На головну сторінку

Прогноз зведеного фінансового балансу території муніципальної освіти «місто Екатерінбург» на 2006 рік

Показники Код рядка 2004 р. факт 2005 р. оцінка 2006 р. прогноз

Д об х об д и, млн. крб.

Прибуток (збиток) - сальдо 0100 14513 20390 21641

Амортизаційні відрахування 0120 н/д н/д н/д

Податкові доходи (без податку на прибуток) 0130 35316 38504 42746

з них:

податок на додану вартість 0131 12964 14368 16139

акцизи 0132 3505 4089 4334

податок на доходи фізичних осіб 0133 8017 10050 11441

податки на майно 0134 2019 3223 3469

податки на сукупний дохід 0135 1087 1412 1647

податки, збори і регулярні платежі за користування природними ресурсами 0136 44 48 49

єдиний соціальний податок 0137 6617 4500 5123

інші податки і збори 0138 1063 814 544

неподаткові доходи 0140 13648 16940 18561

Засобу цільових бюджетних фондів (тільки в 2004 році) 0150 896 - -

Інші доходи 0170 390 334 450

Разом доходів 0200 64763 76168 83398

Сальдо фінансових взаємовідносин з вищестоящими рівнями влади (стор. 0320) 0300 -33275 -37420 -41438

Засоби, що передаються на вищестоящі рівні влади (стор. 0311+стор. 0316) 0310 47193 57476 62916

до федерального і обласного бюджету 0311 40576 52976 57793

податок на додану вартість 0312 12964 14368 16139

акцизи 0313 3404 3972 4334

податок на прибуток 0314 5172 7937 8492

інші податки, збори і неподаткові доходи 0315 19036 26180 28828

частина єдиного соціального податку, що централізується державними позабюджетними фондами 0316 6617 4500 5123

Засобу, що отримується від вищестоящих рівнів влади (стор. 0321+стор. 0325) 0320 13918 19537 21492

з обласного і федерального бюджету 0321 2517 4880 4806

дотації, субвенції 0323 560 2329 1887

інвестиції в основний капітал 0324 1957 2551 2919

від державних позабюджетних фондів 0325 11401 14657 16686

Всього доходів (стор. 0200+стор. 0300) 0400 31488 38748 41960

в тому числі до бюджету міста 0401 9312 9151 9221

Р а з х об д и, млн. крб.

Витрати підприємств за рахунок прибутку, що залишається в їх розпорядженні після сплати податку, а також за рахунок амортизації 0500 8818 12389 13149

Витрати на державні інвестиції 0510 3581 3591 4258

з них за рахунок:

коштів федерального бюджету 0511 877 1143 1301

коштів бюджетів суб'єктів Федерації 0512 1080 1408 1603

коштів місцевих бюджетів 0513 1624 1040 1354

Дотації, субсидії, субвенції (тільки 2004 рік) (без урахування капітальних вкладень) 0520 2448 - -

з них на:

вугілля 0521 1

сільське господарство 0522 375 - -

житлово-комунальне господарство 0523 1786 - -

транспорт 0524 286 - -

Витрати на національну економіку (з 2005 року) (без урахування капітальних вкладень) 0526 - 82 89

Витрати на ЖКХ (з 2005 року) (без урахування капітальних вкладень) 0527 - 1976 1000

Витрати на охорону навколишнього середовища (без урахування капітальних вкладень) 0528 24 40 53

Витрати на національну безпеку і правоохоронну діяльність (без урахування капітальних вкладень) 0530 17 76 115

Витрати на соціально-культурну сферу, що фінансуються за рахунок бюджету, а також коштів державних позабюджетних фондів (без урахування капітальних вкладень) 0531 16028 19971 22640

їх них:

освіта 0532 2817 3200 3823

охорона здоров'я, фізична культура і спорт 0533 2802 3286 3634

культура, мистецтво і ЗМІ 0534 193 271 349

соціальна політика 0535 10216 13214 14834

Витрати на зміст органів влади (без урахування капітальних вкладень) 0552 426 620 656

