На головну сторінку

Розвиток агропромислового комплексу і рибальства

При збереженні в середньостроковій перспективі чого склався рівня конкурентоздатності агропромислового комплексу можливості його розвитку будуть недостатні для гарантованого задоволення попиту населення на продовольство російського виробництва, стійкого відтворювання матеріально-технічних ресурсів, кадрового і природно-екологічного потенціалу сільського господарства, підвищення рівня життя сільського населення.

У цих умовах метою розвитку агропромислового комплексу і рибальства є прискорення темпів зростання обсягів сільськогосподарської продукції і продукції рибохозяйственного комплексу на основі підвищення ефективного використання ресурсного потенціалу і конкурентоздатності продукції, розв'язання соціальних проблем сільських територій і скорочення розриву в рівні життя сільського і міського населення.

Прискорення темпів зростання агропромислового комплексу намічається забезпечити шляхом:

розвитку і ефективного використання ресурсного потенціалу. Передбачається зупинити тенденцію скорочення машинного парку в сільському господарстві і збільшити кількість тракторів, зернозбиральних комбайнів, а також збільшити внесення мінеральних добрив на посівні площі;

модернізації промислового флоту і берегової інфраструктури рибохозяйственного комплексу;

поліпшення ринкової сфери в агропромисловому комплексі і полегшення доступу виробників до ринків готової продукції і виробничих ресурсів (земельних, фінансових, матеріально-технічних, інформаційних);

формування економічно активних суб'єктів бізнесу в агропромисловому комплексі, поліпшення відтворювання природних ресурсів, що використовується в сільському господарстві;

стимулювання розвитку малих форм господарювання;

створення умов для стійкого розвитку сільських територій;

формування професіонально підготовленого кадрового трудового ресурсу;

створення єдиної системи інформаційного забезпечення.

Виконання поставлених задач по прискореному і динамічному розвитку агропромислового комплексу передбачається шляхом здійснення Стратегії розвитку агропромислового комплексу і пріоритетного національного проекту "Розвиток агропромислового комплексу".

У ході здійснення вказаного проекту передбачається реалізація першочергових заходів, направлених на прискорений розвиток тваринництва і стимулювання розвитку малих форм господарювання.

Для цього необхідно забезпечити:

створення умов для залучення в галузь інвестиційних ресурсів;

підвищення доступності кредитних ресурсів для фінансування будівництва і модернізації тваринницьких комплексів, додаткове виділення з федерального бюджету асигнувань на субсидування процентних ставок по кредитах, що залучаються;

нарощування обсягів постачання техніки, обладнання і племінної худоби на умовах лізингу;

збереження режиму обмеження імпорту м'яса;

стимулювання імпорту технологічного обладнання для тваринництва і первинної переробки продукції, що не має російських аналогів;

надання субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації на проведення заходів щодо будівництва (придбанню) житла для молодих сімей і молодих фахівців на селі.

З метою створення необхідних умов для залучення в тваринництво інвестиційних ресурсів передбачається субсидування процентних ставок по кредитах, що залучаються на термін до 8 років і призначених для фінансування будівництва і модернізації тваринницьких комплексів.

І власні кошти сільськогосподарських товаровиробників, що Залучаються з урахуванням постачання обладнання і племінну худобу по лізингу дозволять провести на основі сучасних технологій модернізацію і технічне переозброєння ряду тваринницьких комплексів.

Одним з важливих чинників, сприяючих збільшенню обсягів виробництва продукції тваринництва, є зміцнення кормової бази галузі і поліпшення роботи ветеринарної служби.

Основними задачами є створення принципово нової інженерно-технічної бази галузі і використання техніки нового покоління, сприяючої досягненню рівня виробництва яловичини і свинини, відповідаючої вимогам стандартів якості і асортименту, що забезпечує охорону навколишнього середовища від забруднень відходами і викидами об'єктів тваринництва, а також забезпечення безпечних і соціально привабливих умов труда.

Підвищення конкурентоздатності російської продукції вимагає оснащення підприємств обладнанням, яке відповідає сучасним вимогам. У зв'язку з цим необхідно створити умови для ввезення імпортного технологічного обладнання, аналоги якого не виготовляються в Російській Федерації, шляхом зниження або скасування ввізних митних зборів.

