На головну сторінку

17. V.7. Розвиток корпоративного управління

Протягом 2003 року в рамках реалізації програми «Корпоративне управління і реформа підприємств-2» при підтримці Азіатського банку розвитку була продовжена робота по посиленню корпоративного і фінансового управління

В рамках вдосконалення правової бази в області корпоративних відносин набрав чинності Закон Киргизської Республіки «Про акціонерні товариства». Даний закон встановив вимоги до високих стандартів корпоративного управління, усунув пропуски з питань управління суспільством і компетенції органів управління. Він також розширив можливості контролю акціонерами за діяльністю органів управління і захисту прав акціонерів і інвесторів. У цей час, в зв'язку з виявленням в процесі практичного застосування положень вказаного Закону ряду протиріч, почата підготовка проекту змін і доповнень в Закон.

З метою законодавчої підтримки переходу господарюючих суб'єктів на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФО) в 2002 році ухвалені закони «Про бухгалтерський облік», «Про аудиторську діяльність». Він закріплює правові основи по ведінню бухгалтерського обліку, а також встановлює як стандарти фінансової звітності, що використовуються в республіці - Міжнародні стандарти фінансової звітності. У 2003 році була проведена велика робота по впровадженню МСФО на підприємствах республіки.

З метою посилення роботи по переходу акціонерних товариств на МСФО прийнятий Указ Президента Киргизської Республіки «Про заходи по реформуванню системи бухгалтерської і фінансової звітності». Для його реалізації Урядом країни розроблений комплекс першочергових заходів.

Для розвитку інституту оцінної діяльності і впровадження ринкових принципів оцінки активів підприємств, Урядом розроблений законопроект «Про оцінну діяльність» і направлений на розгляд в Жогорку Кенеш Киргизської Республіки.

Для створення умов по ефективному управлінню державним капіталом на підприємствах республіки, в рамках діяльності Комісії з планування розвитку управлінських кадрів підприємств, ведеться робота по перегляду порядку відбору кандидатів в державні представники в акціонерних товариствах. У зв'язку з встановленням заборони на представлення інтересів держави державними службовцями, продовжується поступовий висновок з органів управління акціонерних товариств державних службовців. Також ведеться робота по навчанню посадових осіб підприємств з всіх питань управління. Так готується до реалізації програма «Консультаційна і управлінська підтримка підприємств» Вона передбачає проведення широкомасштабного навчання менеджерів акціонерних товариств.

Для посилення корпоративного управління в комерційних банках і механізму захисту прав кредиторів, розвиток оцінної діяльності внесені зміни і доповнення в Закон «Про банки і банківську діяльність». Передусім, посилена роль ради директорів шляхом створення відповідних комітетів. Встановлені чіткі правила по уникненню конфліктів інтересів посадових осіб банку і великих акціонерів. Створені умови для забезпечення прозорості і подконтрольности операцій банку з аффилированними особами.

Для визначення основних напрямів пріоритетів розвитку корпоративного управління розроблений проект Концепції розвитку корпоративного управління в Киргизської Республіці на період до 2006 року. Даний проект знаходиться на розгляді Уряду республіки.

Розділ 3. Закономірності  розвитку  і функціонування валютно - фінансової  сфери: 1. ГРОШІ. ФІНАНСИ, КАПІТАЛ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТИТУТИ 1. Поняття грошей, капіталу і фінансів П. Фінанси як соціальний інститут. Ш. Механізм грошового (фінансового) регулювання. 1У. Генезис наукових поглядів на соціальну роль грошей і фінансів. У. Валютно-фінансова сфера: поняття, структура, тенденції розвитку 1. Поняття грошей, капіталу і фінансів Базова відмінність понять грош...
Історія переговорів по приєднанню Росії до ВТО: У 1946 р. СРСР відхилив пропозицію взяти участь в Генеральній угоді про тарифи і торгівлю ГАТТ (попередникові ВТО) і став декілька пізніше засновником СЕВ - інтеграційної організації соціалістичних країн, яка повинна була стати свого роду «замінником» ГАТТ в торгівлі між країнами соціалістичного табору. Однак ця функція СЕВ не забезпечила інтереси ряду соцстран в світовій торгівлі, як...
Міжнародна торгівля і її регулювання: Міжнародна торгівля являє собою одну з головних форм міжнародних економічних відносин. Під зовнішньою (міжнародної) торгівлею розуміють обмін товарами і послугами між різними країнами. Міжнародна торгівля базується на міжнародному розподілі праці. Внаслідок поглиблення міжнародного розподілу праці об'єми міжнародної торгівлі зростають швидше, ніж світова економіка загалом. Міжнародна...
11.4. Голландія як «зразкова» капіталістична країна XVII в.: Причини економічного підйому почала XVII в. З XVII в. почався економічний підйом Голландії, і вона перетворилася в «зразкову» капіталістичну країну, стала. першою торговою і морською державою, «світовою візницею». Економічному підйому Голландії в XVII в. сприяв ряд обставин. Внаслідок Великих географічних відкриттів сталося переміщення світових торгових шляхів на Атлантичний океан, і ...
Дослідження проблем економічної динаміки: Світовій науці Кондратьев відомий передусім як автор великих циклів господарської кон'юнктури, або довгих хвиль. Історія аналізу довгих хвиль в економіці відкривається з середини XIX в. Спочатку це були лише здогадки, які висловили Х. Кларк, В. Джевонс. Теорія циклічних криз, розроблена К. Марксом в 60-х рр. XIX у., в подальшому дала поштовх вивченню феномена довгих коливань вченими ...