Інші витрати (без урахування капітальних вкладень) 0580 139 - -

Усього витрат 0600 31481 38745 41960

в тому числі з бюджету міста 0601 9305 9148 9221

Перевищення доходів над витратами (+), або витрат над доходами (-) 0700 +7 +3 0

Фінансовий баланс території показує рух фінансових потоків, отриманих господарюючими суб'єктами на території міста Екатерінбурга за відповідний період. Він складений на основі форми, рекомендованій Міністерством економіки і труда Свердловської області. Відповідна форма не передбачає обліку фінансових потоків, пов'язаних з доходами і витратами населення міста. У ній також не враховуються витрати обласного і федерального бюджетів по фінансуванню установ і силових структур, розташованих на території міста Екатерінбурга. При складанні фінансового балансу використані дані обласного комітету державної статистики, податкових служб, відділень федеральних позабюджетних фондів, Фінансово-бюджетного управління міста Екатерінбурга. Прогнозні параметри прибуткової частини на 2006 р. розраховані виходячи з першого сценарія розвитку економіки міста. При розрахунку що прогнозується в 2006 р. суми коштів, що передаються на вищестоящі рівні влади і що залишаються в бюджеті міста Екатерінбурга, прийняті нормативи відрахувань до бюджету міського округу, закріплені з 2006 року федеральним законодавством, без урахування можливих негативних трансфертів. Після прийняття обласного бюджету на 2006 рік даний фінансовий баланс підлягає коректуванню. У складі коштів, що отримуються від вищестоящих рівнів влади, враховані витрати на території міста Екатерінбурга, здійснювані за рахунок коштів федеральних позабюджетних фондів (зведення фондів), державні інвестиції (звітні дані державної статистики), попередні суми субвенцій з обласного бюджету на здійснення окремих державних повноважень. Витратна частина прогнозу фінансового балансу складена з урахуванням рекомендацій Міністерства економіки і труда Свердловської області по складанню фінансових балансів муніципальних освіт. Оскільки інвестиційні витрати в балансі виділені в окрему позицію, всі інші бюджетні витрати показуються без них, т. е. тільки витрати на поточний зміст, з тим, щоб виключити двійчастий рахунок. У витратах на охорону здоров'я крім бюджету міста враховані витрати ТФОМС на фінансування міських установ. У витратах на соціальну політику враховані об'єми пенсійних виплат і посібників з коштів Пенсійного фонду РФ і фонду соціального страхування, а також об'єми компенсаційних виплат, що прогнозуються пільговим категоріям громадян з федерального бюджету. Фінансовий баланс м. Екатеринбурга демонструє стійке вилучення з його території значних грошових ресурсів для перерозподілу їх на інших територіях. Основними джерелами, що вилучаються є податкові доходи (ПДВ, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на майно організацій). Часткова компенсація фінансових коштів, що вилучаються може бути здійснена через збільшення безвідплатних переліків з вищестоящих рівнів бюджету і здійснення державних інвестицій на території м. Екатерінбурга. Прогноз балансу грошових доходів і витрат населення м. Екатеринбурга млн. крб. Доходи 2004 2005 2006 1 варіант 2006 2 варіант

1. Доходи від підприємницької діяльності індивідуальних підприємців 10591 13278 15115 15993

2. Оплата труда 55922 70105 79808 84440

3. Доходи робітників і службовців від підприємств і організацій, крім оплати труда 698 875 996 1054

4. Соціальні трансферти: 9948 13055 14891 15744

пенсії і компенсаційні виплати 8333 10860 12363 13081

посібника і соціальна допомога 1494 2045 2328 2463

стипендії 121 150 200 200

5. Доходи від власності: 6744 9116 11804 12312

відсотки по депозитах 2851 4270 6300 6500

дивіденди, виплата доходів по державних і інакших цінних паперах 3717 4659 5304 5612