Реалізація сценарія прискореного розвитку тваринництва з орієнтацією на внутрішній ринок дозволить збільшити виробництво м'яса на 7 відсотків, молока - на 4,5 відсотки при стабілізації поголів'я великої рогатої худоби на рівні не нижче 2005 року.

У цей час в Російській Федерації особисті підсобні і селянські (фермерські) господарства в істотній мірі заповнюють нішу, що утворилася від скорочення обсягів сільськогосподарської продукції, вироблюваної великими господарствами.

У зв'язки з цим питання забезпечення доступності земельних і фінансових ресурсів, а також будівництва, реконструкції і модернізації виробництва стають все більш актуальними.

Основною метою є збільшення обсягів товарного виробництва в сфері малих форм господарювання шляхом:

розширення доступу до позикових коштів на основі субсидування процентних ставок по кредитах;

модернізації і розвитку інфраструктурної мережі заготівельних, постачальницьких і збутових підприємств агропромислового комплексу;

модернізації і розвитку підприємств по первинній переробці сільськогосподарської продукції;

спрощення доступу до позикових коштів шляхом створення системи сільської кредитної кооперації;

забезпечення товаровиробників довгостроковими фінансовими ресурсами на основі поетапного залучення в ринковий оборот земель сільськогосподарського призначення.

Інфраструктура, що Додатково створюється у вигляді постачальницько-збутових і переробляючих потужностей дасть можливість забезпечити дрібним товаровиробникам гарантований збут зробленої продукції, зберегти її якісний і товарний вигляд, збільшити міру переробки і збільшити доходи від її реалізації.

Існуючі сільські кредитні кооперативи мають слабу матеріальну базу, значний дефіцит ресурсів, в технологічному, інфраструктурному і кадровому плані істотно відстають від вимог ринку.

У зв'язку з цим має бути вирішити задачу по розвитку системи фінансової взаємодопомоги на селі на основі спрощення доступу суб'єктів дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва до кредитно-фінансових ресурсів.

Реалізація заходів пріоритетного національного проекту дозволить значною мірою поліпшити, а в ряді випадків створити дрібним товаровиробникам умови для нарощування обсягів виробництва, гарантованого збуту продукції, підвищення якості продукції, полегшення умов труда і зростання його продуктивності.

Важливим питанням є створення системи земельно-іпотечного кредитування, що дозволяє залучати кошти на тривалий термін і під низькі процентні ставки під заставу земельних дільниць.

Необхідне також вдосконалення законодавства Російської Федерації, в тому числі податкового, митно-тарифного і про технічне регулювання.

Крім того, основними напрямами розвитку агропромислового комплексу є:

а) розвиток зернового експортного потенціалу з урахуванням зростання споживачів зерна на внутрішньому ринку, в тому числі:

широкомасштабне впровадження сучасних ресурсосберегающих технологій виробництва зерна;

впровадження високоврожайних сортів зернових культур;

підвищення рівня технічного оснащення і використання мінеральних добрив;

стимулювання будівництва і реконструкції об'єктів портової інфраструктури, оновлення флоту і вагонного парку (субсидування інвестиційних проектів);

фінансова і організаційна підтримка експортерів зерна, розвиток інституційної середи експорту (спрощення процедур оформлення експортних операцій, перехід до міжнародних принципів стандартизації і сертифікації, сприяння розвитку біржової торгівлі);

товарна і закупівельна інтервенція, орієнтована не тільки на біржову торгівлю, але і на підвищення стабільності доходів безпосередніх виробників.

Реалізація заходів по розвитку зернового експортного потенціалу дозволить довести виробництво зерна в 2008году до 85млн. тонн, в 2010году - до 100млн. тонн і в 2015году - до 105млн. тонн. Потенційні можливості по експорту зерна складуть в 2008 році 12,4 млн. тонн, в 2015году - 15млн. тонн;

б) забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу і підвищення конкурентоздатності рибохозяйственного комплексу, в тому числі:

розвиток інноваційного потенціалу рибохозяйственного комплексу на основі структурно-технологічної модернізації і оновлення промислового флоту, обробляючих потужностей і інфраструктури галузі;

відродження експедиційного промислу риби і морепродуктов за межами виняткової зони Російської Федерації;

формування ефективної системи реалізації рибної продукції шляхом створення сучасної інфраструктури ринку цієї продукції, розвитку експортного потенціалу;

розвиток аквакультури на основі ресурсозберігання і найбільш повного і раціонального використання природного потенціалу водоймищ з метою збільшення рибоводной продукції.

