На головну сторінку

11. V.1. Підвищення ефективності законотворческой діяльності державних органів. Правові реформи

У поточному році основною подією в законотворческой діяльності країни по стало прийняття нової редакції Конституції Киргизської Республіки. Проведені реформи основного закону країни дозволили встановити баланс повноважень і відповідальності між Президентом, Парламентом, Урядом, судовими органами і інститутами місцевого самоврядування країни. При цьому, багато які повноваження Президента були передані іншим гілкам державної влади. Більше за 1,5 мільйони громадян взяли участь в обговоренні проекту конституційної реформи через виступи в громадських слуханнях, теледебатах, «круглих» столах, засобах масової інформації. Для приведення у відповідність з новою редакцією Конституції чинного законодавства і подальше формування нормативної правової бази Розпорядженням Президента Киргизської Республіки були створені 5 робочих груп. У їх склад увійшли представники законодавчої, виконавчої і судової гілок влади, органів місцевого самоврядування, цивільного суспільства вчені і фахівці. Широкий комплекс законодавчих ініціатив і організаційних заходів щодо реалізації нової редакції Конституції Киргизської Республіки передбачений Указом Президента Киргизської Республіки «Про заходи по забезпеченню практичної реалізації нової редакції Конституції Киргизської Республіки і задачі по стійкому розвитку і скороченню бідняцтва в 2003 році». Норми нової редакції Конституції забезпечують правову основу для успішної реалізації КОР/НССБ.

Урядом з метою поліпшення техніки законопроектной діяльності і підвищення якості законопроектів, що розробляються затверджений Регламент законопроектной діяльності. Він передбачає вдосконалення організаційних і процедурних питань законопроектной діяльності міністерств і відомств. Крім того, для посилення планування, координації і моніторинга законотворческой діяльності Уряду Киргизської Республіки в Міністерстві юстиції Киргизської Республіки створено і діє Центр по координації законопроектной діяльності Уряду Киргизської Республіки. Центром регулярно здійснюються різні заходи з представниками юридичних служб органів державної влади по вдосконаленню законодавчих робіт.

Підготовлені і направлені в Жогорку Кенеш законопроекти з новою редакцією законів таких як: «Кодекс про вибори в Киргизської Республіці», «Про Центральну комісію з виборів і проведення референдумів Киргизської Республіки», «Про Уряд Киргизської Республіки» і деякі інші.

Передбачається, що проекти законів, що безпосередньо зачіпають інтереси громадян, а також проекти інших найважливіших актів за рішенням правотворчого органу можливо, а нові види, що вводять державного регулювання підприємницької діяльності в обов'язковому порядку повинні бути опубліковані для суспільного обговорення з метою залучення до цього процесу представників цивільного суспільства.

Постановою Уряду була створена урядова комісія з інвентаризації нормативних правових актів. Це дозволило додати даній роботі системний і програмний характер з визначенням пріоритетних напрямів.

Для забезпечення широкого доступу населення до правових інформаційних баз державних органів, Міністерством юстиції Киргизської Республіки в рамках проекту Всесвітнього Банку «Правова інформатизація» сформований централізований банк даних правової інформації. До нього може підключатися необмежене коло осіб. До теперішнього часу в даному банку даних правової інформації зосереджено більше за 22 тисяч нормативних правових актів країни.

З метою посилення ефективності діяльності, забезпечення прозорості і порядку прийняття законів Парламентом, Законодавчими зборами Жогорку Кенеша Киргизської Республіки був ухвалений Закон «Про Регламент Жогорку Кенеша Киргизської Республіки». Однак через невідповідність його деяких положень законодавству Киргизської Республіки, Президент Киргизської Республіки повернув його зі своїми запереченнями в Парламент.

Візантійські титули і посади 1: ВІЗАНТІЙСЬКІ ТИТУЛИ І ПОСАДИ 1 [1 Приведені тільки ті титули і посади, які згадуються в справжньому виданні.] Автократор - імператор, самодержець Agens in rebus (магистриан) - чиновник, що знаходився в підкоренні магістра оффиций, звідси його повсякденна назва - магистриан. Коло обов'язків цих чиновників було вельми різноманітне: вони прямували з різними дорученнями в провінції, звідк...
Спостереження за національною торговою політикою: Спостереження за торговою політикою, що проводиться країнами, - один з основних напрямів всієї діяльності ВТО. Центральним елементом цієї роботи є механізм по огляду за торговою політикою (МОТП). Цілі, які стоять перед організацією на цьому напрямі, полягають в тому, щоб, використовуючи механізм регулярного моніторинга, сприяти прозорості і розумінню торгової політики і заходів, що пр...
Світове господарство: поняття, історія, структура, суб'єкти, розвиток, протиріччя, міжнародний розподіл праці: Світове господарство як система (глобальность, цілісність, стійкість, протиріччя). Світове господарство: глобальна, цілісна, суперечлива система національних господарств окремих країн і їх угруповань; сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного розподілу праці, економічних і політичних відносин (упускаються причини, які визначають взаємозв'язки, ...
Питання для повторення: 1. Поясніть, як проходило формування феодального землеволодіння у Франції. 2. Охарактеризуйте категорії селян і форми їх залежності від феодалів, коли сталася комутація ренти, її наслідку. 3. Розкажіть про комунальні революції, роль міст і їх взаємовідносини з феодальним режимом. 4. Поясніть, як проходило становлення абсолютною монархії у Франції. 5. Які наслідки надали Великі географ...
Економічні погляди В. І. Леніна: Радикальний напрям російського марксизму очолював В. І. Ульянов (Ленін) (1870-1924). Численні роботи його пронизані ідеєю неминучості руху російського капіталізму до пролетарської революції і можливості побудови соціалізму в Росії незважаючи на її економічну відсталість від Заходу. Всі питання перетворення суспільства Ленін вирішував за допомогою революційного насилля, здійснюваного п...