На головну сторінку

31. VIII.2. Система моніторинга і оцінки

З метою оперативного відстеження і контролю за ходом здійснення НССБ, своєчасного її коректування і уточнення основних цільових показників, була розроблена система моніторинга і оцінки реалізації КОР/НССБ.

Дана система моніторинга і оцінки забезпечує порівняльний аналіз фактично досягнутих результатів і прогнозно-цільових показників КОР/НССБ, а також вплив результатів реалізації КОР/НССБ на рівень бідняцтва і економічного розвитку республіки.

Система моніторинга і оцінки реалізації НССБ заснована на принципах широкої участі всіх зацікавлених сторін і учасників, включаючи цивільне суспільство, державні інститути, підприємницькі кола.

Для успішного функціонування системи моніторинга і оцінки реалізації НССБ на всіх її учасників, як на центральному, так і місцевому рівнях покладені конкретні зобов'язання і функції по реалізації НССБ.

Моніторинг і оцінка здійснюється на основі регулярного відстеження індикаторів, що задовольняють критеріям вимірності, адекватності, доступності в зборі інформації сопоставимости з міжнародними стандартами.

Крім того, система моніторинга і оцінки містить наступні компоненти: лінійні, галузеві програми, що приймаються в рамках реалізації НССБ нормативно-правові акти, проміжні звіти про хід реалізації матриці дій, розподіл фінансових ресурсів у пріоритетних напрямах КОР/НССБ, спільні з міжнародними організаціями проекти, що реалізовуються в рамках НССБ.

У системі моніторинга і оцінки також передбачене проведення суспільного моніторинга, який здійснюється за допомогою широкого і голосного обговорення результатів реалізації НССБ на зустрічах, конференціях або семінарах із залученням цивільного суспільства, неурядових організацій. Даний підхід дозволяє забезпечити прозорість системи моніторинга і оцінки, дістати суспільну оцінку виконаної роботи.

Результати моніторинга і оцінки реалізації НССБ надаються всім зацікавленим сторонам, підлягають широкій публікації і декларації. Це забезпечить наявність зворотного зв'язку між політичним рівнем, виконавцями програми і її кінцевими бенефіціарами (одержувачами), суспільний контроль і підзвітність всіх виконавців.

На даному етапі спільно з проектом Всесвітнього Банку «Інституційна підтримка стратегії скорочення бідняцтва» розробляється відповідна інформаційна система по моніторингу і оцінці реалізації КОР/НССБ. Дана система буде розташована у веб-порталі www.cdf.gov.kg.

Основною проблемою на сьогоднішній день по проведенню комплексного моніторинга і оцінки реалізації НССБ є недостатність знань і навиків по методах збору, аналізу і інтерпретації даних у основних напрямах НССБ відповідальних виконавців, а також неадекватне розуміння покладених на них функцій відповідно до даної системи моніторинга і оцінки.

З метою удосконалення процесу моніторинга і оцінки НССБ із залученням міжнародних експертів в рамках проектів, що реалізовуються, планується проведення серії тренингов і семінарів по методах аналізу і інтерпретації даних, привитию навиків моніторинга і оцінки всім учасникам процесу НССБ.

IX. ВИСНОВОК І НАСТУПНІ КРОКИ

Досвід розробки і реалізації довгострокової стратегії КОР в Киргизстане показав, що цей процес з'явився могутнім поштовхом до виробітку нового бачення, пріоритетів, а також сучасних механізмів розвитку країни. Придбаний найбагатший досвід партнерської співпраці між державою, цивільним суспільством, приватним сектором і донорським співтовариством. Завдяки цьому відбувається постійне удосконалення інструментів реалізації намічених реформ. Процес КОР створив надійні рамки для координації зусиль всіх його учасників. Він дозволив на системній основі посилити концентрацію внутрішніх ресурсів країни для проведення якісних перетворень в країні. Через нього все донорське співтовариство все більше враховує інтереси країни в своїх програмах допомоги, а також прагнути підвищити ефективність їх реалізації. Поставлена в КОР мета по скороченню рівня бідняцтва в країні в два рази до 2010 р. відображає наміри країни по досягненню Цілей розвитку тисячоліття. Крім того, процес КОР повністю відповідний Декларації тисячоліття, дозволяє відстежувати рівень розвитку країни в порівнянні з іншими країнами, що розвиваються, а також переймати їх позитивний досвід реформ по скороченню бідняцтва.