Реалізація передбачених заходів по розвитку рибохозяйственного комплексу дозволить збільшити улов риби і видобуток морепродуктов з 3млн. тонн в 2004году до 4,5 млн. тонн в 2008году і до 2010года - до 4,7 млн. тонн, що дозволить скоротити частку рибної продукції імпортного виробництва на внутрішньому ринку відповідно з 30,8 відсотка до 18,9 відсотка в 2008году;

в) стійкий розвиток сільських територій, в тому числі:

підвищення рівня життя сільського населення;

підтримка екологічної рівноваги, збереження і поліпшення ландшафту сільської місцевості.

Крім того, передбачається реалізація заходів по забезпеченню житлом молодих сімей і молодих фахівців на селі.

Мета стійкого розвитку сільських територій полягає в зниженні бідняцтва шляхом зростання доходів від сільського господарства, розширенні несільськогосподарської зайнятості населення, поліпшенні доступу сільських жителів до послуг галузей соціальної і інженерної інфраструктури.

Рівень зайнятості сільського населення в працездатному віці зросте до 2008 року до 80,3 відсотка, частка сільського населення з доходами нижче прожиткового мінімуму скоротиться до 38,5 відсотка, питома вага житлової площі в сільській місцевості, обладнаній водопроводом, досягне 54 відсотків.

XVII. 14. Протест в неацепте і неплатежі: Факт відмови в акцепті, датуванні акцепту (в певних випадках) або платежу ставить під загрозу невиконання вимог векселедержателя і взагалі може нівелювати вексельне зобов'язання загалом. Тому при настанні вказаних випадків чинне законодавство передбачило певну сукупність норм, що захищають права вексельних кредиторів. Таки норми можна класифікувати як загальногромадянські і спеціальн...
2.2. Мультипликатор витрат у відкритій економіці: Відомо, що в закритій економіці, відповідно до кейнсианской моделі, збільшення якою-небудь компоненти автономних витрат, будьте споживання, інвестиції або державні витрати, дає імпульс розвитку мультипликативного процесу зростання національного доходу (сукупного випуску). Мультипликатор витрат в закритій економіці рівний: ДY/ТАК=1/1-b, де ДY/ТАК- мультипликатор витрат, Ь - гранична с...
Розмір пенсій, тривалість їх виплат і документи,: 310. Розмір грошових пенсій членам сімейств встановлений. постановою НКТ СРСР від 5/II-, 1924 р. № 48/509 ( "Питання Страхування", № 5, 1924 р.), а також постановою НКТ СРСР від 15/VI-1924 м. № 286/563 ( "Питання Страхування", № 24, 1924 Г.). Розмір пенсій для членів сімейств з 3 і більш непрацездатними встановлений в 2/3 пенсії інвалідів 1 групи, т,-е, не менше за 60°/0 вартості бюд...
30.4. Економіка социалистическихстран на четвертому етапі (1970 - середина 80-х рр.): Особливості формування колоніальної системи В рабовласницькому суспільстві слово «колонія» означало «поселення». Древній Єгипет, Месопотамія, Греція, Рим мали колонії-поселення на чужій території. Колонії в сучасному значенні слова з'явилися в епоху Великих географічних відкриттів в кінці XV - початку XVI вв. Внаслідок Великих географічних відкриттів починає формуватися колоніальна си...
2.2. План створення компанії: Успіх розширення роздрібної торгівлі залежить від того, чи здатна компанія підтримувати існуючу систему прямого продажу через мережу Internet. Роздрібна модель передбачає більш зрілий ринок і зазнає меншої кількості зовнішніх загроз. У нашому бізнесі, пов'язаному з прямим продажем, ми змагаємося з великими компаніями. У сфері роздрібної торгівлі нашими конкурентами є дві невеликі комп...