-самобутньої і культурної спадщини, забезпечення умов для доступу населення до культурних благ і інформаційних ресурсів бібліотечних фондів;

розвиток масового спорту і зміцнення матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом;

підвищення ефективності соціального обслуговування населення, забезпечення максимально-ефективного захисту соціально-незахищених сімей;

зростання об'ємів податкових і інших надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Таблиця 6.1

Динаміка збільшення обсягу промислового виробництва

(млн. рублів)

2003 г 2004 г 2005 г 2006 г

Обсяг виробництва промислової продукції від реалізації Програми, в тому числі по галузях: 89,7 201,3 522,8 1023,2

хімічна промисловість 74,1 157,7 342,0 609,0

легка промисловість 7,3 12,2 23,6 41,7

харчова промисловість 2,5 19,9 45,2 80,1

виробництво будівельних матеріалів 5,8 11,5 112,1 292,5

Обсяг виробництва промислової продукції з урахуванням реалізації Програми, в тому числі по галузях 6177,9 7229,6 8514,0 10061,0

електроенергетика 1949,2 2180,5 2450,5 2747,5

хімічна 2654,5 3072,5 3660,6 4359,7

виробництво будівельних матеріалів 470,8 540 714,3 968,1

легка промисловість 360 410,6 475,6 553,0

харчова промисловість 218,7 428,4 532,2 657,1

Частка програми в обсязі виробництва промислової продукції 1,45 2,78 6,14 10,2

Зміна обсягу виробництва промислової продукції в постійних цінах з урахуванням реалізації Програми, відсоток до попереднього року 111,3 107,4 108,5 109,2

Внаслідок реалізації заходів Програми до 2007 року:

1. Обсяг виробництва промислової продукції з урахуванням реалізації Програми збільшиться з 4664,9 млн. рублів до 10061,0 млн. рублів (ростна 41,6 відсотка в порівнянних цінах).

З метою розвитку інноваційного потенціалу і впровадження проривних технологій з освоєнням наукоемкой продукції передбачаються розвиток виробництва нових хімічних продуктів на базі колишніх демілітаризованих об'єктів по виробництву хімічної зброї відособленого заводу № 4 ВАТ «Химпром».

Основні напрями реформування підприємств індустріального домобудівництва передбачених справжньою програмою:

впровадження нових високоефективних технологій в області виробництва будівельних матеріалів і зведення будівель і споруд з метою підвищення конкурентоздатності підприємств будівельного комплексу міста;

розвиток виробництва виробів і конструкцій для будівель різних архітектурних систем;

розширення виробництва ефективних матеріалів і виробів для малоетажного індивідуального житлового будівництва з використанням місцевих будівельних матеріалів і енергосберегающих технологій;

продовження модернізації підприємств з орієнтацією на будівництво енергоеффективних ширококорпусних будинків на основі переробки освоєних і типових серій.

Здійснення модернізації виробництва макаронних виробів, що коротко ріжуться, ВАТ «Новочебоксарська, що проводиться макаронна фабрика «Росіянка», дозволить підвищити якість макаронних виробів і розширити асортимент продукції, що випускається із збільшенням обсягів виробництва.

2. Підвищиться рівень середньої заробітної плати в 1,8 рази (з 2863 рублів до 5153 рублів).

3. Прогнозується збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів в 1,3 рази (до 2003 року) і складе в 2006 році 1,4 млрд. рублів.

5. Планується зростання бюджетної забезпеченості на душу населення в 1,5 разу (з 2915,9 рублів в 2003 році до 4268,1 рублів в 2006 році).

4. Підвищиться рівень інформаційно-технічного забезпечення освітніх установ і якість освітнього процесу.

5. Поліпшиться здоров'я населення. Знизиться рівень захворюваності хронічними захворюваннями, туберкульозом, стабілізується процес поширення ВІЛ-інфекцій і захворювань, що передається статевим шляхом. Будуть введені в дію офіси лікаря загальної практики, продовжений розвиток амбулаторно-поликлинической мережі, з пріоритетним напрямом на сімейні офіси. Підвищиться якість надання медичною допомоги міському населенню.

6. Розширитися мережа культурно - досугових центрів і можливостей.

7. Реконструкція центрального стадіону, стадіону і будівлі ДЮСШ № 2, обладнання освітленої лижной траси; прокладка лижних трас «Заволжья» і обладнання спортивних майданчиків і хокейних коробок, катків в мікрорайонах стануть передумовами збільшення обхвату населення заняттями фізкультурою і спортом.

