На головну сторінку

з 42. Споживання і накопичення національного доходу

Фонди споживання і накопичення, їх структура. Шляхи оптимізації фондів споживання і накопичення

Фонди споживання і накопичення, їх структура. Внаслідок розподілу і перерозподілу національного доходу створюються кінцеві доходи, які використовуються для споживання і накопичення. Накопичення є необхідною умовою розширеного відтворювання всіх елементів економічної системи: технологічного способу виробництва, відносин власності і господарського механізму. Матеріальна основа такого відтворювання - виробництво зростаючого об'єму матеріальних благ і послуг.

Національний дохід, який йде на споживання і накопичення, не співпадає з величиною створеного національного доходу. Останній меншає на суму втрат. Наприклад, в колишньому СРСР втрати в сільському господарстві складали до третини вирощеної сільськогосподарської продукції. Значна частина урожаю пропадає і сьогодні. Можливі втрати частини створеного національного доходу і від стихійних лих.

Крім того, використаний національний дохід може відрізнятися від створеного на величину сальдо зовнішньоторгівельного балансу. Якщо країна імпортує більше товарів і послуг, чим експортує, то використаний національний дохід буде більше, ніж створений, і навпаки. Але це не означає, що країні вигідніше більше ввозити товарів і послуг, ніж вивозити.

Велике значення для збільшення національного доходу, прискорення соціально-економічного прогресу і розширеного відтворювання економічної системи має оптимальне співвідношення між споживанням і накопиченням національного доходу. Між ними постійно існує суперечність, яка може перерости в конфлікт. З одного боку, понадміру великий фонд споживання не дає можливості будувати нові заводи, фабрики, електростанції, впроваджувати нову техніку і технологію, розвивати науку, освіту і т. д., з іншою - надмірне накопичення частини створеного національного доходу стримує споживання населення, зростання його особистих доходів, що підриває стимули до труда, формує тип економіки, не орієнтованої на задоволення потреб і інтересів населення, тобто витратну економіку.

У колишньому СРСР співвідношення між споживанням і накопиченням вважалося оптимальним в пропорції 75:25. У різних країнах світу, в залежності від соціально-економічної програми розвитку, воно може відхилятися як в одну, так і в іншу сторону. У минулі десятиріччя норма накопичення в країнах СНД різко скоротилася. Стрімке падіння даного показника мало місце і в США під час економічної кризи 1929-1933 рр. Враховуючи досвід інших країн світу, норму накопичення в нинішніх умовах потрібно підняти до 25-26 % (сама низька - норма накопичення в 20 %).

Основне джерело накопичення - додатковий продукт. Він використовується для розширеного виробництва, будівництва об'єктів соціального (шкіл, лікарень і інш.) і культурного призначення, а також для створення страхових запасів і суспільних резервів.

Для розширеного виробництва потрібно виготувати не тільки таку кількість засобів виробництва, яка піде на оновлення зношених протягом року коштів і предметів труда (фонд заміщення), але і їх певний надлишок для будівництва нових фабрик, заводів і т. д.

Оскільки на побудовані нові фабрики і заводи, нові шахти необхідно залучати додаткова кількість працівників, то з фонду накопичення частина коштів потрібно направити на виробництво додаткових предметів споживання.

За рахунок фонду накопичення здійснюється виробниче і невиробниче накопичення. Перше використовується для будівництва нових заводів, електростанцій, залізниць, оснащення діючих підприємств технікою і інш. Завдяки цьому відтворюється в розширеному масштабі власність на засоби виробництва (кількісний аспект цієї категорії). Друге здійснюється з метою будівництва житлових будинків, установ утворення, охорони здоров'я, культури. Воно передбачає також виробництво додаткових предметів споживання для працівників, які будуть трудитися в цій сфері, а також витрати на їх підготовку і перекваліфікацію.

Основним елементом фонду накопичення є виробниче накопичення, тому його норма - найважливіша частина валового (сукупного) накопичення. У структурі виробничого накопичення ведуча роль належить амортизаційному фонду.

У країнах СНД в останні роки частка амортизації знизилася з 10-12 % від рівня ВВП (що вважалося нормою) до 3-4 %. Така ситуація склалася не тільки внаслідок глибокої економічної кризи. Вона зумовлена також застарілим обладнанням і технологіями, успадкованим від колишнього СРСР.

Шляхи оптимізації фондів споживання і накопичення. Надзвичайно важливе значення для досягнення оптимальної норми накопичення має зниження материалоемкости, енергоємності, проведення державою активної амортизаційної політики і т. д. Про це вже говорилося в попередніх темах.

Сучасним методом прискорення науково-технічного розвитку, оптимізації фонду накопичення є широке використання лізингу. Лізинг - це довгострокова оренда машин і обладнання, транспортних засобів і т. д. У умовах розгортання НТР лізинг придбав міжнародний характер. Одна з умов лізингу - зобов'язання орендаря купити машини і обладнання після закінчення терміну оренди.