Реалізація КОР в Киргизстане в рамках середньострокової програми НССБ показала, що почалася реалізація важких, але абсолютно необхідних заходів по приведенню у відповідність дій держави до його потенціалу. Ця діяльність відбувається практично у всіх напрямах.

На початку поточного року, з прийняттям нової редакції Конституції, даний могутній імпульс перетворенням в системі державного управління, направлений на децентралізацію функцій і повноважень держави. Посилені повноваження законодавчої, судової, виконавчої і місцевих органів влади, а також органів місцевого самоврядування [R2]. Ця ініціатива була підтримана більшістю населення. Два роки тому, були початі реформи знизу, коли провели перші вибори керівників місцевого самоврядування [R3]. Саме цей крок дозволив активізувати роботу на місцях. Люди вибирали тих, кому довіряють і кого знають. Сьогодні місцеві керівники в більшості своїй добре вирішують проблеми місцевих співтовариств. Завдяки цьому, багато в чому підвищилася творча ініціатива населення в регіонах. І ця ініціатива допомагає знаходити нові підходи в розв'язанні соціально-економічних проблем.

Перетворення у всій системі державної влади координуються і фокусуються на будівництві системи управління, що забезпечує ефективне надання послуг і суспільних благ населенню. Для комплексного розв'язання цих проблем необхідна розробка стратегії реформування всієї системи державного управління. Майбутні реформи повинні забезпечити створення державою максимум сприятливих умов для розвитку бізнесу. Будуть зроблені активні кроки по боротьбі з корупцією. Необхідно побудувати систему державних інститутів, активно сприяючих посиленню конкурентоздатності загалом всієї країни. Має бути активно продовжити процес раціоналізації управління державними фінансами. Головна мета перетворень в цій сфері - забезпечити в рамках своїх можливостей на програмній, прозорій і підконтрольній основі своєчасну і достатню ресурсну підтримку реалізації пріоритетів розвитку країни.

Тенденції розвитку економіки, що склався за 9 місяців 2003 року і очікувані результати на 2003 рік загалом характеризують закріплення макроекономічної стабілізації і поліпшення економічної ситуації. Зміцнення макроекономічної стабілізації і поновлення економічного зростання, після спаду в 2002 році відповідають цілям і задачам трирічної економічної програми, що підтримується МВФ.

У 2004 році основним ядром економічної політики що проводиться у відповідності з НССБ буде бути

подальше зміцнення макроекономічної стабілізації;

забезпечення стійкого зростання економіки в інтересах скорочення бідняцтва;

істотне посилення координації заходів бюджетно-податкової і грошово-кредитної політики;

підвищення транспарентности управління державними витратами;

скорочення тягаря зовнішнього боргу;

створення сприятливого інвестиційного клімату.

Стратегія забезпечення економічного зростання буде направлена на зміцнення заходів структурної політики і, зокрема, на зниження рівня квазибюджетного дефіциту в електроенергетиці.

Заходи бюджетної політики в 2004 році будуть направлені на підтримку макроекономічної сбалансированности і забезпечення фінансової стабільності в республіці. Для цього передбачається зробити наступні кроки: концентрувати фінансові ресурси на рішенні пріоритетних задач НССБ; забезпечити ефективність соціальних витрат; послідовно впроваджувати принципи програмного бюджету на галузевому і місцевому рівнях; створити ефективну систему межбюджетних відносин; реформувати систему Казначейства; здійснювати послідовний перехід до міжнародних стандартів статистики державних фінансів.

Основним принципом і ключовим напрямом політики доходів є забезпечення передбачуваність і прозорості податкової політики. Для цього будуть прийматися заходи по вдосконаленню собираемости податків, розширенню налогооблагаемой бази, підвищенню ефективності податкового адміністрування, в тому числі і шляхом спрощення податкової системи і передачі повноважень по збору деяких видів податків місцевим органам.