попередня компенсація по внесках (внескам) громадян 176 187 200 200

6. Доходи від продажу валюти 12492 14000 16100 16500

7. Зміна заборгованості по кредитах 5401 5957 6500 6500

Усього грошових доходів 101796 126386 145214 152543

в тому числі без урахування доходів від продажу валюти і зміни заборгованості по кредитах 83903 106429 122614 129543

Середньомісячні грошові доходи на душу населення без урахування доходів від продажу валюти, майна і зміни заборгованості по кредитах, крб. 5235 6636 7643 8070

Витрати і заощадження

1. Купівля товарів і оплата послуг 118656 152981 177462 184912

2. Обов'язкові платежі і різноманітні внески, в тому числі: 9666 12549 15141 15834

податки і збори 8367 10489 11941 12634

відсотки за кредити 1299 2060 3200 3200

3. Приріст заощаджень у внесках і цінних паперах 9073 12008 13230 13700

приріст внесків в установах Ощадбанку 1815 2744 3130 3200

приріст внесків в кредитних організаціях (крім Ощадбанку) 7258 9264 10100 10500

4. Витрати на придбання іноземної валюти 27156 32000 36800 37000

5. Гроші, відіслані по переказах (враховується сальдо) 1964 3464 5500 5600

6. Витрати на купівлю житлових приміщень (сальдо) 7600 9000 10000 10500

Усього грошових витрат і заощаджень 174115 222002 258133 267546

в тому числі без урахування витрат на купівлю валюти 146959 190002 221333 230546

Перевищення витрат над доходами 72319 95616 112919 115003

Збереження і розвиток людського потенціалу Демографічна ситуація За статистичними даними, чисельність населення Екатерінбурга за 2004 рік з урахуванням зареєстрованого сальдо міграції збільшилася на 1,1 тис. чоловік. Передбачається, що в2006 року поновиться зростання народжуваності. При збереженні існуючої міграційної притоки очікується подальше збільшення чисельності населення міста. Освіта Вища освіта. За даними державної статистики, в 2004 році в порівнянні з 2003 роком кількість студентів, учнів у вищих учбових установах, практично залишилося на рівні 2003 року (зниження на 0,2%). За оцінними даними в 2005 році і прогнозним на 2006 рік, зростання студентів у вищих освітніх установах не передбачається, що безпосередньо пов'язано із зменшенням кількості випускників з 11-х класів загальноосвітніх шкіл міста, а також з проведенням на державному рівні політики по стабілізації чисельності студентів, учнів у вищих учбових закладах, в зв'язку з необхідністю підвищення якості вищої освіти. Середня загальна освіта. Кількість муніципальних загальноосвітніх шкіл в 2005 році в порівнянні з 2004 роком поменшала на 4 одиниці і становила 206 одиниць, що пов'язано із закриттям двох коррекционних шкіл (№№ 158, 220) і зміною форми власності двох муніципальних загальноосвітніх шкіл (№ 209 «Правовий ліцей» і № 218 «Коледж підприємництва»). Будівля закритої коррекционной школи № 220 передана під дошкільну освітню установу, в приміщенні коррекционной школи №158 відкрилася філія гімназії № 5 (початкова школа). У зв'язку з капітальним ремонтом школи №, що проводиться 76 в Жовтневому районі з 1-го вересня 2005/2006 учбового року 188 учнів почали займатися в третю зміну. Після завершення капітального ремонту школа буде працювати в дві зміни. У 2006 році в зв'язки з реорганізацією освітніх установ 18 коррекционних шкіл і двох санаторні загальноосвітні школи № 28, № 90 разом з контингентом планується передати в обласне підкорення, що спричинить скорочення кількості муніципальних освітніх шкіл. На зменшенні числа учнів в загальноосвітніх школах наступного року відіб'ються несприятливі демографічні процеси 90-х років. Враховуючи ці обставини, в 2006 році за прогнозними даними в муніципальних денних початкових, основних і середніх загальноосвітніх школах буде навчатися 109 тис. чоловік. Число учнів, що займаються у другу зміну, в порівнянні з 2005 роком по планах Управління освіти повинно скоротитися трохи (з 20% до 19,5%). З майбутнього року в освітній процес шкіл міста почнеться введення нового базисного федерального і регіонального учбового планів, прийнятих наказом Міністерства освіти РФ від 09.03.2005 № 1312 і Міністерством загального і професійного освіти Свердловської області від 17.05.2005 №13-д. У зв'язку з цим в 2006 році