Лізинг набув поширення в розвинених країнах світу. Так, в 1990 р. його частка в інвестиціях в машини і обладнання склала в США 31,7, в Англії - 25 %. Середньорічний темп зростання лізингових операцій в США перевищує 15, в Японії - 20 %. У цих і деяких інших країнах сьогодні орендується біля 90 % ЕОМ. Державу повинно стимулювати розширення лізингових операцій, надаючи податкові пільги лізинговим компаніям. На оптимізацію фонду споживання і фонду накопичення істотно впливає процес інтенсифікації суспільного виробництва.

Важливим чинником радикальної зміни в співвідношенні фонду споживання і фонду накопичення служить проведення активної структурної політики. Основними критеріями вибору перспективних наукоемких і високотехнологічних галузей є їх експортний потенціал або можливість його нарощування; прискорений розвиток даних. галузей, яке сприяло б підвищенню конкурентоздатності більшості інших галузей промисловості (їх модернізації, підвищенню ефективності); можливість заміни імпорту.

Певну роль в поліпшенні структури фонду накопичення грає зменшення частки військових накопичень, скорочення витрат на утримання державного апарату і інш.

Для вдосконалення структури фонду споживання важливе значення має підвищення якості продукції, скорочення витрат на її зберігання і споживання, розширення її асортименту і т. д. Важливим напрямом вдосконалення фонду споживання є скорочення суспільних фондів споживання за рахунок скасування окремих пільг, понадміру високих пенсій для державних службовців і т. п.

Основні категорії і термін

Сукупний суспільний продукт. Валовий національний продукт. Валовий внутрішній продукт. Методи розрахунку ВНП. Додаткова вартість. Повторний рахунок. Кінцевий суспільний продукт. Дефлятор ВНП. Фонд заміщення. Фонд накопичення. Національний дохід (чистий продукт). Необхідний продукт. Додатковий продукт. Національне багатство. Народногосподарська ефективність. Соціальна ефективність. Економічна ефективність. Ефективність суспільного виробництва. Продуктивність труда. Трудомісткість. Фондоотдача. Фондоємкость. Матеріалоотдача. Матеріалоємкость. Продуктивний труд. Непродуктивний труд. Розподіл національного доходу. Перерозподіл національного доходу. Трудові доходи. Нетрудові доходи. Тіньова економіка. Оптимальне співвідношення між фондом споживання і фондом накопичення.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. У чому різниця між ВНП і ВВП?

2. Чим відрізняються сукупний суспільний продукт, кінцевий суспільний продукт і національний дохід?

3. Охарактеризуйте структуру національного багатства.

4. Яка відмінність між народногосподарською, соціальною і економічною ефективністю?

5. Якими показниками вимірюється ефективність суспільного виробництва?

6. Які види труда є продуктивними?

7. Охарактеризуйте механізм перерозподілу національного доходу.

8. Що таке тіньова економіка і які конкретні форми її вияву?.

9. Назвіть основні шляхи оптимізації фонду споживання і фонду накопичення.

Стік суспільних рухів: Ще десять років назад наша суспільна сцена здавалася захопленої новими суспільними рухами, які ставили під питання форми влади, характерні для передового [:157] індустріального суспільства або навіть для постиндустриального. Після перших ударів, нанесених студентами з Берклі, потім Нантерра, з'явилися екологистские і антиядерні рухи, асоціації споживачів і ліги самоврядування в област...
Осоружний комфорт: ТИМ Сенсорно-логічний інтроверт. Псевдоніми: "Габен", "Майстер". Наш варіант: "Консуело". Вона була істотою, так відособленою від всіх, що нікому і в голову не приходило поглянути, під якою оболонкою - привабливої або непримітної - виявляються її розум і доброта. Жорж Санд, "Консуело". Габенку відрізняє неприступний і мрачноватий, а точніше, відчужений вигляд. У виборі одягу конс...
4. Константи чоловічого самоствердження: Усвідомлені установки, які легше усього вловлюють вербальние тести, міняються швидше і повніше, ніж глибинні диспозиції, від яких залежить чоловіча поведінка. Багато які традиційні константи чоловічого самоствердження і самооценки не зникають, а швидше пом'якшуються і видозмінюються. Я бачу декілька таких констант. 1. Загальна модель чоловічої поведінки і мотивації як і раніше передба...
Життя на заїмці: ЖИТТЯ НА ЗАЇМЦІ На наступний ранок я опинився на дворі у Імшенецких в декілька маскарадному костюмі, в якому раніше постидился б вийти на вулицю. Кучер привів під уздци мого коня Полканку і запріг в легку плетенку. Запряжка пішла швидко, і ми чи розмісти-{115} нехитрий наш багаж. Имшенецкий, двоє дорослих його сини, я і мій син повільно рушили по найбільш глухих вулицях Екатерінбурга,...
«Треба ж, вдома вона зовсім не така, як на роботі»: Як ми вже сказали, типоведение - в тій же мірі мистецтво, що і наука. І як будь-яке мистецтво - будь те музика, живопис, скульптура або оволодіння іноземною мовою,- воно вимагає і натхнення, і зусиль. Ми сподіваємося, що нам вдалося вас натхнути. Тепер час приступити до справи. У подальших розділах цієї книги ми розкажемо, як типоведение працює в різних життєвих ситуаціях: на роботі, ...