У області державних витрат будуть прийматися заходи по оптимізації системи трансфертів і грантів в республіці, підвищенню ефективності інвестицій і фінансуванню пріоритетних напрямів розвитку Киргизської Республіки.

Що Проводиться в рамках реалізації НССБ грошово-кредитна політика буде направлена на утримання інфляції на рівні менше за 4%. НБКР продовжить провести політику плаваючого обмінного курсу, виробляючи інтервенцію на валютному ринку з метою пом'якшення тимчасових коливань номінального обмінного курсу і зміцнення позиції по міжнародних резервах.

Для пом'якшення поточного боргового тягаря країни будуть здійснюватися заходи по поліпшенню ефективності реалізація комплексної боргової стратегії. Будуть продовжені роботи спільно з донорами в рамках Паріжського клубу по реструктуризації зовнішнього боргу, скороченню об'ємів програми державних інвестицій. Киргизстан вживає заходи по координації донорської допомоги і поліпшенню ефективності реалізації зовнішніх заимствований.

Відповідно до цілей і задач, поставлених в НССБ, будуть прийматися конкретні заходи по створенню сприятливого інвестиційного клімату, як для залучення прямих іноземних інвестицій, так і для внутрішніх інвестицій, що вимагає дійових заходів по вдосконаленню державного управління, реформуванню фінансового сектора.

У області соціальної політики проводяться реформи, направлені на підвищення доступності і якості освітніх і медичних послуг. Удосконалюються пенсійна система і механізми соціального захисту громадян. Широко розвивається соціальна мобілізація, що є ефективним інструментом самоорганизації населення і скорочення бідняцтва. Формується ефективний ринок труда, що забезпечує раціональне і повне використання трудових ресурсів. Приймаються заходи по забезпеченню екологічної безпеки в країні. Створюються умови, що забезпечують рівність полови. Внаслідок реформ, що послідовно проводяться поліпшуються основні показники людського розвитку, що свідчать про правильність вибраного країною курсу соціальних реформ. Саме головне, що внаслідок проведення реформ в цих напрямах вдалося добитися того, що зростання економіки країни стало працювати на скорочення рівня бідняцтва.

У 2004 р. має бути вживання конкретних заходів політики, які повинні забезпечити подальший розвиток активної соціальної політики, стимулюючої стійке економічне зростання і скорочення бідняцтва. Ці заходи включають:

Створення нових робочих місць через прискорений розвиток малого і середнього бізнесу, лібералізацію ринку труда. Ця робота буде базуватися на Концепції державної політики зайнятості, що розробляється населення на період до 2010 і інших лінійних програмах;

Подальше посилення адресности соціального захисту малозабезпечених верств населення;

Ефективну реалізацію Концепції подальшого реформування пенсійної системи в Киргизської Республіці, збільшення розмірів пенсій;

Ефективну реалізацію Концепції розвитку освіти в Киргизської Республіці до 2010 року і інших освітніх проектів і програм для поліпшення доступності і якості освіти; збільшення заробітної плати вчителів;

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги, зміцнення нових методів фінансування і Програми державних гарантій в рамках реалізації Національної програми реформи системи охорони здоров'я «Манас»-2, Концепції реформування системи фінансування охорони здоров'я Киргизської Республіки на період до 2006 року і розвитку галузі до 2010 року, а також інших проектів і програм в сфері охорони здоров'я; підвищення заробітної плати лікарів;

Розвиток правової бази в сфері раціонального природокористування; посилення потенціалу відповідальних державних органів по моніторингу і прогнозуванню надзвичайних ситуацій в Киргизстане.

Подальше створення умов, що забезпечують рівність полови у всіх сферах, через активну реалізацію Національного плану дій по досягненню гендерного рівності на 2002-2006 роки.

Завдяки процесам КОР і НССБ все більше людей в республіці, в своєму повсякденному житті прямо відчувають позитивний вплив політики, що проводиться. Поліпшується їх добробут, зростає зайнятість і доходи населення. А саме головне люди вчаться працювати в ринкових умовах, розширяються їх можливості, активно йде процес мобілізації і саморазвития населення.