8. У ході реалізації Програми додатково у всіх галузях економіки міста будемо створені 1768нових робочих місць і отриманий соціальний ефект 209,9 млн. рублів.

9. Планується введення в дію житлових будинків за рахунок всіх джерел фінансування в 2003 році 20,4 тис. кв. м загальної площі (прогноз - 105,2 відсотки до даного показника попереднього року), 2004 року - 22,4 тис. кв. м (110 відсотків), 2005 року - 24,6 тис. кв. м (110 відсотків) і 2006году - 27,1 тис. кв. м (110 відсотків).

10. Застосування енергосберегающих технологій, підвищення ефективності використання тепла-иенерго-ресурсів, зниження втрат при транспортуванні, а також ряд інших заходів, направлених на тепло- і енергозбереження (оснащення приладами обліку, реконструкція внутрипанельного опалювання і т. д.) дозволить знизити фінансове навантаження на бюджети всіх рівнів. Загалом в рамках розвитку інженерної інфраструктури і реформування житлово-комунального господарства очікуваний соціальний ефект від реалізації Програми становитиме 22973 тис. рублів.

11. Проектування системи зливової каналізації і очисних споруд. Будівництво зливової каналізації і очисних споруд, завершення будівництво об'їзної дороги, ліквідація садовоогородних дільниць в 1 і 2 поясах СЗЗ ОАО«Химпром» і облаштування тропиночной мережі, тротуарів, парковок з твердим покриттям буде сприяти підвищенню якості життя населення міста. Реалізація вказаних заходів дозволить поліпшити санітарно-епідеміологічну ситуацію в місті, скоротити екологічний збиток.

12. Об'єм відверненого екологічного збитку (за 2003-2006 рр.) становитиме 1234,9 млн. рублів.

Таблиця 6.2

Соціальний ефект по Програмі

Число робочих місць, чоловік Соціальний ефект

всього в тому числі нових тис. рублів

Розділ 1. Підвищення якості життя, розвитку освітнього, культурної, духовної потенціалів жителів м. Новочебоксарська

1. Освіта 167 23 2441

2. Охорона здоров'я 195 38 2861,4

3. Культура і мистецтво 91 - 824

4. Фізична культура і спорт 63 63 2734

5. Зайнятість населення і розвиток ринку труда 650 130 2352

6. Соціальна підтримка населення 111 - 1007

7. Житлове будівництво 39 5 539,2

8. Розвиток інженерної інфраструктури і реформування житлово-комунального господарства 1285 94 22973

9. Розвиток транспортної інфраструктури 15 15 720

10. Зв'язок 57 26 1804

Розділ II. Створення сприятливого інвестиційного клімату

11. Система державного управління 57 10 1087

Розділ III. Підвищення конкурентоздатності економіки як основи динамічного розвитку

12. Промисловість і інновації 9523 1048 169640

13. Розвиток малого підприємництва і сфери послуг 843 304 580,8

14. Охорона навколишнього середовища 81 12 302

Разом по Програмі 13177 1768 209865,4

Таблиця 6.3

Надходження податків в бюджетну систему Російської Федерації

від міста Новочебоксарська Чуваської Республіки

в рамках реалізації Програми

млн. рублів

2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.

Усього надходжень 51,3 153,9 307,9 513,1

в тому числі:

до федеральний і республіканський бюджетів 41,0 122,9 245,9 409,8

до бюджету міста* 10,3 31,0 62,0 103,3

*) в даній таблиці і нижченаведених: при діючих в 2003 році нормативах розподілу доходів між бюджетами всіх рівнів і розмежуванні витратних повноважень

Таблиця 6.4

Рівень бюджетної забезпеченості міста Новочебоксарська

2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.

Доходи бюджету міста з урахуванням реалізації Програми, млн. рублів 367,4 444,0 478,6 537,8

Власні кошти бюджету міста, млн. рублів 304,4 320,2 336,8 370,5

Безвідплатні переліки з федерального і республіканського бюджетів (в рамках Програми), млн. рублів 52,7 92,8 79,8 64,0

Податкові надходження до бюджету міста (в рамках реалізації Програми), млн. рублів 10,3 31,0 62,0 103,3

Дотационность бюджету з урахуванням реалізації Програми, % 14,3 20,9 16,7 11,9

Душевие бюджетні доходи, рублів 2915,9 3523,8 3798,4 4268,1

Таблиця 6.5

Бюджетний ефект для бюджету міста Новочебоксарська

Чуваської Республіки

2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.