планується провести: випробування ряду перспективних учбових курсів для предпрофильних 9-х і профільних 10-х і 11-х класів; перепідготовку учителей-предметников у відповідності вимогам наказу МО РФ від 09.03.2005 № 1312; впровадження нових освітніх і інформаційних технологій в освітній процес шкіл, в тому числі створення умов для здачі державної підсумкової атестації в формі єдиного державного екзамена. У рамках реалізації стратегічних проектів «Міська школа стандарт «П'ять зірок» і «Обдаровані діти» в 2006 році продовжиться робота по підвищенню якості середньої освіти. У муніципальних загальноосвітніх установах в 2006 році в порівнянні з 2005 роком планується збільшення числа профільних класів (з 34,9% до 36% до загального числа класів). Передбачається, що кількість призерів інтелектуальних змагань, починаючи з обласного рівня, наступного року в порівнянні з 2005 роком зросте на 10% і складе більше за 550 чоловік. Для розв'язання проблеми залучення молодих фахівців в систему освіти в 2006 році планується продовжити роботу по висновку договорів з ВУЗамі міста про цільову бюджетну підготовку фахівців на пільговій основі. На основі договору молодий фахівець після закінчення ВУЗа повинен відпрацювати три роки в освітній установі. З метою зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл міста в 2006 році планується почати розширення будівлі школи № 2 в Верх-Исетском районі (за рахунок будівництва до неї пристроя). Крім того, передбачається реконструкція трьох будівель загальноосвітніх шкіл (№ 9, №37, №86). Для забезпечення розвитку єдиної комп'ютерної мережі освітнього комплексу планується зробити оснащення новою комп'ютерною технікою 30 класів муніципальних загальноосвітніх шкіл, на базі шкільних бібліотек передбачається відкриття інформаційних центрів. Дошкільна освіта. За оцінними даними, в 2005 році кількість муніципальних дошкільних освітніх установ (ДОУ) в порівнянні з 2004 роком збільшиться на три одиниці за рахунок передачі під дошкільні установи колишньої будівлі дитячого будинку в Жовтневому районі, будівлі початкової школи № 134 в Кировськом районі і будівлі коррекционной школи № 220 в Ленінському районі. Фактична кількість місць в муніципальних ДОУ зросте на 500 одиниць і становитиме 28,1 тис., в яких буде виховуватися 30,5 тис. дітей. У 2006 році збільшення кількості місць в муніципальних ДОУ буде вирішуватися за рахунок повернення в освітній комплекс міста 5 будівель дошкільних установ, переданих раннє у ведіння Управління соціальної політики під установи соціального захисту. У муніципальну власність планується також передати відомчі дошкільні установи від Аеропорту «Кольцово» і Шабровського талькового комбінату. Проведення капітального ремонту, запланованого в 2006 році в будівлях, що передаються, дозволить збільшити загальну кількість місць в муніципальних дошкільних установах на 1250 одиниць до 29,3 тис. місць. Чисельність дітей в муніципальних дитячих садах відповідно зросте до 31,7 тис. чоловік. Передбачається, що уперше за останні 10 років в 2005-2006 роках станеться збільшення загальної кількості дитячих садів в місті (з урахуванням відомчих). Це дозволить стабілізувати чисельність дітей, що стоять в черзі на пристрій в дошкільні установи, на рівні 10 тис. чоловік і не допустити її збільшення. Додаткова освіта. Число муніципальних установ додаткової освіти в 2006 році в порівнянні з 2005 роком планується збільшити на дві одиниці. З розділу установ додаткового утворення в розділ допрофессиональной підготовки планується перевести Школу нових інформаційних технологій, а в розділ додаткової освіти планується перевести три установи (МОУ дитячий оздоровче-освітній центр психолого-педагогічної допомоги «Сім'я і школа», МОУ додаткової освіти Екатерінбургський центр додаткової психолого-медико-педагогічної освіти «Холіс», МОУ додаткового утворення дітей оздоровче-освітній центр «Центр підтримки дитинства»), раннє що відносилися до «інших освітніх установ». Оздоровчі літні установи. У 2005 році в порівнянні з 2004 роком загальна кількість муніципальних оздоровчих установ збільшилася на одну одиницю за рахунок передачі в муніципальну власність від ТОВ «Турбомоторний