Більшість труднощів в проведенні реформ практично у всіх напрямах пов'язано з ще поки слабим державним управлінням. Саме неякісне управління в даний момент є головним «гальмом» в реалізації багатьох поставлених задач в рамках КОР і НССБ. Тому реформуванню системи державного управління в республіці буде приділятися першорядна увага. Саме тому 2004 рік оголошений в Киргизстане - Роком соціальної мобілізації і добросовісного управління.

У найближчі роки буде удосконалюватися виробіток і реалізація лінійних політик на принципах КОР і НССБ. У зв'язку з цим створюються і працюють численні робочі групи з участю приватного сектора, цивільного суспільства. Всі ці лінійні політики будуть здійснюватися, виходячи з суворих принципів приоретизації. Ці принципи будуть заснуватися в залежності від рівня впливу на скорочення бідняцтва, проработанности питання, а також наявність ресурсів.

Продовжаться процеси переорієнтації державних ресурсів на підтримку пріоритетних напрямів розвитку. Стійкий людський розвиток в країні повинно отримати нове якісне просування.

Посиляться процеси координації і приоритезації всіх дій з метою отримання сфокусированного результату.

Продовжиться розвиток інфраструктури і вдосконалення системи моніторинга і оцінки. У її рамках необхідно охопити всі регіони країни. Має бути вдосконалити механізми зворотного зв'язку для активізації участі населення в процесах КОР і НССБ.

Разом з тим, в 2004 році будуть зроблені додаткові зусилля по приоритезації заходів відповідно до цілей і задач, поставлених в НССБ, підвищенню ефективності використання фінансових ресурсів, що направляються на пріоритетні напряму КОР/НССБ.

З метою здійснення намічених цілей і задач розроблений план дій по реалізації НССБ на 2004 р. Матриця включає основні заходи НССБ з вказівкою відповідальних виконавців і термінів виконання заходів.

Визнання права на індивідуальні і колективні трудові спори: Кожний працівник має право у встановленому законом порядку брати участь в індивідуальних і колективних трудових спорах. У зв'язку з цим потрібно звернути особливу увагу на те, яким чином відбувається вирішення питань, що зачіпають інтереси працівників і роботодавців. Величезне значення в сфері трудових правовідносин додається соціальному партнерству. Під соціальним партнерством розумі...
Сучасний етап переговорів по приєднанню Росії до ВТО: (за станом на жовтень 2005 р.) У 1993 році Росія звернулася з офіційною заявкою про приєднання до Генеральної угоди по тарифах і торгівлі (ГАТТ). Відповідно до діючих процедур була створена Робоча група по приєднанню Росії до ГАТТ, перетворена після установи в 1995 р. Всесвітньої торгової організації (ВТО) в Робочу групу по приєднанню Російській Федерації до ВТО (РГ). РГ наділена манд...
Міждержавне регулювання зовнішньої торгівлі: Основою міждержавного регулювання зовнішньої торгівлі є Генеральна угода по тарифах і торгівлі (ГАТТ), яке діє з 1 січня 1948 року. ГАТТ - багатостороння междустороннее угода про основні принципи, норми і правила ведіння і державного регулювання взаємної торгівлі країн-учасниць. Ці принципи, норми і правила вироблені на базі світової практики і визначають не тільки багатосторонні умов...
Питання для повторення: 1. Поясніть, чому становлення феодалізму в Німеччині відбувалося повільніше, ніж в інших західноєвропейських країнах. 2. Розкажіть про формування основних класів і станів феодальної Німеччини. 3. Охарактеризуйте систему ленних відносин в Німеччині. 4. У чому укладалися основні повинності кріпосних селян? 5. Перерахуйте чинники, що сприяли піднесенню і подальшому падінню Ганзи. 6. Пояс...
Відділ II: Труд різної якості винагороджується по-різному. Ця обставина не служить причиною зміни відносної вартості товарів Але якщо я говорю, що труд є основою всякої вартості і що відносна кількість його визначає [майже виключно] [Слова «майже виключно» вставлені тільки в третьому виданні. ] відносну вартість товарів, то з цього ще не треба, що я випускаю з уваги відмінності як труд і трудніс...