Витрати по Програмі, пов'язані з виділенням безповоротних коштів з бюджету міста, млн. рублів 29,2 64,4 59,8 42,9

Податки, що залишаються на території міста, млн. рублів 10,3 31,0 62,0 103,3

Поточний бюджетний ефект -18,9 -33,4 2,2 60,4

Інтегральний бюджетний ефект -18,9 -52,3 -50,1 10,3

Таблиця 6.6

Бюджетний ефект для республіканського і федерального бюджетів

2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.

Кошти федерального і республіканського бюджетів, Програми, що виділяються на безповоротній основі в рамках, млн. рублів 52,7 92,8 79,8 64,0

Податкові надходження від реалізації Програми до федеральний і республіканський бюджетів, млн. рублів 41,0 122,9 245,9 409,8

Поточний бюджетний ефект -11,7 30,1 166,1 345,8

Інтегральний бюджетний ефект -11,7 18,4 184,5 530,3

Зменшення трансферта 0,0 40,1 -13,0 -15,8

Поточний федеральний бюджетний ефект з урахуванням зменшення трансферта -11,7 -10,0 179,1 361,6

Інтегральний федеральний бюджетний ефект з урахуванням зменшення трансферта -11,7 -21,7 157,4 519,0

Розділ 7. Організація управління Програмою і контроль за ходом її реалізації

Контроль за ходом реалізації Програми здійснює відділ економічного розвитку адміністрації м. Новочебоксарска Чуваської Республіки.

Виконавці заходів Програми щоквартально до 10 числа другого місяця кварталу наступного за звітним надають звіт про виконання програмних заходів у відділ економічного розвитку адміністрації м. Новочебоксарска Чуваської Республіки для подальшого аналізу і узагальнення. Термін здачі річного звіту про виконання програмних заходів - не пізніше 1мая року, наступного за звітним.

Новочебоксарское міські Збори депутатів затверджує підсумки соціального і економічного розвитку разом із звітом про виконання бюджету м. Новочебоксарска за минулий фінансовий рік.

Загальна характеристика роботи: Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю формування в сучасних умовах банківської системи, адекватною ринковим відносинам, що складаються в Росії на сучасному етапі. Стратегічною задачею кардинальних перетворень всіх сфер суспільного життя в нашій країні на початку дев'яностих років минулого віку стало створення ринкової економіки як підмурівка розвитку демократичного сусп...
1.3. Види валютних ринків: Одним з самих великих валютних ринків виступає ринок спот, або ринок негайного постачання валюти (протягом 2 робочих днів). Економічні агенти також можуть скористатися послугами термінового (форвардного) валютного ринку. Якщо учаснику валютного ринку зажадається купити іноземну валюту через певний період часу, він може укласти так званий терміновий контракт на купівлю цієї валюти До т...
6.2 Сучасний стан целюлозно-паперової промисловості Росії і Китаю і їх позиції в світі.: У світовій целюлозно-паперовій промисловості тривалий час спостерігається стабільне зростання обсягів виробництва деревних напівфабрикатів, паперу і картону. За період з 1981 року по 2003 рік виробництво паперу і картону подвоїлося і склало в 2003 році 338 млн. тонн. Волокнистих напівфабрикатів було зроблено 185 млн. тонн, в тому числі целюлози (по вариву) 125 млн. тонн. Разом з тим, ...
32. Економіка Росії в 1900-1917 рр.: Особливості формування колоніальної системи В рабовласницькому суспільстві слово «колонія» означало «поселення». Древній Єгипет, Месопотамія, Греція, Рим мали колонії-поселення на чужій території. Колонії в сучасному значенні слова з'явилися в епоху Великих географічних відкриттів в кінці XV - початку XVI вв. Внаслідок Великих географічних відкриттів починає формуватися колоніальна си...
4.2.1. Потреби ринку: У туристів і альпіністів є дві основні потреби - підкорити скелі і випити каву. Компанія Привал виконує функції туристичної бази, розташованій біля підніжжя гірського схилу, на якій можна купити важливе спорядження, пообідати і поговорити з друзями. Таким чином, ми маємо намір організувати базу для туристів і альпіністів. У паренні Гранітні скелі існує реальна потреба у високопрофесси...