завод» заміського оздоровчого табору «Рассветний». У 2006 році кількість оздоровчих установ прогнозується збільшити за рахунок додаткового відкриття в літній період 23 міських таборів при різних освітніх установах (школах, дитячих садах, установах додаткової освіти). Загальна кількість дітей, оздоровлених в літній період в муніципальних таборах, прогнозується з незначним збільшенням (67,1 тис. чол.). Охорона здоров'я В 2006 році в зв'язку з перерозподілом повноважень ряд муніципальних медичних установ планується передати в обласне підкорення. Зокрема, на фінансування з обласного бюджету перейдуть чотири психіатричні лікарні, наркологічна лікарня, противотуберкулезний диспансер. Внаслідок цього число муніципальних лікарняних установ поменшає на 6 одиниць, амбулаторно-поликлинических установ - на 13 одиниць. У зв'язку з цією реорганізацією кількість пролеченних хворих в муніципальних стаціонарах скоротиться на 5,4% в порівнянні з 2005 роком, а число відвідувань в амбулаторно-поликлинических установах поменшає на 6,3%. Відповідно, в муніципальних установах охорони здоров'я буде працювати менше лікарів (на 7,4%) і середнього медичного персоналу (на 8%). При цьому загальна потужність мережі охорони здоров'я міста всіх форм власності в 2006 році залишиться приблизно на рівні 2005 року. За оцінними даними, в 2005 році внаслідок цілеспрямованої роботи всіх зацікавлених служб і відомств і реалізації цільових комплексних програм загальна захворюваність населення в місті Екатерінбурге в порівнянні з 2004 роком знизиться на 2,2% і становитиме 1070 випадків на 1000 жителів. Наступного року передбачається подальше зниження загальної захворюваності населення (на 6%). У 2006 році для профілактики інфекційних захворювань в рамках стратегічного проекту «Профілактіка упреждающий удар» планується придбання вакцин проти кліщового енцефаліту, кору, паротита, краснухи, грипу, гепатитів А і Б. Для попередження поширення захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції), в рамках цього ж проекту передбачаються заходи щодо забезпечення безпеки донорської крові. У рамках стратегічного проекту «Три кроки до довголіття» заплановані заходи щодо профілактики і лікування артеріальної гіпертонії. До них відносяться: придбання діагностичного обладнання для ЦГБ №№ 7, 24; оснащення амбулаторно-поликлинических установ системами холтеровского моніторування артеріального тиску і ЕКГ; створення інформаційного поля по профілактиці артеріальної гіпертонії; організація і проведення соціологічних опитів і масових акцій по вимірюванню артеріального тиску у населення. Для онкологічних хворих в рамках цього ж проекту передбачається придбання медикаменти, закупівля обладнання для паталаго-анатомічних відділень лікувально-профілактичних установ, розробка протоколів, стандартів по ранньому виявленню у населення онкопатології. За рахунок ефективної профілактики і лікування сердечно-судинних, онкологічних захворювань, травм і отруєнь наступного року передбачається дещо знизити смертність в працездатному віці. Поліпшення здоров'я жінок, дітей і підлітків, зниження показників дитячої, перинатальной і дитячій смертності, дитячої інвалідності і захворюваності в 2006 році буде вирішуватися за допомогою реалізації заходів стратегічного проекту і цільової програми «Здоров'я маленьких городян» і цільової програми «Створення системи діагностики, лікування і медичної профілактики екологічно зумовлених захворювань у населення МО «місто Екатерінбург». Передбачається, що показник загальної захворюваності дітей в 2006 році в порівнянні з 2005 роком знизиться на 2,2%, дитячої смертності - на 2,3%, дитяча смертність прогнозується на рівні 2005 року (0,9 випадків на 1000 дітей у віці до 17 років включительно). У 2006 році продовжиться зміцнення матеріально-технічної бази охорони здоров'я. За рахунок нового будівництва планується ввести в експлуатацію два поликлинических пристроя: до Екатерінбургському діагностичного центра в Орджоникидзевськом районі і ЦГБ № 3 в Залізничному районі. У рамках цільової програми «Здоров'я маленьких городян» планується закінчити капітальний ремонт стаціонара ДГБ № 10 з подальшим відкриттям неонатальной клініки, почати капітальний ремонт пологового будинку ГКБ № 40, провести ремонт дитячих поліклінік № 10, 16, 11, 8, акушерського відділення ЦГБ № 7, реанимационно-анестезиологического відділення ДГБ № 11, приступити до ремонту ряду відділень ДГКБ № 9. Для вдосконалення травматологической допомоги жителям міста передбачається провести вибірковий ремонт відділень ГБ № 36, ремонт хірургічного корпусу ЦГБ № 24, відділення ожоговой травми ГКБ № 40, а також здійснити заміну застарілого лікувального і діагностичного обладнання в міських лікарнях № 36 і № 24 і деяких інших муніципальних лікувальних установах. Культура За прогнозними даними, в 2006 р. кількість глядачів в муніципальних театрах (255 тис. чоловік), книжковий фонд в муніципальних бібліотеках (1500 тис. примірників) і книговидача (4700 примірників) залишаться на рівні 2005 року. Передбачається, що загальна кількість муніципальних бібліотек в порівнянні з 2005 роком поменшає на дві одиниці в зв'язку із закриттям трьох невеликих муніципальних бібліотек і відкриттям нової, оснащеної сучасним обладнанням бібліотеки в Верх-Исетском районі. У рамках реалізації стратегічного проекту «Бібліотека ХХI віку» на базі існуючих установ планується відкриття шести електронних бібліотек, що дозволить наступного року, в порівнянні з 2005 роком, в два рази збільшити кількість заявок, виконаних за допомогою нових електронних технологій. Кількість муніципальних клубних установ в 2005 році в порівнянні з 2004 роком зросла на одну одиницю за рахунок відкриття муніципального Центра культури на базі колишнього кінотеатру «Екран». У 2006 році прогнозується, що число муніципальних клубних установ зросте ще на одну установу за рахунок відкриття на базі колишнього ДК Свердловської птицефабрики культурно-досугового Центра в Жовтневому районі. Разом з тим необхідно відмітити, що закриття з вересня 2005 року на капітальний ремонт одного з найбільших центрів культури «Урал» в 2006 році приведе до зниження числа відвідувачів в муніципальних клубних установах на 26,7% (з 150 в 2005 р. до 110 тис. в 2006 р.). З метою підвищення ефективності діяльності муніципальних кінотеатрів до кінця 2005 року очікується зміна форми власності кінотеатру «Зоря». У 2006 році буде вирішуватися питання про зміну форми власності муніципальних кінотеатрів «Совкино» і «Салют». Муніципальні кінотеатри (за винятком киноконцертного театру «Космос») можуть бути передані у ведіння приватних фірм із збереженням їх колишнього виду діяльності. Наступного року на одну одиницю скоротиться кількість муніципальних музеїв за рахунок передачі з ведіння Управління культури будівлі Музею молодіжного руху, в зв'язку з чим число відвідувачів в муніципальних музеях поменшає на 5,3% і становитиме 270 тис. чоловік. Нова експозиція Музею молодіжного руху буде створена протягом 2006 року і розміщена в Музеї історії міста (, що реконструюється в цей час вул. К. Лібкнехта, 26). По освітніх установах культури в 2006 році відповідно до розмежування повноважень Екатерінбургськоє художнє училище ім. Шадра планується передати в обласне підкорення і прийняти від Міністерства культури Свердловської області у ведіння Управління культури Адміністрації міста школу етнокультурного профілю «Школа народної культури». Для збереження мережі середню музичну школу і Чоловічий хоровий ліцей, підвідомчі Управлінню культури, планується перетворити з середніх професійних учбових закладів в «загальноосвітні установи з додатковим утворенням по програмі Міністерства культури». При умові проведення вищепоказаної реорганізації, в чотирьох загальноосвітніх установах культури наступного року буде займатися 1,6 тис. чоловік. Кількість муніципальних шкіл мистецтв і контингент учнів в них в 2006 році прогнозується на рівні 2005 р. (36 шкіл, 9,8 тис. учнів). З метою зміцнення матеріально-технічної бази установ культури в 2006 році намічається здійснити капітальний ремонт всієї системи енергопостачання Екатерінбургського зоопарку, почати реконструкцію Центра культури «Урал», завершити ремонт вхідної групи театру Кукол, провести поточний ремонт в культурно-досугових центрах «Джерело» в Жовтневому районі і «Стріла» в Залізничному районі.

Регулювання труда педагогічних працівників: Право на заняття педагогічною діяльністю Педагогічна діяльність - це діяльність по навчанню і вихованню громадян, здійснювана педагогічними працівниками в освітніх установах різних типів і видів. Даною діяльністю мають можливість займатися тільки особи, що мають освітній ценз. Освітній ценз встановлюється типовими положеннями про освітні установи відповідних типів і видів. Справжні по...
3. Експортні субсидії: Для захисту національних виробників держава може не тільки обмежувати імпорт, але і заохочувати експорт Однієї з форм стимулювання вітчизняних експортних галузей є експортні субсидії, тобто пільги фінансового характеру, що надаються державою експортерам для розширення вивозу товарів за межу. Внаслідок таких субсидій експортери отримують можливість продавати товар на зовнішньому ринку ...
Відпуск по догляду за хворим членом сім'ї.: 176. При відсутності в сім'ї застрахованої людини, що може залицятися за хворим членом сім'ї, що не приймається в лікарню, можливо надання звільнення від робіт самому застрахованому. Обов'язковими умовами для отримання такого відпуску є: а) відсутність в сім'ї застрахованої іншої людини, що може залицятися за хворим; б) неприйняття хворого в лікарню. Обидва ці обставини повинні бути д...
27.1. Економічний розвиток США: Особливості формування колоніальної системи В рабовласницькому суспільстві слово «колонія» означало «поселення». Древній Єгипет, Месопотамія, Греція, Рим мали колонії-поселення на чужій території. Колонії в сучасному значенні слова з'явилися в епоху Великих географічних відкриттів в кінці XV - початку XVI вв. Внаслідок Великих географічних відкриттів починає формуватися колоніальна си...
5.1. Поняття команди: На практиці часто відбувається змішення двох понять: група і команда - хоч відмінності між ними вельми істотні. Головне з них - це виникнення в команді так званого синергетического ефекту, суть якого складається в тому, що результат зусиль членів команди виявляється більше арифметичної суми тих результатів, які могли б отримати члени команди, працюючи нарізно. Природно, що цей ефект н...